Gå tilbake til:
Du er her:

Plan for å sikre elevene et trygt og godt skolemiljø

Planen vår er revidert i tråd med nytt regelverk gjeldende fra 1.08.17 Målet er at Haukås skole skal være et trygt og godt sted å være, fritt for mobbing, psykiske og fysiske krenkelser.

Vi er opptatt av å jobbe systematisk med å utvikle et trygt og godt skolemiljø, og skolen deltar derfor i Olweusprogrammet.

Opplæringslovens kap. 9A sier at alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Skolen skal ha nulltoleranse for krenkelser som mobbing, vold, trakassering og diskriminering.

Skolen jobber for å øke elevenes sosiale kompetanse generelt, skape et felles ansvar for at vi har et trygt og godt skolemiljø for alle, både voksne og barn, ha et godt samarbeid mellom  hjem og skole, og ha tydelige og forutsigbare rutiner  når en elev opplever å bli krenket.

Planen sier derfor noe om holdningsskapende og forebyggende arbeid, prosedyrer ved krenkelser eller mistanke om krenkelser, mulige sanksjoner og langvarig og systematisk arbeid med det psyko-sosiale skolemiljøet.

Vedlagt finner dere også skolens årshjul for utvikling av sosial kompetanse for elevene. Planen gjelder både i skole og SFO.

Skolens mål er at alle elever skal oppleve trygghet og trivsel, og vi ønsker derfor at  foresatte tar kontakt hvis eleven ikke trives på skolen.

Positiv aktivitet i friminuttet kan forebygge konflikter.  Fotball er populært!
Positiv aktivitet i friminuttet kan forebygge konflikter. Fotball er populært!
null
Aktive barn er ofte glade barn!
Aktive barn er ofte glade barn!
null

 

Vedlegg