Om oss

Tjenestetilbudet til NAV-kontorene består av både statlige og kommunale tjenester. NAV sosialtjeneste har ansvar for de kommunale NAV-tjenestene.

NAV sosialtjeneste gir hjelp etter sosialtjenesteloven; økonomisk sosialhjelp, midlertidig botilbud, kvalifiseringsprogram individuell plan og råd og veiledning.

Råd og veiledning gis på ulike tema, blant annet økonomi, arbeid og bolig. Gjeldsrådgivning inngår i veiledningstjenesten til alle kontorene, og NAV Bergenhus har i tillegg en byomfattende gjeldsrådgivningstjeneste. 

NAV sosialtjeneste gir videre noen tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven til rusmiddelavhengige, og driver også noen aktivitetstiltak.