Gå tilbake til:
Du er her:

Budsjettskolen

Hvem lager budsjettet for Bergen kommune? I budsjettskolen kan du lære om dette og finne ut hvordan et bybudsjett blir til og endres.

1. Hvem er det som lager budsjettet?

Byrådet utarbeider forslag til årsbudsjett og økonomiplan for en fireårs-periode. Byrådets forslag til budsjett er basert på innspill fra byrådsavdelingene og kommunale etater og virksomheter. Budsjettet presenterer byrådets prioriteringer på og mellom de ulike tjenesteområdene.

2. Hva er forskjellen på budsjettinnstilling I og II?

Byrådet legger frem etter planen to budsjettinnstillinger i løpet av høsten. Budsjettinnstilling I er selve budsjettforslaget som byrådet legger frem for bystyret. Budsjettinnstilling II er en tilleggsinnstilling som byrådet fremmer for å fange opp endringer som følger av regjeringens forslag til statsbudsjett. Dette kan være påplusninger, reduksjoner eller omprioriteringer mellom tjenesteområdene.

3. Hvordan behandles budsjettet?

Byrådet legger frem sitt forslag til budsjett for bystyret i midten av september. Når budsjettet er lagt frem, starter et omfattende arbeid i bystyrekomiteene og bystyret, som til sist vedtar det endelige budsjettet på møtet i desember. I perioden fra september til desember arbeider alle partiene med budsjettfremlegget. De fire fagkomiteene vurderer budsjettet innenfor egne ansvarsområder og avgir innstilling til finanskomiteen. Finanskomiteen har ansvar for å samordne alle innspill i budsjettprosessen slik at komiteen kan avgi innstilling til bystyret på et saldert budsjett.

4. Hvem vedtar budsjettet?

Etter at fagkomiteene har ferdigstilt sitt arbeid og finanskomiteen har avgitt innstilling til bystyret på et saldert budsjett, tas den endelige behandlingen av budsjettet i Bergen bystyre på møtet rett før jul.

5. Hvor mange stemmer trengs for å vedta et budsjett i bystyret?

Det er nødvendig med 34 av 67 stemmer for å få vedtatt et budsjett. Bystyret stemmer over budsjettet som helhet. Hvis det er flere forslag og ingen av de får flertall ved første avstemming, stemmes det mellom de to forslagene som fikk flest stemmer.

6. Hva er fylkesmannens rolle i kommunens budsjettbehandling?

Fylkesmannen kan foreta lovlighetskontroll av budsjettet, enten på eget initiativ eller når et gitt antall medlemmer i bystyret krever det. Etter en slik lovlighetskontroll kan fylkesmannen underkjenne budsjettet og sende det i retur.

7. Kan byens innbyggere påvirke budsjettet?

Utsendinger fra foreninger, grupper og liknende har anledning til å holde et muntlig innlegg i bystyrekomiteene for å fremføre sine synspunkter om budsjettet. Vanligvis avsettes det 5 - 10 minutter til et slikt innlegg. Det er også mulig å fordele skriftlig materiale til komiteens medlemmer. En kan også ta kontakt med heltidspolitikerne, andre politikere og partiene.

8. Hvordan gå frem for å melde et muntlig innlegg?

Henvendelser om å holde et muntlig innlegg må gjøres skriftlig til Bystyrets kontor senest kl. 12.00 to arbeidsdager før møtet. Den skriftlige henvendelsen bør inneholde navn på foreningen/gruppen, hvem som møter og argumenter for hvorfor du/dere ønsker å holde et innlegg.

9. Hva betyr budsjettet for meg?

I budsjettet vedtas prisen på kommunale tjenester og kommunale avgifter. Samtidig vedtas driftsbudsjettet for alle kommunale tjenesteområder som barnehage, skole, eldeomsorg, kultur osv.

Samtlige bergensere berøres av bybudsjettet.