Flesland
MANGE FLYR MER: Koronapandemien førte ikke til noen varig nedgang i flytrafikken. I 2022 var utslippene tilbake på samme nivå som før pandemien.
Bilde: Andrew M.S. Buller

Bergen har kuttet 25 prosent av utslippene siden 2009

Samtidig har nedgangen i klimagassutslipp flatet ut de siste årene, viser fersk statistikk.

Miljødirektoratet utgir årlig en statistikk som viser klimagassutslippene i alle norske kommuner. Nylig kom tallene for 2022. De viser at utslippene i Bergen har vært stabile: 742.192 tonn i 2022, mot 740.220 tonn i 2021.

Dersom vi skal nå Bergens klimamål, trenger vi at utslippene går ned med nær ni prosent hvert år.

Grafikk fra Miljødirektoratet
NEDADGÅENDE KURVE: Miljødirektoratet beregner utslippene som skjer innenfor kommunegrensen. Statistikken inkluderer altså ikke indirekte utslipp, som for eksempel utslipp fra produksjonen av det vi kjøper i butikkene. Denne grafikken viser utviklingen i Bergen fra 2009 til 2022.
Bilde: Miljødirektoratet

El-biler har gitt stort utslippskutt

Direktoratets statistikk går tilbake til 2009. Siden da har Bergen kuttet 25 prosent av utslippene. I landet ellers er nedgangen på cirka syv prosent.

For Bergens del er den økende andelen el-biler den viktigste årsaken til at utslippene har gått ned. Utslipp fra veitrafikk fortsatte å synke også i 2022, til tross for mer trafikk med varebiler og tunge dieselkjøretøy. Reduksjonen i utslipp fra busser og personbiler var større enn denne økningen. 

Mer fly

Den desiderte største økningen i utslipp siste år ser vi innen luftfart. Der gikk utslippene kraftig ned under koronaepidemien i 2020 og 2021, fordi folk ikke fikk lov å fly. Men i 2022 var utslippene tilbake på samme nivå som i 2019.

Dykker vi mer ned i tallene, ser vi at utslipp fra industri og oppvarming av bygg har økt noe. Det skyldes økt forbruk av petroleumsprodukter. I perioden fra 2009 har forbruket av fossil olje og parafin falt med nær 95 prosent, mest fordi det er blitt forbudt å bruke dette til oppvarming av bygninger. Forbudet er nå utvidet til å gjelde bruk av oljefyr på byggeplasser, men det finnes en del unntak. Dette ser vi blant annet for industriutslippene, som øker fordi strømprisene har vært høye og at man derfor har ønsket å spare penger ved å bruke fossil oppvarming. 

Grafikk fra Miljødirektoratet
ØKNING FRA 2021: Miljødirektoratets statistikk inneholder utslipp fordelt på ni ulike sektorer. Denne grafikken viser utviklingen av utslipp fra sektoren industri, olje og gass.
Bilde: Miljødirektoratet

Les mer om: