Fotografi av et nytt bygg på Wergeland i gullfarge, blå himmel i bakgrunnen
Wergeland
Bilde: Bergen kommune

Nå digitaliseres søknader om tillatelse for profesjonelle aktører

Byggesaksavdelingen i Plan- og bygningsetaten i Bergen kommune, vil fra 1. mars 2024 øke digitaliseringen av byggesaksprosessen.

Den nye ordningen gjelder for profesjonelle aktører, som kan søke om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningslovens §20-3. 

Det betyr at det fra 1. mars 2024 kun blir mulighet for å søke om tillatelse til tiltak med ansvarsrett via digitale søknadsportaler. Sender du inn byggesøknad på e-post etter 1. mars 2024, vil du få den returnert og bli bedt om å sende inn via digital løsning. Det er seks firma som tilbyr en digital tjeneste for digitale søknader til profesjonelle foretak og ikke-profesjonelle huseiere. På hjemmesidene til Direktoratet for byggkvalitet kan du finne mer informasjon om disse tjenestene:

Det betyr at søknader om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningslovens § 20-1 a) til l) og n), jf. § 20-3 fra denne dato ikke lenger kan sendes inn på e-post. Bestemmelsen er hjemlet i eForvaltningsforskriften §3.

Nyordningen vil ikke gjelde:

  • Søknader om tillatelse til tiltak som kan forestås av tiltakshaver etter plan- og bygningslovens § 20-4
  • Søknader om dispensasjon etter plan- og bygningslovens § 19-1
  • Søknader om unntak fra tekniske krav etter plan- og bygningslovens § 31-2, 4. ledd
  • Anmodning om forhåndskonferanse
  • Henvendelser
  • Søknader om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningslovens § 20-4, jfr. § 20-3, som leveres i papir
  • Igangsettelse (IG), Midlertidig brukstillatelse (MB) og Ferdigattest (FA) der førstegangssøknaden er mottatt før oppstart 1. mars 2024

Digitalisering i hele byggesaksprosessen skal sikre mer autonome prosesser og direkte overføring av metadata fra digitale søknader inn i kommunens byggesaksarkiv, kartløsninger, matrikkelen og eiendomsregistret. I tillegg vil ny ordning minske manuelt arbeid ved mottak av søknader om tillatelse til tiltak, og forhåpentligvis føre til mer komplette søknader.

Spørsmål?

Spørsmål om den nye ordningen kan rettes til Plan- og bygningsetatens kundesenter:

Telefon: 55 56 63 10 
E-post: postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no