Flyfoto Sandviken og Kristiansholm
Området ligger sentralt i Sandviken
Bilde: Bergen kommune

Planforslag for Kristiansholm er levert fra Plan- og bygningsetaten

Revidert forslag til offentlig områderegulering av Kristiansholm, Sandvikstorget og Rosegrenden er nå levert til Byrådsavdeling for byutvikling.

Plan- og bygningsetaten anbefaler å legge revidert planforslag ut på offentlig ettersyn. Fagnotatet er levert til Byrådsavdeling for byutvikling for politisk behandling.

Hovedgrepene er å forsterke et lokalt sentrum i Sandviken, tilgjengeliggjøre sjøfronten og tilbakeføre Kristiansholm som holme med et nytt friområde tett på sjøen.  

- Her har vi et flott område som kan åpnes opp for allmennheten. Vi er glade for at vi er kommet et viktig skritt videre, og at vi nå kan levere fra oss et godt og gjennomarbeidet planforslag for Kristiansholm, sier Tarje Wanvik, direktør i Plan- og bygningsetaten. 

Bevaring og utvikling 

Områdereguleringen omfatter også detaljregulering av Neumanntomten, og transformasjonsområdet der legger til rette for tett by med gode bokvaliteter og en tilgjengelig sjøfront. Ny bebyggelse skal oppføres med stort hensyn og respekt for kulturmiljøet. 

Det er foreslått boliger, barnehage, dagligvare, service og næringsvirksomhet. De verneverdige sjøbodene skal bevares. I planforslaget ligger det også nye torg og gater. Sandvikstorget skal styrkes som sentralt byrom og være et bindeledd mellom fjord og fjell. 

- Dette er en offentlig plan, men vi har jobbet tett sammen med OBOS som kjøpte Neumanntomten. Det har vært et godt samarbeid, og vi er spente på hvordan planforslaget blir tatt imot når det legges på høring, sier plansjef i Plan- og bygningsetaten, Aslaug Aalen.  

De største endringene i revidert planforslag 

Planforslaget var på høring i 2018, og det kom inn mange merknader og flere innsigelser. Det ble besluttet å lage et revidert planforslag, og det er dette som nå er levert fra Plan- og bygningsetaten.  

Dette er beholdt i revidert planforslag: Kristiansholm som friområde og reetablering av holme og kanal. Vern av sjøbodene, grendene og eksisterende bebyggelse. Tilrettelegge som rekreasjonsområde og ta vare på den historiefortellende aksen.  

De største endringene fra 2018-forslaget gjelder i hovedsak Neumanntomten. Her er strukturen endret fra lukkede kvartal til tre større åpne kvartaler som vender seg mot sjøen. Området har fått tydeligere og mer detaljerte krav til arkitektur og byform, byggehøyder, takform, material- og fargebruk. Tilkomsten til sjøen er tydeliggjort og forbedret. 

Dokumentene og mer informasjon finner du her