Sandvikssiden og Kristiansholm, sett fra batteriet
Kristiansholm og området rundt
Bilde: Bergen kommune

Områdereguleringsplan for Kristiansholm, Sandvikstorget og Rosegrenden

Byrådsavdeling for byutvikling har vedtatt å legge revidert forslag til offentlig områderegulering av Kristiansholm, Sandvikstorget og Rosegrenden på høring og offentlig ettersyn.

Plan- og bygningsetaten ønsker både meninger om og innspill til planforslaget velkommen i høringsperioden. Merknadsfrist er 28. mai 2024.

Trykk her for å finne kunngjøringen og sende inn merknad. Her finner du også alle tilhørende dokumenter.

Informasjonsmøte og kontordager

Plan- og bygningsetaten inviterer til åpent informasjonsmøte om områdereguleringsplanen for Kristiansholm, Sandvikstorget og Rosegrenden. Møtet er gratis og åpent for alle.

Tid: Mandag 29. april, klokken 18.00 til 20.00
Sted: Autogården, Johannes Bruns gate 12

For å få oversikt over hvor mange som kommer i møtet, ber vi dere melde dere på møtet. Trykk her for å melde deg på.

Planansvarlige fra Plan- og bygningsetaten vil avholde kontordager, hvor de vil være tilgjengelige for samtaler og spørsmål om planen på tre ulike dager.

Sted: Bod24, Sandviksbodene 24

Tid: 
Torsdag 18. april, klokken 09.00 til 12.00
Mandag 6. mai, klokken 09.00 til 12.00 og 18.00 til 21.00
Tirsdag 14. mai, klokken 09.00 til 12.00 og 18.00 til 21.00

Om planen

Området ligger sentralt i Sandviken og tett på sentrum, og omfatter også sjøarealet rundt. Hovedgrepene i planforslaget er å forsterke et lokalt sentrum i Sandviken med utgangspunkt i Sandvikstorget, tilgjengeliggjøre sjøfronten og tilbakeføre Kristiansholm som holme med et nytt friområde tett på sjøen.  

Se kartfortelling om områdereguleringsplanen her!

Bevaring og utvikling 

Områdereguleringen omfatter også detaljregulering av Neumanntomten, og transformasjonsområdet der legger til rette for tett by med gode bokvaliteter og en tilgjengelig sjøfront. Ny bebyggelse skal oppføres med stort hensyn og respekt for kulturmiljøet. 

Den foreslåtte nye bebyggelsen vil inneholde boliger, barnehage, dagligvare, service og næringsvirksomhet. De verneverdige sjøbodene og bebyggelsen i grendene skal bevares som kulturmiljø. I planforslaget ligger det også nye torg og gater som kobler seg på den eksisterende strukturen i området. Sandvikstorget skal styrkes som sentralt byrom og være et bindeledd mellom fjord og fjell. 

Kart som viser området langs land og på sjø
Planområdet omfatter også deler av sjøarealet
Bilde: Bergen kommune

De største endringene i revidert planforslag 

Planforslaget var på høring i 2018, og det kom inn mange merknader og flere innsigelser. Det ble besluttet å lage et revidert planforslag, og det er dette som nå er levert fra Plan- og bygningsetaten.  

Dette er beholdt i revidert planforslag: Kristiansholm som friområde og reetablering av holme og kanal. Vern av sjøbodene, grendene og eksisterende bebyggelse. Tilrettelegge som rekreasjonsområde og ta vare på den historiefortellende aksen.  

De største endringene fra 2018-forslaget gjelder i hovedsak Neumanntomten. Her er strukturen endret fra lukkede kvartal til tre større åpne kvartaler som vender seg mot sjøen. Området har fått tydeligere og mer detaljerte krav til arkitektur og byform, byggehøyder, takform, material- og fargebruk. Tilkomsten til sjøen er tydeliggjort og forbedret. 

Fremdrift 

  • Planforslaget var til offentlig ettersyn høsten 2018 
  • Det kom inn 95 private merknader og 20 offentlige uttalelser fra høringsinstanser. Det ble også fremmet fire innsigelser.  
  • Mottatte merknader, uttalelser og medvirkningsprosesser medførte behov for vesentlige endringer i planforslaget, og det fremmes derfor et revidert forslag til områdereguleringsplan 
  • Fagetaten (Plan- og bygningsetaten) anbefaler å legge revidert planforslag ut på offentlig ettersyn 
  • Forslag til revidert planforslag ble levert fra Plan- og bygningsetaten til byrådsavdeling for byutvikling november 2023 

 

Vedlegg