Bergen kommune deltar på innovasjonsprogrammet 2030. Fra venstre: Natalia Adamczyk, Odin Søgnen, og Karoline Hamnes.
Bergen kommune deltar på innovasjonsprogrammet 2030. Fra venstre: Natalia Adamczyk, Odin Søgnen, og Karoline Hamnes.
Bilde: Startuplab

Vil gjenbruke stein- og jordmasser i Bergen

Bergen kommune ønsker å bruke masser fra vann- og avløpsprosjekter på nytt lokalt i Bergen, og deltar på innovasjonsprogrammet 2030 Startuplab for å finne nye løsninger.

Ved utbygging av ny infrastruktur oppstår det overskuddsmasser som har et stort potensial for gjenbruk. Dette kan for eksempel være stein- og jordmasser etter et utgravingsarbeid eller sprenging. I dag er det slik at disse massene i liten grad brukes på nytt i det samme prosjektet eller i andre utbyggingsprosjekter lokalt i Bergen, for eksempel til å fylle en grøft. 

– Målet vårt er å gi disse massene et nytt liv, slik at vi kan redusere behovet for å produsere nye masser. På den måten forlenger vi levetiden til massene og bidrar til utviklingen av en sirkulær økonomi i Bergen, forteller Natalia Adamczyk fra Bergen Vann.

Klimahodepine

Bygg- og anleggsektoren har høye klimagassutslipp, produserer store mengder avfall og bruker mye av arealene i kommunen. I Grønn strategi – Klimastrategi for Bergen 2022-2030 er det satt et mål om at bygg og anlegg i Bergen skal ha et lavest mulig klimafotavtrykk.

– Hvis vi klarer å gjenbruke massene lokalt, vil vi ha mindre massetransport og dermed kunne redusere de direkte klimagassutslippene. I tillegg vil det kunne ha en positiv effekt på de indirekte utslippene knytte til produksjon av nye masser, sier Odin Søgnen fra Klimaetaten. 

Behov for innovative løsninger

For å finne nye innovative løsninger deltar Bergen kommune på innovasjonsprogrammet 2030 som arrangeres av Startuplab, en norsk teknologi-inkubator. Et team fra Bergen Vann og Klimaetaten deltok på en workshop hos Startuplab i juni, der oppgaven var å definere en tydelig klimahodepine. 

– Det er mange utfordringer knyttet til gjenbruk av masser, særlig når det kommer til plassbehov og samordning av prosjekter. Hvis vi finner gode løsninger på disse utfordringene kan det skape en større gjenbrukskultur i Bergen, og legge til rette for et tettere samarbeid mellom kommunen og entreprenørene, sier Adamczyk.

Odin Søgnen og Karoline Hamnes på workshop hos Startuplab.
Odin Søgnen og Karoline Hamnes på workshop hos Startuplab.
Bilde: Startuplab

Kjenner du en gründerspire? 

Kjenner du til noen oppstartsselskaper som utvikler teknologi som kan bidra til å løse denne klimahodepinen? De har nå mulighet til å delta på 2030 Summit i september, der de kan presentere sine ideer. Mer informasjon om Bergen kommune sin «klimahodepine» knyttet til gjenbruk av masser er tilgjengelig her:

Har du innspill til oss? 

Henvendelser om massehåndtering kan sendes til Bergen Vann: Natalia.Adamczyk@bergen.kommune.no

Henvendelser om innovasjonsprogrammet 2030 kan sendes til Klimaetaten: Are.Borjesson@bergen.kommune.no / Kjersti.Sollund@bergen.kommune.no.