Annonseringsdato: 07.10.2023
Klagefrist: 04.11.2023
Saksnummer: PLAN-2022/20560
Arealplan-ID: 65790000
Åpne i planregister

Status: Vedtatt plan

Om planforslaget

Bergen bystyre vedtok reguleringsplanene for Bybane til Åsane, forlenget Fløyfjellstunnel, hovedsykkelrute og rigg- og anleggsområde i møtene 31.mai og 27. september 2023.

Denne kunngjøringen gjelder: 
Delstrekning Hovedsykkelrute Festningskaien-Sandviksveien. PlanID 65790000, detaljreguleringsplan. 

Reguleringsplanen legger til rette for etablering av hovedsykkelrute fra Festningskaien til Sandviksveien.  Det er regulert gangtilbud langs hele sykkelruten, enten som fortau eller som gangvei.

Administrativ korrigering
Etter vedtaket i bystyret i mai ble Plan- og bygningsetaten gjort oppmerksom på at det ikke var samsvar mellom fjellrom i plankartet og eksisterende tunnel under Rothaugen. Den 18.9.2023 ble det derfor gjort et administrativt vedtak for å korrigere plankartet slik at det er i samsvar med faktisk situasjon. Det administrative vedtaket ligger under dokumenter i kunngjøringen. Korrigeringen endrer ikke vedtak i Bergen bystyre 31.5.2023, sak 161/23. 

Vedtaket kan påklages

Bystyrets vedtak kan påklages av den som er part eller har rettslig klageinteresse. Klagen bør være kortfattet, presis og grunngitt. Klagefristen er tre uker fra kunngjøringsdato. 

En eventuell klage kan sendes via den blå og hvite boksen på denne siden. 

Klage kan også sendes direkte via epost til postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no

Brevpost: 
Bergen kommune
Plan- og bygningsetaten
Postboks 7700, 
5020 Bergen

Ved all henvendelse ber vi om at du oppgir saksnummer. 

Vær oppmerksom på at merknaden din kan bli gjenstand for offentlig innsyn, i tråd med offentlighetsloven og arkivlovgivning.

Dersom kommunen ikke endrer vedtaket som følge av klagen, sender vi klagen til overordnet forvaltningsorgan som er Statsforvaltaren i Vestland. 

Eventuelle krav om innløsning eller erstatning som følge av reguleringsplanen jf. pbl § 15-2 (www.lovdata.no) må fremsettes innen 3 år fra kunngjøring eller når bebyggelse er fjernet. 

Saksdokumenter: