Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 08.05.2021
Merknadsfrist: 21.06.2021
Saksnummer: 201816594
Arealplan-ID: 64070000
Åpne i planregister

Status: Offentlig ettersyn - plan
Bydel: Fana

Gnr. 12 bnr. 44 mfl. Hovedformål: Offentlig eller privat tjenesteyting. Detaljregulering.

Om planforslaget

ABO Plan og Arkitektur AS fremmer på vegne av Bergen kommune ved Etat for utbygging, detaljregulering for Fana brannstasjon og boligtun i Fana bydel. Området ligger innenfor byfortettingssone (sone 2) i kommuneplanens arealdel (KPA) 2018.

Bakgrunnen for planarbeidet er sak 9-15 Boligmeldingen vedtatt i 2015 av bystyret om boligprogram for å fremskaffe differensierte boliganlegg som gir gode og tilpassede boliger for de som trenger det mest (jf. byrådssak 34/17).

Foreslått plangrep tilrettelegger for videre bruk av Fana brannstasjon når brannvesenet har flyttet til nye lokaliteter ved Rådalen. I tillegg foreslås etablering av et nytt bosenter med 9 enheter for heldøgns omsorg, og 8 kommunale utleieboliger for enslige med tilhørende uteoppholdsarealer og parkeringskjeller. Leilighetene er plassert i kort avstand til bybanestopp.

Fra krysset ved Birkelundsbakken og frem til avkjørsel ved Nattlandsbotn er det foreslått regulert gang- og sykkelvei på nordsiden av Sandbrekkevegen.

Har du merknader til planforslaget?

Grunneiere, naboer og alle interesserte inviteres til å komme med synspunkter og innspill til planforslaget. Eventuelle innspill, synspunkter og merknader sendes via den blå og hvite merknadsboksen på denne siden.

Berørte grunneiere og gjenboere blir varslet direkte via elektronisk brev.

E-post kan også sendes direkte til postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no

Brevpost:

Bergen kommune
Plan- og bygningsetaten
Postboks 7700,
5020 Bergen

Ved all henvendelse ber vi om at du oppgir saksnummer.

Du kan følge behandlingen i de politiske utvalgene på kommunens nettsider: https://www.bergen.kommune.no/politikere-utvalg/#/saker

I tråd med forsterkede smitteverntiltak vil Plan- og bygningsetatens kundesenter i Johannes Bruns gate 12 være stengt fra og med 8. februar inntil videre.

Telefoner til kundesenteret besvares som normalt mellom klokken 0800 og 1500.

Saksdokumenter: 

 

Merknad

Har du merknad til planforslaget? Send oss dine synspunkter og innspill ved å klikke lenken under.

Send merknad