Annonseringsdato: 06.05.2023
Merknadsfrist: 20.06.2023
Saksnummer: PLAN-2022/20588
Arealplan-ID: 66420000
Åpne i planregister

Status: Offentlig ettersyn - plan

Årstad, gnr. 160, bnr. 524 m.fl. Hovedformål: Sykehjem og bolig. Type plan: Detaljregulering.

Om planforslaget

Rambøll Norge AS foreslår på vegne av Bergen Kommune, Etat For Utbygging, detaljregulering for et område på Sletten i Årstad bydel. Intensjonen med planforslaget er å legge til rette for nytt sykehjem med inntil 90 plasser, som erstatning for dagens sykehjem og omsorgsboliger som foreslås revet. 

I tillegg foreslås det også etablert en ny gang/sykkelvei gjennom parken ved sykehjemmet. Planområdet omfatter i tillegg til sykehjemstomten, deler av tilliggende boligområder, som foreslås regulert til dagens bruk.

Viktige problemstillinger i planarbeidet har vært tomteutnyttelse, kulturmiljø og stedstilpasning, samt grensesnittet mellom sykehjemmet og parken.

Har du merknader til planforslaget?
Grunneiere, naboer og alle interesserte inviteres til å komme med synspunkter og innspill til planforslaget. Eventuelle innspill, synspunkter og merknader sendes via den blå og hvite merknadsboksen på denne siden. 

Berørte grunneiere og gjenboere blir varslet direkte via elektronisk brev. 

E-post kan også sendes direkte til postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no

Brevpost: 
Bergen kommune
Plan- og bygningsetaten
Postboks 7700, 
5020 Bergen

Ved all henvendelse ber vi om at du oppgir saksnummer. 

Vær oppmerksom på at merknaden din kan bli gjenstand for offentlig innsyn, i tråd med offentlighetsloven og arkivlovgivning.

Du kan følge behandlingen i de politiske utvalgene på kommunens nettsider: https://www.bergen.kommune.no/politikk/politiskeutvalg

Saksdokumenter:

 

Merknad

Har du merknad til planforslaget? Send oss dine synspunkter og innspill ved å klikke lenken under.

Vær oppmerksom på at merknaden din kan bli gjenstand for offentlig innsyn, i tråd med offentlighetsloven og arkivlovgivning

Send merknad