Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 14.12.2019
Merknadsfrist: 28.01.2020
Saksnummer: 201718968
Arealplan-ID: 65780000
Åpne i planregister

Status: Offentlig ettersyn - plan
Bydel: Ytrebygda

Gnr. 107 bnr. 26. Hovedformål: Næring. Detaljregulering

Kort om planforslaget

A/Stab AS foreslår på vegne av Pallas AS detaljregulering for et område i utkanten av Espehaugen næringspark i Ytrebygda bydel.

Planforslagets hovedformål er å regulere deler av gnr. 107 bnr. 26 til fremtidig industri og lagerområde med adkomstveg fra nord via Espehaugen, samt gang- og sykkelvei.

Eksisterende næringsareal innenfor planområdet videreføres med samme utnyttingsgrad og byggehøyder som i gjeldende reguleringsplan for området. Omliggende areal reguleres for det meste til vegetasjonsskjerm der det åpnes for deponering av overskuddsmasser og fyllingsfot for næringsområdet. Deler av vegetasjonsskjermen skal kunne benyttes som beite for tilliggende gårdsbruk på 107/26.

Har du merknader til planforslaget?

Berørte grunneiere og gjenboere blir varslet direkte. Eventuelle synspunkt og merknader som kan ha betydning for planarbeidet sendes som e-post via merknadsboksen på denne siden.

E-post kan også sendes direkte til postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no

Brevpost:

Bergen kommune
Plan- og bygningsetaten
Postboks 7700,
5020 Bergen

Ved all henvendelse ber vi om at du oppgir saksnummer.

Du kan følge behandlingen i de politiske utvalgene på kommunens nettsider: https://www.bergen.kommune.no/politikere-utvalg/#/saker

Saksdokumenter:

 

Merknad

Har du merknad til planforslaget? Send oss dine synspunkter og innspill ved å klikke lenken under.

Send merknad