Følgeforskning ALIS vest (KOPI)

ALIS-VEST skal følges av forskere for at lærdom fra prosjektet skal spres. Både forskere fra Nasjonalt senter for distriktsmedisin (NSDM) ved UiT og fra Universitetet i Bergen forsker på ALIS.

Organisering og rammebetingelser

NSDM begynte i juni 2017 med sitt forskningsprosjekt som skal ha form som formativ følgeforskning. Det innebærer at forskerne vil være relativt tett på prosessene og vil kunne bistå med kunnskapsformidling til deltagerne, mellom de ulike aktørene i prosjektet og til allmennheten, men legger kun tilrette for at kommunene og prosjekteier selv skal ta avgjørelser og bære konsekvenser av valg de tar.

NSDM følger med på hvilke valg og vurderinger som ALIS gjør i tillegg til de de enkelte kommunene, hvilken virkning det har og hvorfor. Videre er det et mål å følge med på hvordan prosjektet gjennomføres og virker med hensyn til rekruttering, stabilisering og gjennomføring av spesialiseringsløpet. Ulike kommuners valg og prosesser vil holdes annonymt utenfor prosjektet. Kontaktperson er Margrete Gaski (margrete.gaski@uit.no)

Fjerde rapport fra NSDM (feb 2021) finnes her:
Utdanningsstillinger i allmennmedisin : ALIS-VEST Delrapport 4

 

Tredje rapport fra NSDM (februar 2020) finnes her:

Utdanningsstillinger i allmennmedisin : ALIS-VEST Delrapport 3
 

Andre rapport fra NSDM (mars 2019) finnes her: 

Det satses på stabilisering

Første rapport fra NSDM (april 2018)  finnes her: 

Utdanningsstillinger i allmennmedisin: ALIS-VEST. Fokus på rekruttering og stabilisering.

Veiledning i ALIS

Kjersti Lea, Stefán Hörleifsson og Anette Ester fra Forskningsgruppe for allmennmedisin ved Universitetet i Bergen har sett på veiledning som stabiliserende tiltak for allmennleger i spesialisering. 

Forskergruppens interesse for ALIS-Vest er basert på en antakelse om at veiledning er en lærerik og viktig del av spesialiseringen i allmennmedisin. Målet har vært å undersøke både hva slags veiledning som finner sted i ALIS-Vest prosjektet, veiledningens omfang og organisering, og hvilken betydning veiledningen har. De har utført en kvalitativ case-studie der vi har benyttet etnografisk metode og samlet inn data ved hjelp av skriftlige spørsmål, observasjoner, uformelle samtaler og analyse av offentlige dokumenter. De har gjennomført arbeidet i dialog med utdanningskandidatene, veilederne og andre aktører i ALIS-Vest.

Som aksjonsforskning, vil prosjektet bidra til selve endringen i hvordan nye leger på fastlegekontorene veiledes av sine mer erfarne kollegaer, og hvordan denne veiledningen er forankret i læringsmål for spesialitetsutdanningen i allmennmedisin og i kommunenes behov for rekruttering og utvikling av innholdet i fastlegetjenesten.  Kontaktperson i Bergen er Stefán Hjörleifsson.

Rapport fra UiB Juli 2019 finnes her:

Utvikling og gjennomføring av veiledningen i ALIS-Vest