Om ALIS-Vest

ALIS er en forkortelse for allmennlege i spesialisering.

Formål

1. Sikre rekruttering til fastlegehjemlene og de andre allmennmedisinske oppgaver i kommunene.

2. Sikre et godt faglig innhold i spesialistutdanningen av allmennleger.

Bakgrunn

Ideen om å legge til rette for utdanningsstilinger i allmennpraksis er ikke ny. I 2008 ble det på oppdrag fra Helsedirektoratet laget en utredning, men lite skjedde.

Fra 2015 har Rolf Martin Tande i Masfjorden kommune vært en pådriver for å starte opp dette pilotprosjektet grunnet rekrutteringsutfordringer i fastlegeordningen. Han har jobbet med forskere (Nasjonalt senter for distriktsmedisin og UiB), fylkesleger, Legeforeningen, KS og fra politisk nivå. I desember 2016 bevilget Helse- og omsorgsdepartementet penger til ALIS-VEST for perioden 2017- 2022. Bergen kommune har tatt ansvar for å lede prosjektet.

I desember 2018 fikk prosjektet en tilleggsbevilgning for å utvide prosjektområdet til komuner i Møre og Romsdal og Rogaland.

Prosjektet ble ytterligere aktualisert ved at det 1. mars 2017 kom en forskrift med krav om at leger som blir ansatt i kurativ stilling i primærhelsetjenesten skal være spesialist i allmennmedisin eller i spesialisering.

Praktisk innretning

Det er 2 deler i prosjektet

Del 1:  Hordaland og Sogn og fjordane, 2017 - 

11 kommuner ble plukket ut av søkerkommunene. De har opprettet fastlønnede ALIS-stillinger, lyst dem ut og ansatt på vanlig måte. Arbeidssted kan være på privat legesenter eller kommunalt legekontor. 

Del 2: Rogaland og Møre og Romsdal 2019 -

8 kommuner deltar i prosjektet. Her har det vært ulike modeller der noen har inngått avtale om vanlig næringsdrift, blandingsmodeller eller fastlønn. 

I del 2 har det per april 2020 vist seg noe vanskeligere å rekruttere til stillingene, noe som antagelig gjenspeiler situasjonen nasjonalt. 

ALIS må enten ha egen pasientliste eller legesenteret må ha pasientgrunnlag for at ALIS får nok klinisk praksis. Det skal utarbeides en utdanningsplan for hver enkelt. Legen skal ikke arbeide i solopraksis, men ha tilgang på daglig supervisjon og ukentlig veiledning.

Kommunen må sørge for vikar ved behov ved fravær og permisjoner, ellers gjelder kollegial fraværsdekning, slik som for andre fastleger.

Prosjektet har lagt til rette for rask inkludering i felles veiledningsgruppe. Gruppeveiledning er endel av den nasjonale spesialistutdanningen.

Gruppeveileder Hans Høvik har i tillegg samlinger for de lokale veilederne og prosjektet har hatt samlinger for lokale helseledere.

Prosjektet skal vare i fem år, dvs. normert tid for spesialistutdanning. ALIS er ansatt i kommunene på vanlige vilkår og ikke i en tidsavgrenset stilling. Det blir opp til lokale parter å forhanlde frem endringer i stilingen (f.eks. overgang til næringsdrift). Lønn, listelengde og andre offentlige oppgaver fastsettes av kommunen i dialog med ALIS.   Prosjektledelsen er i kontakt med sykehus i de 4 fylkene for å legge tilrette for at ALIS får gjennomført den tiden som kreves i spesialistutdanningen i sykehus.

Økonomi

Tilskuddet fra Helsedirektoratet innebærer et tilskudd til kommunene på inntil kr 200.000 / år per ALIS. Det skal dekke ekstrakostnader knyttet til utdanningen som ikke dekkes av Fond II i legeforeningen, kursavgifter, veiledningsgruppe, vikarutgifter mm.

Kommunene får en egenandel på kr. 50.000 / år per ALIS, som skal dekke administrative kostnader Bergen kommune har med prosjektledelsen.

Inkluderte kommuner

Del1; Bergen (2 ALIS), Bømlo (2 ALIS), Stord, Odda (2 ALIS), Masfjorden, Gulen, Hyllestad, Lærdal (2 ALIS), Årdal, Fusa og Kvam.

Del 2; Hustavika (1) Suldal (1) Tysvær (1) Ålesund (4) Giske (1-2) Time (1) Karmøy (3) Sauda

Prosjekteier og – ledelsen

Etat for helsetjenester i Bergen kommune ved etatsdirektør eier prosjektet.

Fra januar 2020 er lege Anja Mørch-Rasmussen ansatt som prosjekteleder i 50% stilling

I tillegg er legene Rolf Martin Tande,  Hans Høvik engasjert i 20 % stillinger. Aktuelle oppgaver:

  • Være kontaktpunkt for kommunene og andre interesserte

  • Tilrettelegge for gruppeveiledning

  • Jobbe med aktuelle sykehus for å bistå med «sykehusåret» som er en del av spesialistutdannelsen

ALIS-VEST Styringsgruppe

Leder for Etat for helsetjenester i Bergen kommune, Nils Petter Borge

Leder for helsetjenesten i Karmøy Aslaug Irene Skjold

Initiativtager, representant for kommunene og i prosjektledelsen, Rolf Martin Tande

Initiativtaker og fastlege i Bergen Hans Høvik

Leder av Hordaland legeforening, Gunnar Ramstad

Representant for KS Hordaland, Astrid Toft

Representant for NSDM,  Leder Anette Fosse

Kommunlege Giske Anne-Line Sommerdal