Gå tilbake til:
Du er her:

Politiske vedtak i forbindelse med koronakrisen

Her finner du en oversikt over politiske vedtak i Bergen kommune som gjelder håndteringen av koronakrisen.

Saker avgjort av byrådet

Tilbud om egnet bosted for karantene og isolasjon til bostedsløse/rusavhengige personer som har fått påvist covid-19 smitte (21.12.2021)

Opphør av lokal forskrift om smitteverntiltak i Bergen kommune (15.12.2021)

Lokalt tiltak med hjemmeskole for 5. - 10. trinn i alle kommunale grunnskoler i Bergen (15.12.2021)

Endring av forskrift om smitteverntiltak i Bergen kommune (10.12.2021)

Tiltak i kommunale barnehager og skoler knyttet til smittesituasjon og kapasitetsutfordringer (10.12.2021)

Endring av forskrift om smitteverntiltak i Bergen kommune (09.12.2021)

Innføring av midlertidig lokal forskrift som smitteverntiltak som følge av økt smittepress (19.11.2021)

Forlengelse av midlertidig lokal forskrift om smitteverntiltak som følge av økt smittepress i Bergen kommune, Vestland (27.08.2021)

Avtale om Koronahotell for karantene ved smitte (24.08.2021)

Forlengelse av midlertidig lokal forskrift om smitteverntiltak som følge av økt smittepress i Bergen kommune, Vestland (20.08.2021)

Endring av midlertidig lokal forskrift om smitteverntiltak i Bergen kommune (11. 08.2021)

Innføring av midlertidig lokal forskrift om smitteverntiltak som følge av økt smittepress (05.08.21)

Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter i Bergen 2021 - del 2 (03.06.2021)

Smitteverntiltak i Bergen kommune - videreføring av forskrift (26.05.2021)

Endring av forskrift om smitteverntiltak i Bergen kommune (12.05.2021)

Videreføring og endring i forskrift om smitteverntiltak i Bergen kommune
(03.05.2021)

Ny lokal kompensasjonsordning til lokale virksomheter i Bergen våren 2021 (22.04.2021)

Tiltakspakke til kulturnæringer 2021 (22.04.2021)

Innføring av tiltak som følge av økt smittepress, midlertidig forskrift om smitteverntiltak (19.04.2021)

Videreføring av midlertidig forskrift om smitteverntiltak (31.03.2021)

Innføring av ny midlertidig forskrift om smitteverntiltak (27.03.2021)

 Anbefaling om avvikling av nasjonale forsterkede smitteverntiltak (18.02.2021)

Endring av forskrift om smittevernfaglig drift på byggeplasser i Bergen kommune (16.02.2021)

Anbefaling om videreføring av nasjonale tiltak i covid-19 forskriften (11.02.2021)

Bruk av idrettshaller til covid-19-vaksinasjonsstasjoner (11.02.2021)

Forskrift om smittevernfaglig drift på byggeplasser (09.02.2021)

Midlertidig stenging av byggeplass (09.02.2021)

Behov for smittebegrensende tiltak som følge av utbrudd av mutert covid19 virus (06.02.2021)

Høringsuttalelse - forslag om endringer i smittevernloven (portforbud) (Bystryet 27.01.2021)

Etablering av midlertidig Etat for håndtering av Covid-19 i Byrådsavdeling for eldre, helse og frivillighet (14.01.2021)

Prioritert helsepersonell for covid-19 vaksine (07.02.2021)

Fordeling av ekstra statlig tilskudd som kompensasjon til en kriserammet restaurant- og utelivsbransje i Bergen (22.12.2020) 

Midlertidig obligatorisk hjemmekontor for ansatte på kontorarbeidsplasser til og med 15. januar 2021 (22.12.2020)

Vurdering av Forskrift om smitteverntiltak i Bergen kommune (18.12.20) 

Endring av Forskrift om smitteverntiltak i Bergen kommune (04.12.20)

Ekstraordinær tilskuddsordning for det profesjonelle kunst- og kulturfeltet  (04.12.20)

Vurdering av tiltakene i Forskrift om smitteverntiltak i Bergen kommune (30.11.20)

Videreføring og justering av forskrift om smitteverntiltak (23.11.20)

Demobilisering av kommunal kriseledelse - KKL Korona og videre håndtering av pandemien  (16.11.20)

Innføring av ny midlertidig forskrift om smitteverntiltak  (06.11.20)
Selve forskriften

Mobilisering av kommunal kriseledelse - KKL Korona  (05.11.20)

Søknad om tilleggsbevilgning: støtte til smitteverntiltak til Robin Hood huset, Blå Kors og Sammensenteret  (30.10.20)

Innkjøp av smittevernutstyr  (30.10.20)

Har vedtatt inføring av ny forskrift om smitteverntiltak   (28.10.20)

Har vedtatt tiltak for midlertidig økning av kapasitet for koronatest fra private medisinske sentre og hotellkapasitet for isolasjon  (28.10.20)

Forlengelse og endring av Forskrift om smitteverntiltak i Bergen kommune av 8. september 2020  (22.09.20)

Etablering av koronastab ved Byrådsleders avdeling  (21.09.20)

Videreføring av kommunal kriseledelse  (18.09.20)

Forlengelse av Forskrift om smitteverntiltak i Bergen kommune av 8. august 2020  (16.09.20)

Forskrift om smitteverntiltak i Bergen kommune - endring av forskrift vedtatt i byrådssak 1235.3/20  (10.09.20)

Presisering av ordning med midlertidig hjemmekontor  (09.09.20)

Forskrift om smitteverntiltak i Bergen kommune  (08.09.20)

Etablering av Kommunal kriseledelse (KKL) i forbindelse med koronautbrudd september 2020 (08.09.20)

Hastesak etter kommunelovens § 11-8 Tiltak for å øke koronatestkapasitet og faktisk testing av innbyggere og tilreisende - organisering og finansiering  (18.08.20)

Lokal forskrift etter smittevernloven med forbud mot private sammenkomster for mer enn 20 personer  (14.08.20)

Endring av Forskrift om tiltak for å forebygge og motvirke overføring av koronavirus (covid-19) til brukere av helse- og omsorgstjenester i Bergen kommune  (13.08.20)

Forsøksordning med korona-teststasjon på Bergen lufthavn, Flesland  (06.08.20)

Tildeling av ekstraordinært tilskudd til lag og organisasjoner i forbindelse med covid-19 pandemien   (02.07.20)

Bruk av skoler til organisasjoner og lag   (02.07.20)

Ordning med matpakke i barnehage og SFO høsten 2020  (02.07.20)

Tiltak for å forberede ny smittebølge med covid-19  (02. 07.20)

Høringsuttalelse - Forslag til regelverk for midlertidig tilskudd til sosiale tjenester i NAV-kontoret for å håndtere konsekvenser av Covid-19  (30.07.20)

Underveisevaluering - Bruk av fullmakter og beredskapsplan under håndteringen av koronapandemien   (25.06.20)

Avvikling av midlertidig prosjektorganisering i Prosjekt korona  (25.06.20)

Lokal tiltakspakke i forbindelse med pandemien - fordeling av midler under tjenesteområdene barnehage, skole og spesialpedagogiske tjenester  (18.06.20)

Gjenåpning av innendørsanlegg for idretts- og kulturaktiviteter  (14.05.20)

Korona-krisen - Unntak fra felles retningslinjer for budsjettering og utbetaling av tilskudd til organisasjoner mv som mottar faste tilskudd fra Bergen kommune  (14.05.20)

Retningslinjer og kriterier - ekstraordinær tilskuddsordning til kompetansehevende tiltak for frivilligheten på bakgrunn av COVID-19-pandemien  (14.05.20)

Oppheving av Forskrift om tiltak for å forebygge og motvirke overføring av koronaviruset (covid-19), Bergen kommune (FOR-2020-04-14-770)  (12.05.20)

Gjenåpning av skolene, 5.-10.trinn, under koronavirusutbruddet (covid19) våren 2020  (08.05.20)

Lokale tiltakspakker i forbindelse med Korona-epidemien - fordeling av midler per byrådsavdeling og tjenesteområde.  (08.05.20)

Retningslinjer - ekstraordinære tilskuddsordninger på kunst- og kulturfeltet på bakgrunn av COVID-19-pandemien.  (08.05.20)

Korona-krisen - omdisponering av midler til midlertidig tilskuddsordning for det profesjonelle kunst- og kulturfeltet, samt en styrking fra bystyrets ekstrabevilgning i lokal tiltakspakke.   (08.05.20)

Driftsansvar for koronahotell for covid-19 smittede  (07.05.20)

Mulighet for begrenset åpningstid i SFO under koronavirusutbruddet (covid-19)  (04.05.20)

Presisering av Covid-19-forskriften § 14 a) og § 15  (30.04.20)

Oversikt over vedtak og beslutninger fattet i byrådet og kriseledelsen fra 280220 til 300420 under Koronapandemien  (30.04.20)

Mandat og organisering for videre håndtering av korona-pandemien.  (30.04.20)

Iverksetting av midlertidig covid-19 isolasjonsavdeling for personer med rusavhengighet og/eller psykisk syke.  (30.04.20)

Høringsuttalelse - Forslag til midlertidige endringer i plan- og bygningsloven for å avhjelpe negative konsekvenser av Covid-19  (28.04.20)

Etablering av koronahotell for covid-19 smittede  (27.04.20)

Gjenåpning av skolene under koronavirusutbruddet (covid-19) våren 2020  (23.04.20)

Evaluering av koronahåndteringen og revisjon av Bergen kommunes beredskapssystem  (21.04.20)

Videre håndtering av den fortsatt pågående korona-pandemien  (21.04.20)

Høringsuttalelse - forslag til endringer i forskrift om brannforebygging § 3 på grunn av utbrudd av koronavirus (covid-19)  (16.04.20)

Gjenåpning av barnehagene under koronavirusutbruddet (covid-19) våren 2020  (16.04.20)

Videreføring av lokal forskrift om tiltak for å forebygge og motvirke overføring av koronaviruset  (14.04.20)

Lokal tiltakspakke under Korona-krisen 2020. Tiltak under byrådets kompetanseområde  (03.04.20)

Korona-krisen - videreføring av midlertidig tilskuddsordning for kunst- og kulturfeltet  (31.03.20)

Forskrift om tiltak for å forebygge og motvirke overføring av Korona-virus  (31.03.20)

Høringsuttalelse: Høringssvar fra Bergen kommune- Forslag til midlertidig forskrift om byggverk for innkvartering av asylsøkere som følge av Covid-19-utbruddet  (30.03.20)

Fortsatt behov for kommunal kriseledelse og organisering i Prosjekt Korona  (26.03.20)

Korona-krisen: Utvidelse av egenmeldingsdager ved koronarelatert sykefravær  (26.03.20)

Vurdering av byrådets fullmakter i forbindelse med korona-pandemien  (25.03.20)

Håndtering av korona-pandemien - Beslutninger, vedtak og smitteforebyggende tiltak  (24.03.20)

Korona-krisen - Tilskuddsordninger i Bergen kommune - utsettelse av frister  (20.03.20)

Korona-krisen - henstand til betaling av husleie fra leietakere til Bergen kommune  (18.03.20)

Korona-krisen - ny midlertidig tilskuddsordning for kunst og kulturfeltet  (18.03.20)

Direkteanskaffelse - Lokasjonsbasert varslingsverktøy  (17.03.20)

Omorganisering av byrådets virksomhet pga koronasituasjonen  (16.03.20)

Konsekvenser for tilskuddsforvaltningen i forbindelse med spredningen av koronavirus  (12.03.20)

Opprettholdelse av fullmakter delegert fra kommunens kriseledelse til Prosjekt Korona  (10.03.20)

 Saker med innstilling til bystyrets organer

 

Reglement og fullmakter for bystyrets organer tilpasset koronakrisen og fremtidige krisesituasjoner (22.04.20)

Redegjørelse for hvordan den kommunale kriseledelsen (KKL) har vært organisert under Korona-pandemien og avklaring av byrådets krisefullmakt (22.04.20)

Lokal tiltakspakke under koronakrisen 2020. Forslag til tiltak for næringsliv, arbeidsplasser og økt aktivitet. (03.04.20)

Lokal tiltakspakke under koronakrisen 2020. Forslag til tiltak for kultur, idrett og frivillighet (03.04.20)

Forretningsutvalget

Fjernmøter i politiske utvalg som følge av Koronasituasjonen (31.03.20)

Behov for endring av reglement og fullmakter for forretningsutvalget som følge av koronakrisen (31.03.20)