Gå tilbake til:
Du er her:

Politiske vedtak i forbindelse med koronakrisen

Her finner du en oversikt over politiske vedtak i Bergen kommune som gjelder håndteringen av koronakrisen.

Saker avgjort av byrådet

Opprettholdelse av fullmakter delegert fra kommunens kriseledelse til Prosjekt Korona (10.03.20)

Konsekvenser for tilskuddsforvaltningen i forbindelse med spredningen av koronavirus (12.03.20)

Omorganisering av byrådets virksomhet pga koronasituasjonen (16.03.20)

Direkteanskaffelse - Lokasjonsbasert varslingsverktøy (17.03.20)

Korona-krisen - ny midlertidig tilskuddsordning for kunst og kulturfeltet (18.03.20)

Korona-krisen - henstand til betaling av husleie fra leietakere til Bergen kommune (18.03.20)

Korona-krisen - Tilskuddsordninger i Bergen kommune - utsettelse av frister (20.03.20)

Håndtering av korona-pandemien - Beslutninger, vedtak og smitteforebyggende tiltak (24.03.20)

Vurdering av byrådets fullmakter i forbindelse med korona-pandemien (25.03.20)

Korona-krisen: Utvidelse av egenmeldingsdager ved koronarelatert sykefravær (26.03.20)

Fortsatt behov for kommunal kriseledelse og organisering i Prosjekt Korona (26.03.20)

Høringsuttalelse: Høringssvar fra Bergen kommune- Forslag til midlertidig forskrift om byggverk for innkvartering av asylsøkere som følge av Covid-19-utbruddet (30.03.20)

Forskrift om tiltak for å forebygge og motvirke overføring av Korona-virus (31.03.20)

Korona-krisen - videreføring av midlertidig tilskuddsordning for kunst- og kulturfeltet (31.03.20)

Lokal tiltakspakke under Korona-krisen 2020. Tiltak under byrådets kompetanseområde (03.04.20)

Videreføring av lokal forskrift om tiltak for å forebygge og motvirke overføring av koronaviruset (14.04.20)

Gjenåpning av barnehagene under koronavirusutbruddet (covid-19) våren 2020 (16.04.20)

Høringsuttalelse - forslag til endringer i forskrift om brannforebygging § 3 på grunn av utbrudd av koronavirus (covid-19) (16.04.20)

Videre håndtering av den fortsatt pågående korona-pandemien (21.04.20)

Evaluering av koronahåndteringen og revisjon av Bergen kommunes beredskapssystem (21.04.20)

Gjenåpning av skolene under koronavirusutbruddet (covid-19) våren 2020 (23.04.20)

Etablering av koronahotell for covid-19 smittede (27.04.20)

Høringsuttalelse - Forslag til midlertidige endringer i plan- og bygningsloven for å avhjelpe negative konsekvenser av Covid-19 (28.04.20)

Iverksetting av midlertidig covid-19 isolasjonsavdeling for personer med rusavhengighet og/eller psykisk syke. (30.04.20)

Mandat og organisering for videre håndtering av korona-pandemien. (30.04.20)

Oversikt over vedtak og beslutninger fattet i byrådet og kriseledelsen fra 280220 til 300420 under Koronapandemien (30.04.20)

Presisering av Covid-19-forskriften § 14 a) og § 15 (30.04.20)

Mulighet for begrenset åpningstid i SFO under koronavirusutbruddet (covid-19) (04.05.20)

Driftsansvar for koronahotell for covid-19 smittede (07.05.20)

Korona-krisen - omdisponering av midler til midlertidig tilskuddsordning for det profesjonelle kunst- og kulturfeltet, samt en styrking fra bystyrets ekstrabevilgning i lokal tiltakspakke.  (08.05.20)

Retningslinjer - ekstraordinære tilskuddsordninger på kunst- og kulturfeltet på bakgrunn av COVID-19-pandemien. (08.05.20)

Lokale tiltakspakker i forbindelse med Korona-epidemien - fordeling av midler per byrådsavdeling og tjenesteområde. (08.05.20)

Gjenåpning av skolene, 5.-10.trinn, under koronavirusutbruddet (covid19) våren 2020 (08.05.20)

Oppheving av Forskrift om tiltak for å forebygge og motvirke overføring av koronaviruset (covid-19), Bergen kommune (FOR-2020-04-14-770) (12.05.20)

Retningslinjer og kriterier - ekstraordinær tilskuddsordning til kompetansehevende tiltak for frivilligheten på bakgrunn av COVID-19-pandemien (14.05.20)

Korona-krisen - Unntak fra felles retningslinjer for budsjettering og utbetaling av tilskudd til organisasjoner mv som mottar faste tilskudd fra Bergen kommune (14.05.20)

Gjenåpning av innendørsanlegg for idretts- og kulturaktiviteter (14.05.20)

Lokal tiltakspakke i forbindelse med pandemien - fordeling av midler under tjenesteområdene barnehage, skole og spesialpedagogiske tjenester (18.06.20) 

Avvikling av midlertidig prosjektorganisering i Prosjekt korona (25.06.20)

Underveisevaluering - Bruk av fullmakter og beredskapsplan under håndteringen av koronapandemien  (25.06.20)

Høringsuttalelse - Forslag til regelverk for midlertidig tilskudd til sosiale tjenester i NAV-kontoret for å håndtere konsekvenser av Covid-19 (30.07.20)

Tiltak for å forberede ny smittebølge med covid-19 (02. 07.20)

Ordning med matpakke i barnehage og SFO høsten 2020 (02.07.20)

Bruk av skoler til organisasjoner og lag  (02.07.20)

Tildeling av ekstraordinært tilskudd til lag og organisasjoner i forbindelse med covid-19 pandemien  (02.07.20)

Forsøksordning med korona-teststasjon på Bergen lufthavn, Flesland (06.08.20)

Endring av Forskrift om tiltak for å forebygge og motvirke overføring av koronavirus (covid-19) til brukere av helse- og omsorgstjenester i Bergen kommune (13.08.20)

Lokal forskrift etter smittevernloven med forbud mot private sammenkomster for mer enn 20 personer (14.08.20)

Hastesak etter kommunelovens § 11-8 Tiltak for å øke koronatestkapasitet og faktisk testing av innbyggere og tilreisende - organisering og finansiering (18.08.20)

Etablering av Kommunal kriseledelse (KKL) i forbindelse med koronautbrudd september 2020 (08.09.20)

Forskrift om smitteverntiltak i Bergen kommune (08.09.20)

Presisering av ordning med midlertidig hjemmekontor (09.09.20)

Forskrift om smitteverntiltak i Bergen kommune - endring av forskrift vedtatt i byrådssak 1235.3/20 (10.09.20)

Forlengelse av Forskrift om smitteverntiltak i Bergen kommune av 8. august 2020 (16.09.20)

Videreføring av kommunal kriseledelse (KKL) (18.09.20)

Etablering av koronastab ved Byrådsleders avdeling (BLED) (21.09.20)

Forlengelse og endring av Forskrift om smitteverntiltak i Bergen kommune av 8. september 2020 (22.09.20)

Saker med innstilling til bystyrets organer

Lokal tiltakspakke under koronakrisen 2020. Forslag til tiltak for næringsliv, arbeidsplasser og økt aktivitet. (03.04.20)

Lokal tiltakspakke under koronakrisen 2020. Forslag til tiltak for kultur, idrett og frivillighet (03.04.20)

Reglement og fullmakter for bystyrets organer tilpasset koronakrisen og fremtidige krisesituasjoner (22.04.20)

Redegjørelse for hvordan den kommunale kriseledelsen (KKL) har vært organisert under Korona-pandemien og avklaring av byrådets krisefullmakt (22.04.20)

Forretningsutvalget

Fjernmøter i politiske utvalg som følge av Koronasituasjonen (31.03.20)

Behov for endring av reglement og fullmakter for forretningsutvalget som følge av koronakrisen (31.03.20)