Gå tilbake til:
Du er her:

Smittevernregler for Bergen

Oversikt over påbudte smitteverntiltak for Bergen og nasjonale regler og anbefalinger.

OPPDATERT 26. NOVEMBER:

INFORMATION IN DIFFERENT LANGUAGES 

Takk for at du viser samfunnsansvar og solidaritet med dine medmennesker!
 

TILTAK I BERGEN 23. NOVEMBER - 6. DESEMBER: 
 

Byrådet forlenger lokale koronatiltak til å gjelde til og med 6. desember, med noen justeringer. Se mandagens pressekonferanse her.

 Tilsvarende forskrift gjelder også for nabokommunene til Bergen (Alver, Askøy, Bjørnafjorden, Osterøy, Samnanger, Vaksdal og Øygarden).

Tiltakene er: 

Arrangementer

Anbefalingen er å gjennomføre færrest mulig besøk og arrangementer. Det er ikke mulig å søke unntak fra bestemmelsene. 

PRIVATE SAMMENKOMSTER: Det er ikke tillatt å være til stede mer enn fem personer ved innendørs private sammenkomster. I husstander med mer enn fem medlemmer kan alle medlemmer selvsagt være til stede samtidig. Endring fra 23. november: Husstander som er 4 eller flere medlemmer, kan likevel ha inntil to gjester. 

Det er unntak for etablerte kohorter i barnehage og barneskole, slik at barn i samme kohort kan samles på fritiden. Barn som inngår i flere husstander, regnes som del av husstanden begge steder. Ungdom og studenter som bor på hybel, men er folkeregistrert hjemme, kan også regnes som del av husstanden.

Avstandskravet må overholdes, og ved besøk må du ha oversikt over alle som er til stede. Listen skal slettes etter ti dager. En privat sammenkomst er et løsere innendørs arrangement i private hjem, hytter og lignende private steder. 

ARRANGEMENTER PÅ OFFENTLIG STED: Ved innendørs arrangementer på offentlig sted eller lånte eller leide lokaler, er det i Bergen ikke tillatt med flere enn 20 deltakere samtidig. Alle deltakere skal ha fast sitteplass (setene trenger ikke være fastmontert). Ved begravelser kan antallet deltakere vær opptil 50.

Ved utendørs arrangementer følger Bergen nasjonale retningslinjer med 200 deltakere uten fastmonterte seter, og opptil 600 deltakere fordelt på tre grupper på maks 200 og fastmonterte seter. Ved alle arrangementer er det krav om minst en meters avstand mellom deltakerne, og minst to meter mellom de tre gruppene på 200. Antallet inkluderer ikke ansatte eller oppdragstakere som står for gjennomføringen av arrangementet. Smittevernregler må følges, og arrangør må føre gjestelister over deltakere. Listen skal slettes etter ti dager.

Med arrangementer menes idretts- og kulturarrangementer (men ikke organisert trening, øvelser og prøver), samt andre arrangementer, inkludert seminarer, varemesser, midlertidige markeder, bursdager, bryllup, begravelser og religiøse samlinger. Loppemarkeder til inntekt for frivillige organisasjoner omfattes ikke. For utdyping av hva som er et arrangement, se paragraf 13 i Covid 19-forskriften
 

Begrens hvem du har kontakt med

De neste ukene må vi holde oss hjemme og begrense hvem vi har kontakt med. Du og dine nærmeste kan omgås normalt. Dine nærmeste omfatter de du bor med og kjæreste. De som bor alene, bør kun ha to-tre personer de er fysisk nær. Barn og unge kan være sammen og leke sammen, men begrens antall nærkontakter når det er mulig. Barn som inngår i samme kohort i barnehage og barneskole, kan også samles på fritiden.
 

Munnbind

Det er krav til bruk av munnbind eller ansiktsmaske på kollektivtrafikk, taxi, serveringssteder og innendørs på offentlig sted (butikker, kjøpesentre med mer) når 1-meters avstandskravet ikke kan overholdes. Det vil si at det det er krav om munnbind i taxi. Hvis avstandskravet kan overholdes, er det ikke påbudt å ha på seg munnbind. Bestemmelsen gjelder ikke barn under ungdomsskolealder, eller personer som av andre helsemessige årsaker ikke kan bruke munnbind. Frisører og lignende bransjer som er regulert i den nasjonale Covid-19 forskriften § 15, følger de nasjonale kravene.

Slik bruker du munnbind riktig
Se om det er trengsel eller ledig sitteplass på Bybanensanntid.no
 

Kultur og idrett

IDRETT OG TRENING: Idrettshaller, svømmehaller, og lokaler for tilsvarende aktiviteter skal holdes stengt. Bestemmelsen omfatter ikke toppidrett, de de følger nasjonale føringer. Bestemmelsen omfatter heller ikke skoleundervisning eller organisert trening for barn og unge under 20 år. Kamper, cuper, turneringer og lignende for barn og unge under 20 år tillates ikke. Treningssentre skal holdes stengt. Organisert idretts- og fritidsaktivitet for voksne tillates ikke, inklusiv organisert breddeidrett der to eller flere voksne trener eller konkurrerer sammen. Fysikalsk behandling og trening kan holdes åpen. Én-til-én trening med personlig trener utendørs tillates.

KULTUR: Bingohaller og lignende tilbud skal holde stengt. Museer og lignende tilbud skal holde stengt. Biblioteker skal holdes stengt for publikumsopphold og -aktiviteter. Adgang til utlån og innlevering av bøker kan opprettholdes. Fritidsaktiviteter innendørs for voksne, som kor- og korpsøvinger tillates ikke. Bestemmelsen gjelder ikke aktiviteter for barn og unge under 20 år.
 

Hjemmekontor

Bruk av hjemmekontor er påbudt der dette er mulig. Arbeidsgiver er ansvarlig for å vurdere om det er mulig å utføre arbeidet ved hjemmekontor.  Unntak gjelder for samfunnskritiske tjenester, tjenester innen psykisk helse, samt for tjenester til sårbare grupper av barn og unge. For øvrig gjelder Helsedirektoratets veiledning for hjemmekontor
 

Praksisplasser i kommunen

Sykehjemmene tar for tiden kun imot helsefagstudenter som har praksis. Andre elever eller personer som har arbeidspraksis, kan med dagens smittenivå ikke gjennomføre praksis på sykehjemmene. Sykehjemsbeboere er særlig sårbare for covid-19 smitte og må derfor skjermes. Praksis i barnehage og skole kan gjennomføres, men det vil være en vurdering i den enkelte barnehage eller skole. Ellers kan praksis for studenter fra universiteter og høyskoler gjennomføres som planlagt.


Barnehage, barne- og ungdomsskole

For å skjerme barn og unge, holder barenhager samt barne- og ungdomsskoler fortsatt åpne på gult nivå. Dersom det blir nødvendig, vil ungdomsskolen være forberedt til å kunne gå over til rødt nivå. Gult nivå innebærer: Ingen syke skal møte på skolen eller i barnehagen, god hygiene og forsterket renhold og inndeling i kohorter og kontaktreduserende tiltak.

Om eleven er i karanteneFamilien som bor med en elev i karantene, trenger ikke å være i karantene. Men får eleven symptomer på smitte, skal eleven i isolasjon og teste seg, mens familien skal i karantene.

Mer informasjon om smitteverntiltak i skole og barnehage
Luftveissymptomer: Når kan barnet gå i barnehage og skole?


Videregående, universitet og høgskole

VIDEREGÅENDE SKOLER: Alle videregående skoler skal innføre rødt nivå for smittevern. Krav og definisjoner følger nasjonale veiledere.

UNIVERSITET OG HØGSKOLE:  Hovedregelen er at studenter skal jobbe hjemmefra. Universitetet, fagskoler og høgskoler skal gjennomføre undervisning og eksamen digitalt. Undervisningsstedet har anledning til å  gi enkelte studenter som har særskilte behov, tilgang til campus og lesesaler. Det gjelder for eksempel praktiske prøver og praktiske eksamener som ikke er mulig å gjennomføre som hjemmeeksamen, klinisk undervisning eller undervisning som krever fysisk utstyr som laboratorieutstyr. 
 

Studenter

Ungdom og studenter som bor på hybel, men fortsatt er folkeregistrert hjemme, regnes som en av husstanden om de velger å være hjemme med familien. Norske studenter som studerer i et av de nordiske landene, trenger ikke gjennomføre karantenen på karantenehotell selv om de ikke er folkeregistrert i Norge.
 

Besøk på sykehjem

Det er besøksrestriksjoner på helseinstitusjoner og institusjoner kommunen har avtale med. På sykehjem er det maks en time per uke, og kun inntil to faste besøkende per beboer. Sykehjemmet setter selv opp besøkstider. Regler for besøk på sykehjem i Bergen blir oppdatert her. Byrådet anbefaler pårørende om å ikke besøke beboerne på sykehjem i Bergen kommune i perioden 7. til 23. november. Anmodningen er videreføres i utgangspunktet til 6. desember, men byrådet vil gjøre en ny vurdering av besøksrestreksjonene mandag 30. november.

Butikker og kjøpesentre

Hold avstand på minst en meter og vask eller sprit hendene før du går inn. Bruk munnbind hvis det ikke er mulig å holde over en meters avstand. Det er innført krav til butikkene at de ikke kan slippe inn flere kunder enn at det er mulig å holde minst to meters avstand mellom hver kunde. Tillatt antall kunder i lokalet beregnes ut fra størrelsen på lokalet. Det skal om nødvendig være vakthold som sørger for at kravet etterkommes.  


Serveringssteder

Skjenkesteder, restauranter, kafeer, kantiner og andre serveringssteder skal stenge senest klokken 22.00. Det skal ikke serveres alkohol etter klokken 21.30. Bestemmelsen gjelder ikke takeaway-steder.

Skjenkesteder restauranter, kafeer, kantiner og andre serveringssteder skal kreve at gjester legitimerer seg og føre lister over besøkende. Gjester som ikke legitimerer seg, skal avvises. Listen skal oppbevares forsvarlig og slettes etter ti dager. Gjester og ansatte skal bruke munnbind når en beveger seg i lokalet og avstandskravet på én meter ikke kan overholdes. Gjester som ikke overholder kravet om avstand til andre enn egne nærkontakter, kan bli bortvist.  Krav om munnbind gjelder ikke for barn under ungdomsskolealder, eller personer som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

Lydnivået på steder hvor det spilles musikk skal justeres til et nivå som gjør det mulig for gjester å prate sammen med én meters avstand.

Serveringssteder skal ellers følge nasjonale smittevernråd. Det skal være minst én meter mellom gjester som ikke er fra samme husstand, og det skal være lett tilgjengelig hånddesinfeksjonsmiddel i lokalet. Mer om krav, tips og råd til serveringssteder finner du her 
 

Har du spørsmål om reglene i Bergen?

Les svar på ofte stilte spørsmål her

Du kan også sende tilbakemelding på nettskjemaet under, spørre oss på chat nederst på siden eller ringe Innbyggerservice på telefon 55 56 55 56. Har du spørsmål om korona, ring koronatelefonen på 55 56 77 00. Mer info under kontakt. Se også: Ny hjelpetelefon for psykisk helse.

 

NASJONALE REGLER OG ANBEFALINGER:
 

Regjeringens nasjonale smitteverntiltak er forlenget i minst tre uker fra 25. november. Regjeringen kommer med tiltak for jul og nyttår i uke 49.
Helsenorge.no har ellers god veileder om koronainformasjon her.
For juridisk veileder se Covid-19-forskriften
 

Karantenehotell ved innreise - krav fra mandag 9. november

Fra 9. november er det innført nasjonalt krav om innreisekarantene på karantenehotell. Men: De som er bosatt i Norge eller eier bolig i Norge, kan gjennomføre karantene i egen bolig eller annet egnet oppholdssted (bosatt = folkeregistrert eller har levert skjema for flyttemelding på skattekontoret i forbindelse med fysisk ID-kontroll). Norske studenter som studerer i et av de nordiske landene, trenger heller ikke gjennomføre karantenen på karantenehotell selv om de ikke er folkeregistrert i Norge.

Det går ikke an å bestille plass på karantenhotellet. Det er politiet som henviser reisende som får innreisetillatelse, til karantenehotell. Mer om regler for karantenehotell under karantene og isolasjon.
 

Skjerpet regler for hjemmekarantene 

Regjeringen anbefaler at alle som har vært nærkontakt med smitte, bør teste seg. Voksne i samme husstand som er i karantene samtidig, bør så langt som mulig holde avstand til hverandre. Regjeringen har også skjerpet skjerpet karantenereglene for utenlandske arbeidstakere.

Mer om regler for karantene og isolasjon i Bergen


Kollektivtrafikk

Unngå å reise kollektivt om du kan. Bruk munnbind når det ikke er mulig å holde en meters avstand. 
 

Innenlandsreise - ny anbefaling

Unngå unødvendige innenlandsreiser. Arbeidsreiser som vurderes som nødvendige og reiser til fritidseiendommer som kan gjennomføres uten kontakt med andre, er unntatt. Husk at det er ekstra viktig at du følger smittevernrådene når du er på reise siden du da er i kontakt med flere miljøer enn ellers.
 

Utenlandsreise - nytt krav

Fra natt til mandag 9. november ble det innført krav om at reisende fra røde land må fremvise attest på negativ covid-19-test når de kommer til Norge. Testen må være tatt under 72 timer før innreisen. Kravet gjelder ikke for nordmenn, personer som har bosted i Norge eller personer i transitt. Det gjelder heller ikke personer som jevnlig kommer til Norge fra Sverige og Finland for å jobbe. Kravet omfatter helsepersonell som pendler til Norgeog har vært utenfor landet i mer en sju dager. Personell i kritiske samfunnsfunksjoner kan unntas når det er nødvendig for å unngå fare for liv og helse. Mer om reglene på regjeringen.no

Unngå ellers alle unødvendlige reiser til utlandet. Kommer du fra land eller områder som har for høy smittespredning (rød og rødskravert status), skal du rett i karantene i 10 døgn. Følg status på kartet til Folkehelsehelseinstituttet (rød og skraverte land) og UD sin reiseinformasjon

 

GENERELLE SMITTEVERNREGLER OG LEGEHJELP:

Hold avstand, vask hendene og bli hjemme

Smittevernet er skjerpet over hele landet. Uansett hvor du ferdes utendørs, på bussen, i butikker eller på serveringssteder, er det fire gode huskeregler som nå gjelder i hverdagen:

  1. Hold deg hjemme om du er syk, og respekter gjeldende regler for karantene og isolasjon. Bestill smittetest om du mistenker koronavirus.
  2. Ha rene hender, unngå å ta deg til ansiktet. 
  3. Hold minst en meters avstand til andre enn dem du lever med til vanlig.
  4. Vær mest mulig hjemme og begrens sosial kontakt med andre mennesker.

Kommunens smittevernoverlege forklarer hvorfor.
 

Bestille test, sjekke symptomer og få legehjelp

Alle med nyoppstått luftveisinfeksjon bør testes for koronavirus. Symptomer kan være feber, hoste, tungpustethet, tap av smaks- eller luktesans, sår hals og eller generell sykdomsfølelse. Trenger du legehjelp, kontakt fastlegen din eller Bergen legevakt på telefon 116 117. 

Mer om testing, symptomer og legehjelp i Bergen

Takk for at du følger rådene!