Utsnitt av naturfarekart i Bergenskart
På Bergenskart.no kan du finne naturfarekart over Bergen kommune
Bilde: Bergen kommune

Naturfarer i plan- og byggesaker

Naturfare er en fellesbetegnelse for naturlige prosesser som skyldes kombinasjonen klima, grunnforhold og topografi. Vurdering av naturfare er grunnleggende for oppføring av nye bygg.

Risiko for naturfare skal vurderes gjennom risiko og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) og farekartlegginger. Dette skal inngå i arealplanlegging og søknad om tiltak. ROS-analysen skal vise risikoforhold som har betydning for om arealet er egnet til formålet, og eventuelle endringer i slike forhold som følge av formålet, jf. § 19.1 i KPA2018. Analysene skal vise hvordan krav til sikkerhet mot naturfarer i byggteknisk forskrift ivaretas. Mer om kravene til sikkerhet finner du på Direktoratet for byggkvalitets (DIBKs) nettsider.

Kravene til sikkerhet mot naturfarer i byggesaker har endret seg med tiden. Det betyr at eksisterende bygninger kan ligge i områder hvor det i dag er andre krav til sikkerhet enn det var ved oppføring. Endrede krav kan ha konsekvenser dersom du ønsker å gjennomføre nye tiltak på eiendommen din.  

Nasjonale føringer for naturfarer

Norges vassdrags- og energi direktorat (NVE) har det overordnede ansvaret for naturfarer i Norge. Du finner mer informasjon om de ulike naturfarene og hvordan disse skal hensyntas i planlegging og bygging på deres nettsider. 

Naturfarer i et endret klima

I Bergen forventer vi et varmere, våtere og villere klima. Vi må spesielt tilpasse oss kraftig nedbør og økt problem med overvann, endringer i flom, jordskred og flomskred, samt havnivåstigning og stormflo. Naturfarer vil få økt betydning fremover som følge av klimaendringene, og risiko- og sårbarhetsanalysene skal derfor ta høyde for fremtidige klimaendringer. 

Mer om fremtidig klimaendringer finner du på Norsk klimaservicesenter sine nettsider: Klimaprofil Hordaland - Norsk klima service senter