Gå tilbake til:
Du er her:

Har gjennomført risikokartlegging

Bergen kommune har gjennomført risikokartlegging for hele Bergen kommune. Kommunen har blant annet har kartlagt risikoen for flom, kraftig vind, høy vannstand, store bølger, ekstreme nedbørsmengder og rasfare i Bergen. Målet med kartleggingen har vært å redusere mulighetene for og konsekvensene av uhell, ulykker, katastrofer og lignende. Alle rapporter er tilgjengelig i menyen på denne siden.

(30.03.2012)

Lager nye skredkart

Kartleggingen av rasutsatte områder i Bergen har gått inn i en ny fase. Fra en grovkartlegging av alle potensielle rasutsatte områder, holder en nå på med å kartlegge sannsynligheten for at det skal gå ras i disse skråningene. Prosjektet kalles ROS II og Fjellsiden og Salhus er første områder som blir detaljkartlagt.

(05.11.2009)

Rasvurdering ved Ådnamarka borettslag

I den endelige rapporten fra konsulentfirmaet Multiconsult, er konklusjonen den samme som i den midlertidige rapporten. Garasje og parkeringsplass bør frivillig evakueres ved store nedbørsmengder.

(17.03.2009)

Bergens vannforsyning blir stadig tryggere

Bergen har fem uavhengige vannbehandlingsanlegg som leverer vann inn på samme forsyningssystem. Dette reduserer konsekvensene av eventuelle problemer som kan oppstå i vannleveringen til byens befolkning, viser en risiko- og sårbarhetsanalyse som nettopp er gjennomført.

(02.07.2008)

Skal detaljundersøke skredfare

Det er lagt ut anbud på detaljundersøkelser ang. skredfare i Bergen kommune.

(23.05.2008)

Slik har vi informert

Bergen kommune har gjennomført er rekke informasjonstiltak i forbindelse med arbeidet med å kartlegge konsekvensene av ekstremvær, som omtales som risiko- og sårbarhetsanalysen (ROS-analysen).

(28.03.2008)