Gå tilbake til:
Du er her:

Hva er privat og offentlig ansvar, og hvor kan jeg henvende meg?

Her er informasjon om hvilket ansvar du selv har, og hva kommunen kan hjelpe med.

Ved varsel om flom, jordskred, mye nedbør eller kraftige vindkast anbefales det å sikre og flytte verdier bort fra utsatte områder, rense stikkrenner, kummer og andre vannveier for jord og grus, kvist og løv. 

Privat ansvar

Privat eiendom er eiers eget ansvar. Eier må sikre egen eiendom mot eventuell fare for naturskade, og har selv ansvar for å innhente faglige vurderinger.

VED MYE REGN: Slik kan du avverge oversvømmelser

 

Kommunens ansvar

Kommunen har ansvar for kommunale eiendommer, kommunale veier og kommunalt vann- og avløpsnett. Dersom været tilsier det, vil aktuelle avdelinger i kommunen vurdere å øke beredskapen. Kommunen har ikke egne geologer som kan rykke ut og vurdere rasfare.

  • Meld inn feil til kommunen
    Aktuelle hendelser kan være veltede trær, feil på vann og avløp, vei, park og miljø. Bruk meldeskjema på feilmelding.bergen.kommune.no.
  • Vaktsentral
    Kommunens vaktsentral holder døgnåpent. Her kan du henvende deg ved akutte og kritiske feil, for eksempel oversvømmelser. Telefon: 55 56 78 15, e-post: vaktsentral@bergen.kommune.no
  • Akuttberedskap
    Ved akutte hendelser må henvendelse rettes til politi og andre nødetater.

 

Bekymringsmeldinger og spørsmål om raskartlegging

Bekymringsmeldinger om usikre byggetiltak, som for eksempel murer, kan rettes til Plan- og bygningsetatens tilsynsavdeling, e-post: postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no.
Dette gjelder også spørsmål vedrørende raskartlegging utført av kommunen.