Gå tilbake til:
Du er her:

ROP-forløp

Anbefaling

Hjelpeapparatet bør aktivt bruke det lokale rus- og psykiatriforløpet.

Samarbeid rundt unge voksne med rusmiddelproblematikk og psykisk lidelse (ROP) bør skje på laveste samhandlingsnivå. Dersom det ikke lykkes å etablere et fungerende samarbeid mellom kommunale helse – og omsorgstjenester og spesialisthelsetjenesten innen psykisk helse og rustjenester bør det vurderes igangsetting av et lokalt ROP forløp.

Et ROP forløp vil involvere flere ulike tjenester i det lokale hjelpeapparatet både fra kommune og spesialisthelsetjenesten.

Igangsetting av et lokalt ROP-forløp vil først bli aktuelt dersom det ikke er tilfredsstillende samhandling rundt den unge.

Begrunnelse - ROP-forløp

Rusmiddelproblemer og psykiske lidelser opptrer ofte samtidig. Noen ganger kan bruk av rusmidler være en utløsende faktor for psykiske lidelser, og bruken av rusmidler kan komplisere den psykiske lidelsen og behandlingen. Det er heller ikke uvanlig at psykisk syke kan bruke rusmidler for å dempe ubehagelige symptomer. 
Igangsetting av et lokalt ROP-forløp vil først bli aktuelt dersom det ikke er tilfredsstillende samhandling rundt den unge. 

Igangsetting av et ROP-forløp  

Den nasjonale retningslinjen Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig rusmiddelproblem og psykisk lidelse – ROP-lidelser har 93 ulike anbefalinger for arbeid med og ivaretakelse av ROP pasienter. 

Helse Bergen, Haraldsplass Diakonale Sykehus og 24 kommuner i Hordaland har utarbeidet et lokalt ROP–forløp på tvers av helsenivåene. Det er spesialisthelsetjenesten som vurderer, og som kan starte et lokalt ROP-forløp. Dette kan gjøres på bakgrunn av spesialisthelsetjenestens egne vurderinger, henvisning fra NAV sosialtjeneste eller den unge voksnes fastlege. 

Det er utarbeidet oversikt med kontaktinformasjon for de kommunale kontaktpunktene, samt kontaktpunkt i spesialisthelsetjenesten både i TSB og i Psykisk helsevern. Denne informasjonen finnes på nettsiden www.saman.no

Behandler eller den som tar imot henvisningen, og som vurderer at det kan være en pasient i målgruppen for lokalt ROP-forløp, har ansvar for å innkalle aktuelle parter til et 1. avklaringsmøte. Møtet skal kalles inn innen 10 virkedager. 

Deltagerne i møtet varierer fra sak til sak. Anbefalte deltagere er; representant både fra psykisk helsevern og TSB i spesialisthelsetjenesten, fastlege og aktuelle kommunale instanser.