Hender som leker med sand i sandkasse

Vedtektene regulerer blant annet  barnehagenes eierforhold, formål, opptakskriterier, åpningstider og oppsigelsestid. Les vedtektene før du tar imot tilbudet om barnehageplass. Det er barnehagens eier som fastsetter vedtektene. 

Drift av barnehager reguleres av lover, forskrifter og barnehagens vedtekter. Alle barnehager er lovpålagt å ha vedtekter (Barnehageloven § 8). 

De kommunale barnehagene i Bergen har felles vedtekter. Tre av barnehagene har egne opptakskriterier i sine vedtekter; Damsgårdssundet, Skårungen og Sædalen barnehage.

Les vedtektene før du tar imot tilbudet om barnehageplass

Når du takker ja til tilbud om barnehageplass, bekrefter du samtidig at du har lest og forstått vedtektene. Ta kontakt med barnehagen hvis du har spørsmål om vedtektene.

1. Eierforhold

Bergen kommune ved Etat for barnehage er eier av de kommunale barnehagene. Etat for barnehage er ansvarlige for driften av de kommunale barnehagene.

2. Formål og virkeområde

Formål

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. 

Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. 

Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. 

Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. 

Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. 

Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.

Virkeområde

Vedtektene har som formål å gi informasjon og opplysninger som særlig har betydning for foreldrenes forhold til barnehagen. 

Bergen kommunes vedtekter for egne barnehager inneholder generelle bestemmelser om driften av barnehagen, og om opptaksmyndighet. Bergen bystyre - eller de som er delegert myndighet - kan endre vedtektene.

3. Opptak

Opptaksordning, opptakskriterier og prosedyre følger gjeldende vedtak i Bergen bystyre. 

Opptakskrets

Bergen bystyre vedtar opptakskrets og opptakskriterier gjeldende for Bergen kommunes barnehager. Hele Bergen kommune er opptakskrets for kommunale barnehager. 

Opptaksmyndighet

Etat for barnehage har ansvar for at hovedopptaket for kommunale barnehager gjennomføres i samordnet opptak. Styrer ved den enkelte barnehage foretar opptak til ledig plass. Barnehageplass søkes elektronisk. Skjema og informasjon finnes på Bergen kommunes nettsider.

Opptaksperiode

Overflyttingsopptak
Foregår i forkant av hovedopptak. Dette opptaket gjelder barn som allerede har barnehageplass, og som er søker til andre barnehager. Søknaden saksbehandles i den barnehagen som er førstevalg. Tilbud om plass gjelder fra august. Barn med barnehageplass i annen bydel enn bostedsbydel prioriteres. 

Hovedopptak
Gjelder barn med rett til plass etter §16 i Lov om barnehager og som ikke har barnehagetilbud. Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har rett til barnehageplass fra august. Barn som fyller ett år i september, oktober og november det året det søkes barnehageplass, har rett til plass i barnehage fra den måneden barnet fyller ett år. Dersom foresatte ønsker tidligere plass skal det åpnes for dette. Det gis kun ett tilbud i hovedopptaket. Søknadsfrist er 1. mars.

Suppleringsopptak
Foregår gjennom hele året når det er ledige plasser. Suppleringsopptak gjelder barn med eller uten barnehageplass. 

Opptakskriterier 
Følgende opptakskriterier gjelder hovedopptak og suppleringsopptak. 

a) Barn med nedsatt funksjonsevne knyttet til barnehageloven § 18, og barn som omfattes av barnevernsloven § 5-1 første ledd bokstav a til d, § 3-1 og § 3-4 første ledd bokstav b. 

b) Barn som allerede er tildelt plass gjennom samordnet opptak gis fortrinn til ny barnehageplass ved nedleggelse av barnehageplasser. 

c) Kommunale kriterier for prioritet i tillegg til de lovpålagte: 

1. Bydelsvis prioritering ved tildeling av barnehageplass 

2. Søsken av barn som allerede har plass i den barnehagen det søkes til. Barn av ansatte i den kommunale barnehagen der foresatte arbeider, samt spesialpedagoger. Søskenprioritet gjelder ikke når søsken starter på skolen fra august. 

3. Øvrige prioriterte kriterier/grupper: 

• Barn fra familier som har store belastninger på grunn av sykdom eller funksjonshemming hos foresatte eller søsken, herunder foresatte som er sterkt synshemmet/blind. Med sykdom forstås i denne sammenheng alvorlig og varig sykdom hos barnets foresatte eller søsken. Krav til dokumentasjon vil være skriftlig attest fra lege og /eller medisinsk institusjon på alvorlig og varig sykdom eller funksjonshemming. 

• Barn av enslige forsørgere som er arbeidssøkende, i arbeid eller under utdanning. Med enslig forsørger menes personer som oppfyller vilkårene i folketrygdloven kapittel 15. Krav til dokumentasjon er bekreftelse fra NAV på om du er enslig forsørger eller arbeidssøkende. Bekreftelse fra arbeidsgiver/utdannelsessted om du er i arbeid eller under utdanning. 

• Minoritetsspråklige barn der begge foreldre er født i et annet land (utenfor Norden og som ikke er engelsktalende) og/eller barnet har lite eller ingen norskkunnskaper (kartlagt og dokumentert av helsetjenesten). Prioriteten er kun gjeldende én gang, og det ved hovedopptaket. 

4. Barnehager med egne opptakskriterier: 

Damsgårdssundet, Skårungen og Sædalen barnehage har opptakskriterier for henholdsvis beboere i borettslag på gitte adresser, ansatte i forsvaret, og barn med hørselshemminger, som avviker fra andre kommunale barnehager. Informasjon om kriteriene finner en på barnehagenes nettsider.

De kommunale kriteriene for prioritet er likestilte innenfor hver av gruppene 1, 2 og 3 og sorteres etter barnets fødselsdato. Det eldste barnet tilbys plass først innenfor de ulike kriteriene for prioritet. Aldersgruppene er under og over 3 år. 

Tidspunkt foresatte har satt for ønsket oppstart, skal vektlegges.

Opptakskriteriene a og c gjelder under forutsetning av at tilfredsstillende dokumentasjon fremlegges. Behandling av søknad om å komme i prioritert gruppe behandles sentralt av barnehagemyndigheten. 

Søkere som takker nei til et tilbud om plass som de har søkt, men som ikke er førsteønske, har rett til fortsatt å stå som søker til barnehageønske nr. 1.

4. Samarbeidsutvalget

For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. Foreldrerådet består av foreldrene/de foresatte til alle barna i barnehagen. Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Det er foreldrerådet som velger foreldrerepresentanter til samarbeidsutvalget, og de ansatte som velger sine representanter. 

Det vanlige er at det sitter to representanter fra hver gruppe i samarbeidsutvalget. Der barnehagene er små, er det vanlig at samarbeidsutvalget består av én representant fra hver gruppe. 

Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene. Representantene for barnehagens eier har stemmerett i barnehagens samarbeidsutvalg.

5. Åpningstider

Barnehagene er åpne fem dager i uken og er bare stengt helge- og høytidsdager samt julaften og nyttårsaften. 

Onsdag før Skjærtorsdag er barnehagene åpne frem til kl. 12.00. 

I løpet av barnehage-/skoleåret er barnehagene i tillegg stengt fem planleggingsdager. Disse dagene blir hvert år fastsatt i gjeldende skolerute og er betalingsfrie. Unntak fra skoleruten kan vedtas av/avtales med barnehagens samarbeidsutvalg. 

I utgangspunktet er det åpent kl. 07.30 – 16.30 i de kommunale barnehagene. Barnehagenes daglige oppholdstider kan imidlertid variere noe fra barnehage til barnehage. Mer informasjon om dette finnes på den enkelte barnehages hjemmesider. Det tas forbehold om endring av ulike tilbud.

6. Ferie

Barnehagene kan holde stengt i inntil tre uker i løpet av juli måned. Informasjon om hvilke uker barnehagene vil være stengt skal gis i god tid, og ha vært drøftet med barnehagens samarbeidsutvalg. I de barnehagene der styrer holder barnehagen åpen vil alle foreldre/foresatte i løpet av våren bli bedt om å oppgi ferietiden for sitt barn. 

Barna skal ha minimum tre ukers sommerferie innenfor skolens ferieuker slik de er fastsatt i gjeldende skolerute. 

Barn som skal begynne på skolen må ha avviklet tre uker ferie innen 31. juli. Barnas tre sommerferieuker er betalingsfrie.

7. Oppsigelse

Tildelt barnehageplass beholdes frem til skolestart. Reglene for oppsigelse gjelder fra foreldre/foresatte har tatt imot plassen. Barnets foresatte kan si opp plassen med én måneds varsel regnet fra dato til dato. Oppsigelsen skal være skriftlig og leveres i den aktuelle barnehagen. 

Bergen kommune kan som eier si opp avtaleforholdet dersom en kommunal barnehage avvikles. I slike tilfeller vil foreldre informeres minst seks måneder i forkant. Barnet vil ivaretas med tilbud om ny plass.

8. Foreldrebetaling

Foreldrebetaling fastsettes av Bergen kommune som barnehageeier. 

I Lov om barnehager, forskrifter om foreldrebetaling, er det fastsatt at foreldrebetaling for en plass i barnehage ikke skal settes høyere enn en maksimalgrense. 

Betaling for kost kommer i tillegg. 

Maksimalgrensen blir fastsatt av Stortinget i budsjettvedtak. Maksimalgrensen gjelder for et ordinært heldagstilbud, dvs. ukentlig oppholdstid på 41 timer eller mer. Det betales for 30 dager pr. måned, uavhengig av bevegelige helligdager. 

Dersom barnet slutter en fredag beregnes betaling til og med søndag. Foreldre betaler for 11 måneder i året, planleggingsdager utgjør den måneden det ikke betales for.

9. Arealnorm

Bergen kommunes arealutnytting er fastsatt til 5,3m² leke- og oppholdsareal pr. barn under 3 år og 4m² pr. barn over 3 år. Denne hovedregel kan praktiseres fleksibelt i forhold til sider ved barnehagens fysiske miljø og barnegruppens sammensetning, jfr. Lov om barnehager kap. IV, § 14 Godkjenning.

10. Internkontroll

Barnehageeier skal ha internkontroll for å sikre at kravene i barnehageloven med forskrifter og internkontrollforskriften følges. Internkontrollen skal være systematisk og tilpasset barnehagens størrelse, egenart, aktiviteter og risikoforhold. Internkontrollen utføres i systemene BkKvalitet og BkStyring.

Ved internkontroll etter barnehageloven § 9 skal barnehageeier: 

a) Utarbeide en beskrivelse av barnehagens hovedoppgaver, mål og organisering. 

b) Ha nødvendige rutiner og prosedyrer. 

c) Avdekke og følge opp avvik og risiko for avvik. 

d) Dokumentere internkontrollen i den formen og det omfanget som er nødvendig. 

e) Evaluere og ved behov forbedre skriftlige prosedyrer og andre tiltak for internkontroll. S

Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid gjennomføres i samsvar med Internkontrollforskriften som gir bestemmelser om oppfølging av krav fastsatt i en rekke lover, blant annet arbeidsmiljøloven, brannvernloven, forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv. og produktkontrolloven.

11. Permisjon

Det kan søkes permisjon fra tildelt plass for inntil ett år dersom en av foreldrene har fødselspermisjon. 

Det gis også mulighet til å søke permisjon ved alvorlig sykdom hos barn. 

Nærmere opplysninger er beskrevet på Bergen kommunes nettsider under punktet "Permisjon fra tildelt barnehageplass".

Les vedtektene for Bergen kommunes barnehager (PDF)

Drift av barnehager reguleres av lover, forskrifter og barnehagens vedtekter. Alle barnehager skal ha vedtekter. 

Private barnehager har egne vedtekter. Gå til barnehagens nettside for å finne vedtektene.

Les vedtektene før du tar imot tilbudet om barnehageplass

Når du takker ja til tilbud om barnehageplass, bekrefter du samtidig at du har lest og forstått vedtektene. For eksempel kan reglene for oppsigelsestid variere mellom de ulike barnehagene. Ta kontakt med barnehagen hvis du har spørsmål om vedtektene.