Fem smilende barn som sitter på en benk og ser mot kamera.

Du kan søke redusert foreldrebetaling hele året. Her finner du mer om inntektsgrenser og kriterier for å betale mindre for plass i barnehage og SFO (skolefritidsordningen).

Redusert foreldrebetaling gjelder kun opphold. Du må betale for mat i tillegg.

Inntektsgrenser for barnehage-/SFO-året 2024 - 2025

Du kan søke om redusert foreldrebetaling dersom du:

 • har barn i barnehage som er 1 år og har husholdningsinntekt under 366.667 kroner.
 • har barn i barnehage som er 2-5 (6) år og har husholdningsinntekt under 642.700 kroner. 
 • har barn på SFO på 2. og 3. trinn og har husholdningsinntekt under 117.500 kroner.
 • har barn på SFO på 4. trinn og har husholdningsinntekt under 570.900 kroner.  

Du kan søke om gratis plass dersom du:

 • har barn på SFO på 1. trinn og husholdningsinntekt under 350.000 kroner.

Vi henter automatisk husholdningens inntekt fra Skatteetaten.

Har husholdningen hatt varig nedgang i inntekt, kan du/dere sende ny søknad. Redusert pris vil da gjelde fra neste måneds faktura. 

Eksempel på dokumentasjon i forbindelse med nedgang i inntekt kan være:

 • de tre siste lønnsslippene fra arbeidsgiver. 
 • vedtak fra NAV
 • studentbevis eller bekreftelse på studier

Skattepliktige ytelser som arbeidsavklaringspenger, dagpenger, uføretrygd er eksempel på inntekter som regnes med i grunnlaget. Det er bruttosats som må dokumenteres.

Barnetrygd, barnebidrag, stønad til barnetilsyn, sosialstønad og studielån for eksempel er skattefrie ytelser/overføringer som ikke regnes ikke med i inntektsgrunnlaget.

Prisen beregnes ut fra samlet inntekt før skatt til de som bor på adressen der barnet er folkeregistrert (husholdningen). En husholdning er foresatte og deres ektefeller, registrerte partnere eller samboere.  Samboere er to ugifte personer over 18 år som bor sammen, og har bodd sammen i minst 12 av de siste 18 månedene, eller har felles barn. Har du samboer uten felles barn, må du opplyse om dette. 

Du søker om redusert pris og gratis kjernetid i samme søknadsskjema. Har du flere barn i barnehagen og på sfo må du krysse av for de barna det gjelder. Du må ha takket ja til en barnehageplass/sfo plass, før du kan søke om redusert pris. 

 Du søker via Vigilo foreldreportal

 1. Logg inn på Vigilo foreldreportal med ID-porten.
 2. Når du kommer inn, ser du barna dine som har plass i barnehage eller SFO / skole. Kryss av for alle barn du søker for, velg “Søknader” i menyen, trykk på “Ny søknad” og velg "Redusert betaling".  

NB! Vigilo fungerer best med Chrome nettleser
Se også veiledning på Vigilo hjelpesenter. 

Du kan søke om redusert foreldrebetaling når barnet ditt er tildelt en plass i barnehage/SFO og du har takket ja til plassen. 

Hvem kan søke?

Foreldre som søker må være registrert på samme adresse i folkeregisteret som barnet. Det er kommunen, som barnet er folkeregistret i, som behandler søknaden din.

Du må søke hver sommer

Du søker om prisreduksjon i Vigilo foreldreportal. Vedtak om redusert foreldrebetaling gjelder kun det aktuelle barnehageåret. Er du kvalifisert for redusert foreldrebetaling, må du søke hvert barnehage-/SFO-år med ny dokumentasjon for inntekt.

Har du flere barn som begynner i barnehage eller SFO i perioden vedtaket gjelder for, må du søke også for dette barnet/disse barna.

Nedgang i inntekt?

Du kan søke underveis i året dersom det er vesentlig og varig nedgang i inntekten. Vesentlig og varig endring innebærer stort inntektstap som følge av langtidsarbeidsledighet, endring i husholdningens sammensetning eller lignende årsaker.

Når gjelder vedtaket fra?

Vedtaket om redusert foreldrebetaling gjelder fra måneden etter Bergen kommune har mottatt søknaden din med gyldig dokumentasjon. Får du plass midt i barnehage-/SFO-året, kan du søke redusert betaling. Søk seinest tre uker etter at du har takket ja til plassen. Ellers gjelder vanlige regler, det vil si fra måneden etter vi har mottatt søknaden. 

Saksbehandling

Saksbehandlingstiden er tre uker. I perioder med stor pågang kan du påvente lenger saksbehandlingstid, men vedtaket er likevel gjeldende etter vanlig regelverk.

Kommunen gjør et enkeltvedtak når vi innvilger eller avslår en søknad om redusert foreldrebetaling. Et enkeltvedtak følger reglene i forvaltningsloven og fastslår rettighetene og pliktene dine.

Klagemulighet

Får du avslag på søknaden, kan du klage innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket.  I klagen skal du oppgi hva du ønsker å få endret med begrunnelse.

Klagen sender du til:
Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett
Seksjon økonomi
Postboks 7700
5020 BERGEN

Inntektsmoderasjon

Foreldrebetalingen skal maksimalt utgjøre 6 prosent av husholdningens skattepliktige person- og kapitalinntekt. 

Med "husholdning" mener vi ektefeller, registrerte partnere og samboere. Bor barnet fast hos begge foreldrene, skal betalingen fra foreldrene være beregnet ut fra inntekten til den forelderen som har samme folkeregisteradresse som barnet.

Gratis kjernetid for barn i barnehage

Vedtak om redusert foreldrebetaling gir deg fritak for 20 timer ukentlig (av en hel plass på 45 timer per uke) fra august det året barnet fyller 2 år, og til 3-, 4- og 5-åringer i familier med en inntekt under inntektsgrensen.

Gratis SFO-plass for barn på 1. trinn

Du kan søke om redusert foreldrebetaling dersom du har barn på SFO på 1. trinn og husholdningsinntekt under 350.000 kroner. 

Søskenmoderasjon

Familier som har tre barn eller flere i SFO, får 25 prosent moderasjon fra og med barn nummer tre. 

Foreldre med mer enn ett barn i barnehage får søskenmoderasjon. Søskenmoderasjon i barnehage blir regnet ut etter hvilken plasstype det enkelte barn har. Den blir beregnet slik:

 • For første barn må du betale vanlig pris.
 • For barn nummer to får du 30 prosent søskenmoderasjon.
 • For barn nummer tre og flere får du 100 prosent søskenmoderasjon.

Du trenger ikke søke om søskenmoderasjon. Den blir beregnet automatisk. Søsken må bo i samme husholdning. Ordningen er ikke inntektsbasert.

Beregning av moderasjon

Det er lovfestet i hvilken rekkefølge de ulike moderasjonene skal beregnes. Først beregnes inntektsmoderasjon. Deretter beregnes søskenmoderasjon. Til slutt beregnes gratis kjernetid.

For kommunale barnehager og SFO er det bystyret som vedtar betalingssatsene etter gjeldende forskrifter. Fakturaen vil automatisk bli justert i henhold til innvilget moderasjon.

Private barnehageeiere sender ut faktura med redusert foreldrebetaling og pris til kundene sine. Private barnehager fastsetter prisen på barnehageplassen utfra forskrifter om betaling fra foreldre og maksimalpris. Bergen kommune refunderer moderasjonsbeløpene til de private eierne, som reduserer prisen på fakturaen til kundene sine.

For elever på 1. - 3. trinn koster hel plass 639 kroner. 

Redusert plass for elever på 1. - 3. trinn er gratis for alle.

Mat koster 340 kroner per måned, også for gratis redusert plass. 

Trenger du hjelp med søknaden, kan du kontakte eller besøke Innbyggerservice i Kaigaten 4.

Brukerveiledning for å søke om redusert foreldrebetaling i barnehage og SFO i Vigilo.

Bergen kommunes personvernerklæring beskriver hvordan og hvorfor kommunen samler inn og behandler personopplysninger om deg som innbygger og tjenestemottaker. Erklæringen inneholder også informasjon om hvilke rettigheter du har når kommunen behandler opplysninger om deg. 

Innbyggere i Bergen med plass i barnehage/SFO i annen kommune kan ikke søke i Vigilo, men må sende søknad via eget skjema: Skjema for søkere med barnehage/SFO-plass i en annen kommune .

Skjemaet skal kun benyttes dersom du har barnehageplass/SFO-plass utenfor Bergen kommune.

Om du bor i en annen kommune, men har plass i barnehage/SFO i Bergen, skal du søke til egen kommune.

 

Søk her om redusert foreldrebetaling