Barnehagen skal ha en forsvarlig pedagogisk bemanning med minst en pedagogisk leder per syv barn under tre år, og en pedagogisk leder per 14 barn over tre år. Barnehagemyndigheten kan innvilge midlertidig dispensasjon for inntil ett år.

Barnehageeier eller styrer kan søke midlertidig dispensasjon fra norm for pedagogisk bemanning eller midlertidig dispensasjon fra utdanningskravet og kravet om norskferdigheter. For å søke om dispensasjon, må du benytte søknadsskjema som du finner nede på denne siden. 

I Bergen kommune er det barnehagemyndigheten ved Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett som innvilger disse søknadene.

Søknadsfrist

Om barnehagen ikke klarer å oppfylle norm om pedagogisk bemanning, kan den søke om midlertidig dispensasjon. Dispensasjonen trer tidligst i kraft fra barnehagemyndighetens vedtaksdato.

Vedlegg

Du må dokumentere søknaden om midlertidig dispensasjon. I søknadsskjemaet finner du informasjon om hvilke dokumenter du må legge ved.

Vedtak

Barnehagemyndigheten gjør et skriftlig enkeltvedtak når de innvilger eller avslår en søknad om midlertidig dispensasjon. Vedtaket gir begrunnelser for hvorfor søknaden om midlertidig dispensasjon er innvilget, innvilget med vilkår eller avslått. 

Klagemulighet

Du kan klage på et enkeltvedtak. Fristen er tre uker fra vedtaket er mottatt. Du må begrunne hvorfor du klager.

Klagen sender du til barnehagemyndigheten for forberedelse og vurdering.

Opprettholder barnehagemyndigheten helt eller delvis vedtaket, blir klagen sendt til Statsforvalteren i Vestland som gjør et endelig vedtak. 

Barnehagemyndigheten kan innvilge dispensasjon fra norm for pedagogisk bemanning, fra utdanningskravet og kravet om norskferdigheter. Dispensasjonen varer inntil ett år. Nedenfor ser du dispensasjoner det kan søkes om, og kriterier barnehagemyndigheten vurderer søknadene etter:

Forskriftens § 3 om midlertidig dispensasjon fra utdanningskravet til pedagogisk leder

 Kriterier søknaden blir vurdert etter

 • Stillingen har vært offentlig utlyst i medier og digitale plattformer der det er naturlig å nå mulige søkere
 • Utlysningsteksten gir nødvendig informasjon til aktuelle søkere
 • Kvalifiserte søkere har fått tilbud om stillingen
 • Det har ikke meldt seg kvalifiserte søkere
 • Kompetanse og erfaring til den det blir søkt om dispensasjon for
 • Eier og styrer sin begrunnelse for den de søker om dispensasjon for
 • Hvor sannsynlig det er at barnehagen vil få ansatt en kvalifisert søker innen rimelig tid
 • Norskferdigheter
 • Barnehagemyndighetens generelle risikovurdering av barnehagen

 Krav om vedlegg

 • Utlysningsteksten som er brukt i annonse til den aktuelle stillingen

 Kommunens vilkår

 • Regelmessig veiledning til den dere søker dispensasjon for
 • Dere må sende en plan for veiledning til barnehagemyndigheten etter at dispensasjon er innvilget
 • En dispensasjon blir gitt til en bestemt person i en bestemt barnehage

Forskriftens § 3 om midlertidig dispensasjon fra krav om norskferdigheter

Det kan søkes om dispensasjon fra kravet om norskferdigheter for personer med utenlandske yrkeskvalifikasjoner som styrer eller pedagogisk leder. Stillingen må da ha vært offentlig utlyst uten at kvalifiserte søkere har meldt seg. Ta kontakt med barnehagemyndigheten på e-post Barnehagemyndighet@bergen.kommune.no for utfyllende informasjon.

Forskriftens § 2 om midlertidig dispensasjon fra norm for pedagogisk bemanning

Det kan søkes om dispensasjon for inntil ett år om gangen dersom særlige hensyn tilsier det. Barnehageeier skal legge ved uttalelse fra barnehagens samarbeidsutvalg i søknaden.

Kriterier som søknaden blir vurdert etter

 • Barnegruppenes sammensetning og behov
 • Barnehagens fysiske miljø (ute- og inne arealer)
 • Barnehagens totalbemanning
 • Personalets samlete kompetanse
 • Uttalelsen fra samarbeidsutvalget
 • Barnehagemyndighetens generelle risikovurdering av barnehagen

 Krav om vedlegg

 • Oversikt over totalbemanning
 • En uttalelse fra samarbeidsutvalget

 Kommunens vilkår

 • Barnehagens plan for å komme i tråd med pedagogisk bemanning 

Barnehagemyndigheten
Seksjon for forvaltning, tilsyn og administrasjon
Postboks 7700
5020 Bergen
E-post:barnehagemyndighet@bergen.kommune.no
Telefon sentralbord: 55 56 55 56

Bergen kommunes personvernerklæring beskriver hvordan og hvorfor kommunen samler inn og behandler personopplysninger om deg som innbygger og tjenestemottaker. Erklæringen inneholder også informasjon om hvilke rettigheter du har når kommunen behandler opplysninger om deg. 

 

Midlertidig dispensasjon fra pedagogisk bemanning

Nyttig innhold