Når en barnehage skifter eier, må den nye eieren fylle ut og sende inn eierskiftemelding (nederst på denne siden). Ny eier må også ha en konkret plan om eierform, driftsform og antall barn og ansatte. Ny eier må også sende inn barnehagens vedtekter.

Kommunen vurderer om det er behov for barnehageplasser i det aktuelle området, og om det er nødvendig å godkjenne virksomheten på nytt. Driftstilskuddet blir videreført til ny eier dersom kommunen godkjenner eierskiftet. Kommunen gir tilskudd til private barnehager for et konkret leke- og oppholdsareal. Ny eier må oppgi barnehagens kontonummer til Seksjon for økonomi ved Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett. Ønsker ny eier å utvide barnetallet i forbindelse med eierskiftet, må hun/han søke på nytt om kommunalt tilskudd.

Bergen kommune behandler søknader om eierskifte løpende. Kommunen har plikt til å behandle saken så snart som mulig. Hvis kommunen ikke kan avgjøre klagen innen én måned, får ny eier skriftlig begrunnelse med informasjon om når endelig svar kommer.

Klagefrist

Ny eier kan klage innen en frist på tre uker fra du har mottatt et vedtak. Klagen sendes til Seksjon for strategi, utvikling og utredning ved Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett. 

I klagen forklarer du hva du er misfornøyd med, og hvorfor du mener at kommunen bør endre vedtaket. Kommunen kan veilede deg. Hvis kommunen opprettholder avgjørelsen, sender de saken videre til Statsforvalteren i Vestland. De gjør endelig vedtak i saken.

Bergen kommunes personvernerklæring beskriver hvordan og hvorfor kommunen samler inn og behandler personopplysninger om deg som innbygger og tjenestemottaker. Erklæringen inneholder også informasjon om hvilke rettigheter du har når kommunen behandler opplysninger om deg. 

Søk om eierskifte barnehager