Barn har rett på et trygt og helsefremmende miljø i barnehager. Her finner du informasjon om hvordan du kan klage på forhold som har med helse, miljø og sikkerhet å gjøre. Det er Miljørettet helsevern som behandler disse klagene. 

Miljørettet helsevern fører tilsyn med forhold som har med barnas helse, miljø og sikkerhet å gjøre, etter reglene i forskrift om helse og miljø i barnehager, skoler og skolefritidsordninger. Klager du sender inn via denne siden havner hos Miljørettet helsevern. 

Ønsker du derimot å klage på pedagogisk innhold, bemanning, psykososiale forhold eller foreldresamarbeid, må du klage via denne siden, fordi dette reguleres av barnehageloven. Det er Avdeling barnehagemyndighet som fører tilsyn etter barnehageloven. 

Dersom det du vil klage på berører både helse og pedagogikk, kan du sende klage til begge instanser samtidig, vi samarbeider i flere saker.

Via denne siden kan du klage på barnehagers inne- og uteområder, og barnehagers rutiner. Forskriftens veileder beskriver  en del forhold som er «god praksis i barnehager», og som derfor legger lista for hva du som foresatt kan forvente av barnehagen. Du kan også lese hva Miljørettet helsevern har som praksis i artikkelen Krav og anbefalinger til barnehager.

Her er noen eksempler på klager vedrørende barnas lek- og læringsmiljø:

 • Manglende tilrettelegging for barn med funksjonsnedsettelser
 • Dårlig inneklima, for eksempel mugg, fukt, tung luft eller dårlig lukt
 • For lite lekeareal, enten utendørs eller innendørs
 • Manglende eller dårlige soveplasser
 • Dårlig sikkerhet, for eksempel mangler ved sikkerhetsrutiner, konkrete ting som kan føre til ulykker eller skader, eller at det har skjedd en unødvendig hendelse som førte til eller kunne ført til helseskade
 • Dårlige hygienerutiner eller smittevern
 • Dårlig renhold
 • Uhygieniske eller for få toaletter eller stellerom
 • Mye støy innendørs
 • Støy på uteområdet fra for eksempel trafikk eller byggearbeid
 • Måltidsrutiner
 • Uforsvarlig oppussing mens barnehagen er i drift

Du bør som hovedregel kontakte pedagogisk leder og/eller styrer. Ta opp problemet med dem og forsøk å komme til en løsning. Noen problemer kan også løses ved å ta forholdet opp i FAU, SU eller med barnehagens eiere. Dersom dette ikke løser saken, kan du ta kontakt med oss.

Du kan gjerne ringe oss dersom du ønsker å drøfte saken, men vi ønsker skriftlige klager. Fyll ut det elektroniske skjemaet under, eller send oss brev eller e-post. Ikke send personlige opplysninger per e-post, dette må du sende via det elektroniske skjemaet, eller med brev. Personlige opplysninger er blant annet opplysninger om noens handlinger, væremåte eller helse.

Etter at vi mottar klagen vil du få tilbakemelding innen tre uker om hva vi gjør med saken.

Når vi mottar klagen, vurderer vi først om saken faller inn under vårt ansvarsområde, og hvor alvorlig klagen er. Klager på forhold som kan medføre overhengende helsefare har høy prioritet hos oss, og da kan du forvente raskt svar.

Hva vi gjør med saken avhenger av hvor alvorlig forholdet som klages på er, og hva du som klager ønsker at skal skje videre. I noen tilfeller er det nok med en telefonsamtale med styrer, andre ganger avtaler vi et tilsyn med barnehagen, eller vi kommer på uanmeldt tilsyn.

Dersom klagen din inneholder taushetsbelagte opplysninger vil vi ikke offentliggjøre den, men enkelte ansatte i barnehagen kan få se klagen du sender til oss dersom de ber om det. Det er fordi barnehagen er part i saken og dermed har rett til utvidet innsyn. Du kan be om å være anonym dersom du har god grunn til det, men vi kan ikke garantere at du får være anonym. 

Etter et eventuelt tilsyn sender vi ut en tilsynsrapport, eller vi sender barnehagen pålegg om å gjøre endringer. Du som klager vil få kopi av tilsynsrapporten eller pålegget vi sender til barnehagen. Du kan komme med innspill dersom du er uenig i vår konklusjon. Du kan også be om et møte med barnehagen hvor vi er til stede, noe vi forsøker å få til dersom vi har kapasitet til det.

Bergen kommune har som mål at informasjonssikkerhet og personvern skal være en naturlig del av vår virksomhet.  Les mer om hvordan kommunen håndterer personopplysninger.

Klage på barnas arbeidsmiljø i barnehage