Krav og anbefalinger til barnehager

Her finner du informasjon om hvordan uteareal og inneareal skal være for å ivareta barnas helse, miljø og sikkerhet.

Forskrift om helse og miljø i barnehager, skoler og skolefritidsordninger setter krav til hvordan barnehager skal være for å ivareta barnas miljø. Du kan finne mye nyttig informasjon i forskriftens veileder.

Kravene i forskriften er i stor grad funksjonskrav, det vil si at det ikke alltid står «det skal være akkurat sånn», men «det skal være helsemessig tilfredsstillende». Hva som er «helsemessig tilfredsstillende» kan forandre seg over tid, for eksempel når det kommer nye retningslinjer, ny kunnskap, eller folks vaner endrer seg.

Vi har skrevet ned noen krav og anbefalinger, og forsøkt å gjøre det litt mer klart hva som er akseptabel praksis. Noen steder har vi skrevet «skal», mens det i andre setninger står «bør». «Skal» er i utgangspunktet krav. «Bør» er i utgangspunktet ikke krav, men anbefalinger. Når det står «bør» kan barnehagen løse forholdene på andre måter, så lenge løsningen fungerer.

Noen barnehager fraviker fra kravene, men da skal de som hovedregel kompensere for det, slik at barnas helse, sikkerhet og miljø blir like godt ivaretatt som i andre barnehager. Dette står det ofte om i barnehagens helseverngodkjenning.

Vi gjør oppmerksom på at oversikten ikke er uttømmende, og at vi benytter skjønn i særskilte tilfeller.

Utendørs:

 • Barnas lekeareal ute skal ha gode kvaliteter og bør som minstemål være om lag seks ganger leke- og oppholdsarealet inne. Kun det inngjerdete lekearealet som står til barnas disposisjon regnes med.
 • Dersom barnehagen er en friluftsbarnehage, hvor barn over 3 år er på tur minimum 4 timer per dag hver dag i uken, kan barnehagen ha mindre inngjerdet lekeareal enn hovedregelen på seks ganger innearealet.
 • Lekearealet skal være inngjerdet. Gjerdet bør være minimum 110 cm høyt fra bakken til toppen av gjerdet. Dersom det er sikkerhetsrisiko på andre siden av gjerdet, for eksempel en fallhøyde, bør det være høyere. 
 • Lekeplassutstyret skal alltid være i samsvar med forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr. Norsk standard 1176 og 1177 er retningsgivende for sikkerhet på lekeplassen. Lekeplassutstyret skal kontrolleres regelmessig, og kontrollene må dokumenteres. 
 • Kravene gjelder også eventuelt lekeplassutstyr som barnehagen setter opp selv, som for eksempel tauverk eller planker til balansering. Det gjelder også lekeplassutstyr på turområder. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har svar på ofte stilte spørsmål om lekeplassutstyr her.
 • Nytt lekeplassutstyr skal kontrolleres før det tas i bruk, av enten barnehagens egne ansatte med god kompetanse på lekeplassutstyr, eller av lekeplasskontrollør. Denne kontrollen skal være i tillegg til samsvarserklæring fra montør.
 • Det skal ikke være for mye støy på uteområdet fra for eksempel ventilasjonssystem, varmepumpe, veitrafikk og flytrafikk. Hvilke støygrenser som gjelder står i Norsk Standard 8175 og retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442).
 • Vognskur bør være bygget slik at fuktskader på vognene forhindres (med varme). Barn skal ikke sove i vogner eller vognposer med fuktskader. Vognskur må også være sikret slik at skadedyr (gnagere og fugler) ikke kan komme til barnas vogner.
 • Barn skal kun sove i bygg som er godkjent for bruken av plan- og bygningsmyndighetene, se artikkelen Soveskur i barnehager.
 • Barnas soveplass ute skal være skjermet mot regn, vind og støy.
 • Det skal ikke være avfall eller skrot på barnas lekeareal. Det skal heller ikke være kreosotholdig eller CCA-trykkimpregnerte materiale i barnehager.
 • Det skal være trafikksikker adkomst for barn som leveres til fots, med sykkel og med bil. 

Inngangsparti:

 • Alle inngangspartier skal utformes på en slik måte at sand, skitt, søle, vann, snø og salt ikke dras inn på leke- og oppholdsarealet. Det bør være rist utenfor, som bør være minimum like bred som døren og 2 meter lang. Det bør være matter innenfor inngangsdørene.
 • Det bør være fast dekke (betong, asfalt) rundt inngangsparti, og inngangsparti bør være overbygget. Det bør være utekran i nærheten for spyling av bakken og sølete regntøy. Det bør ikke være sandkasser i nærheten av inngangsparti. Området rundt inngangspartiet må regelmessig kostes og spyles for sand og grus, men ikke kost når barna er i nærheten, på grunn av støvet.
 • Vogner skal ikke være på innendørs leke- og oppholdsareal av hensyn til renhold inneklima, og bør ikke stå i grovgarderober av hensyn til brannsikkerhet, plass og inneklima. Barn bør ikke sove i grovgarderoben, på grunn av inneklima.
 • Grovgarderoben skal være stor nok til å oppbevare alt av barnas nødvendige yttertøy og sko. Det skal være nok plass til at klær ikke blir hengende lag-på-lag, slik at det ikke tørker. Det skal være nok plass til sko, slik at det er enkelt å rengjøre gulvet. Erfaringsmessig er dette minimum 30 cm tilgjengelig veggplass per barn. Det skal ikke være sko og yttertøy på barnas leke- og oppholdsareal.
 • Det bør være lett tilgjengelige håndvasker ved inngangspartier.
 • Det bør være påkledningsbenk for å gjøre det enkelt for voksne å hjelpe barn med på- og avkledning.
 • Det skal være god nok ventilasjon i grovgarderoben, slik at det ikke lukter sterkt eller blir veldig fuktig på regnværsdager. Det bør være minimum en avtrekksventil, å bare ha avtrekk i nærliggende toalett pleier ikke være tilstrekkelig. 
 • Det bør være dør mellom grovgarderobe og leke- og oppholdsarealet, av hensyn til inneklima og trekk, og døren skal i størst mulig grad være lukket.

Innendørs:

 • Barnehagen skal være tilpasset funksjonshemmedes behov. Flest mulig skal kunne bruke barnehagens inne- og utearealer på en likestilt måte. Byggteknisk forskrift kapittel 12 gir veiledning om universell utforming.
 • Det skal ikke være for mye støy inne, for eksempel fra ventilasjonsanlegg eller trafikk. Det skal heller ikke være for lang etterklangstid. Lydnivå skal overholde krav i Norsk Standard 8175
 • Det skal måles radon i barnas oppholdsareal, slik det er beskrevet i retningslinjer fra Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet
 • Dersom barnehagen har dusj skal barnehagen forebygge vekst av legionellabakterier i vannforsyningsanlegget, jamfør forskrift om miljørettet helsevern kapittel 3a. Folkehelseinstituttet har veiledning om hvordan forebygge legionellasmitte i Legionellaveilederen.
 • Vann i tappesteder der barn kan komme til skal ikke ha temperaturer som overskrider 38 ºC, jamfør byggteknisk forskrift § 15-5 punkt 1 c
 • På grunn av risiko for kvelning anbefaler vi ikke persienner, liftgardiner eller rullegardiner med snorer. Eventuelle snorer skal henge så høyt oppe at barna ikke kan få tak i dem, selv om de klatrer opp på møbler. Det er ikke godt nok med oppheng som avhenger av at alle husker å henge opp snoren.
 • Alle hyller og skap som kan utgjøre en veltefare skal være festet. Høye hyller på hjul som blir benyttet som romdelere utgjør også en veltefare og skal være forsvarlig festet.
 • Førstehjelpsutstyr skal være lett tilgjengelig.

Barnas leke- og oppholdsarealer:

 • Barnehagen skal ha oversikt over hvilke arealer som er medregnet i barnehagens godkjenning. Disse arealene skal være tilgjengelig for barna. Dersom godkjent lekeareal omgjøres til for eksempel lager eller personalrom må barnehagen gi beskjed til Miljørettet helsevern og myndighet etter barnehageloven. I Bergen kommune er myndighet etter barnehageloven Seksjon for forvaltning, tilsyn og administrasjon (FTA).
 • Gulv skal være slette, uten gliper, og enkelt å holde rent. Teppegulv, absorbsjonsmatter eller fastmonterte teppeprodukter som Renholdssoner skal ikke brukes på leke- og oppholdsareal. Eventuelle løse lekematter bør støvsuges daglig og vaskes i vaskemaskin minimum 1 gang i uken.
 • Man skal ikke gå inn i leke- og oppholdsarealer med utesko. Dersom dette skjer regelmessig, må barnehagen undersøke hvorfor og gjøre tiltak. 
 • Skap og møbler bør være enkle å rengjøre, og ikke være i veien for renhold. 
 • Dersom barnehagen setter inn store eller mange lagringsskap i lekerom kan arealet bli trukket fra barnehagens godkjente leke- og oppholdsareal. Dersom skapene inneholder ting som bare personalet bruker, utstyr som vanligvis oppbevares på lagerrom, leker eller utstyr som brukes sjelden, eller barna ikke har tilgang til skapene, trekker dette i retning av at arealet som skapene står på ikke skal regnes med som lekeareal i barnehagens godkjenning. Det gjelder også skap med for eksempel sovemadrasser. Dersom barnehagen har satt inn slike skap siden barnehagen ble godkjent bør den melde fra til oss og myndighet etter barnehageloven. Møbler med leker som barna fritt kan benytte trekkes ikke fra godkjent lekeareal.
 • Av hensyn til fukt og støy skal det ikke ikke være tørkeskap i barnas leke- og oppholdsrom. Det er ikke krav til at man skal ha tørkeskap eller tørkerom, men da må det være god nok plass i grovgarderoben til å henge opp vått tøy, og god plass til skiftetøy.
 • Fingarderobe kan telle med i leke- og oppholdsarealet dersom den tilfredsstiller krav til rom for varig opphold i plan- og bygningslovverket, er tilgjengelig for barna og holdes ren og fri for sko og yttertøy. Det er ikke noe krav om egen fingarderobe, så lenge det finnes et sted hvor barna har skiftetøy og personlige ting. 

Toaletter:

 • Det skal være minst ett toalett tilpasset funksjonshemmede barn per barnehage, i utgangspunktet også per bygg.
 • Det bør være tilgjengelige toaletter for barna fra uteområdet eller i grovgarderobe.
 • Det bør være om lag ett toalett per 10 barn og noen av disse må være avskjermet. Toaletter som er tilgjengelig utendørs/fra grovgarderoben kan regnes med, så lenge det er tilstrekkelig toaletter innendørs. Toalettene må være hensiktsmessig fordelt på avdelingene.
 • Det bør være toalett på alle stellerom.
 • Det skal være håndvasker ved alle toaletter.
 • Velg utstyr og innredning med glatte overflater som er enkle å rengjøre.

Stelleplasser:

 • Det skal være minst en hev-senk stellebenk per barnehage, i utgangspunktet også per bygg.
 • Småbarnsavdelinger skal ha nok stelleplasser, om lag 1 stelleplass per 10 barn under 3 år, gjerne flere for å unngå kø.
 • Barn over 3 år trenger tilgang på stelleplass.
 • Stellerommet skal være ryddig, med mest mulig glatte flater. Unngå tekstiloverflater. Av hensyn til smittevern kan stellerommet ikke brukes til oppbevaring av yttertøy, sekker, formingsutstyr eller lignende, dette må i så fall være inne i lukkede skap.
 • Alt stelleutstyr skal være innen rekkevidde, slik at man ikke må slippe barnet på stellematten. Det må være gode oppbevaringsmøbler som gjør at man kan holde orden og holde rent.
 • Begrens antall ting barnet kan få tak i fra stellematten. Eventuelle skifteleker må enkelt kunne rengjøres.
 • Stellematten må være hel, uten rifter eller slitasjeskader. Stellematter skal ha glatte overflater og minst mulig krinkelkroker, slik at det går raskt og effektivt å desinfisere den. Stellematter blir slitt, og må byttes ut med jevne mellomrom.
 • Det må være vask ved stelleplassen, slik at man kan bruke den uten å forlate barnet på stellebordet. Av hensyn til smittevern bør det være berøringsfritt armatur.  Håndvasken for de voksne kan være det samme vaskepunktet som brukes til å vaske barna under bleieskift.
 • På stellerommet må det være egen håndvask til barna, de skal ikke bruke den samme som brukes ved bleieskift.
 • Avfallsbeholder til bleieskift må ha pedalbetjent lokk, slik at det ikke er nødvendig å ta på den for å kaste bleier, ingen kan ta hendene oppi og smittestoffer ikke virvles opp. Lokk med håndtak, eller lokk som vippes inn med hendene, er ikke godt nok.
 • Det er praktisk å ha en egen avfallsbeholder til tørkepapir som man har brukt etter håndvask, særlig for barna. Denne trenger ikke ha lokk.
 • Drikkeflasker skal ikke oppbevares på stellerom/bad, og barna kan ikke hente drikkevann i håndvasken som de bruker når de har vært på do. Hent drikkevann fra kjøkkenvask.

Kjøkken:

 • Kjøkken der barn har tilgang skal være barnesikkert. Kniver, sakser og vaskemidler skal være utilgjengelig for barn. Koketopp skal ha kasserollevern. Stekeovn skal ha barnesikring og overflatetemperatur på maksimalt 60 ºC.
 • Det kan ikke være industrioppvaskmaskin (som vasker på få minutter) på kjøkken som er medregnet i leke- og oppholdsarealet, på grunn av damp og støy.
 • Barnehager har meldeplikt til Mattilsynet, som er tilsynsmyndighet med matsikkerhet i barnehager. Mattilsynet har informasjon til barnehager på Mattilsynets nettsider, blant annet veilederen Trygg mat i barnehager fra 2020.

Ventilasjon og inneklima:

 • Barnehager skal ha frisk, ren luft. Det skal være balansert ventilasjonsanlegg, og det skal gi tilfredsstillende luftskifte. CO2-konsentasjonen skal være så lav som mulig, og ikke være over 1000 ppm. Dersom barnehagen mistenker at luftkvaliteten er for dårlig, må det bestilles målinger.
 • Rom som kan være belastet med fukt eller lukt, som grovgarderobe, kjøkken, stellerom, toaletter, skal ha tilfredsstillende avtrekk. Tilfredsstillende avtrekk betyr så godt avtrekk at luften holdes frisk, uten lukt, og ikke fuktig.
 • Det bør ikke brukes fortrengningsventilasjon (luft som blåses inn ved gulvet) fordi det utsetter barna for kald trekk. Vår erfaring er også at ventilene møbleres inne. 
 • Det bør være avtrekksventilator ved alle koketopper. Kullfilter fjerner ikke fukt og er mindre effektivt til å fjerne kreftfremkallende stoffer fra for eksempel steking og allergener, for eksempel fra fisk. Omluft som kan forurense inneklimaet er ikke tillatt. 
 • Temperaturen skal være mellom 19 og 26 grader, fortrinnsvis under 22 grader i fyringssesongen.
 • Dersom temperaturen regelmessig er over 26 grader i mer enn 2 uker i sommerhalvåret bør det gjøres tiltak for å redusere temperaturen (for eksempel utvendig solskjerming eller kjøling via ventilasjonssystemet).
 • Du kan lese flere gode råd og finne grenseverdier i Folkehelseinstituttets rapport med gode råd og krav til inneklima.