Her finner du informasjon som er aktuell i forbindelse med eksamen for 10. trinn. Frist for å melde elever  opp til muntlig eksamen er 1. november. Frist for å melde sensorer til muntlig eksamen er 1. mars.

Bergen kommune, Etat for skole,  gjennomfører i løpet av skoleåret fire samlinger om eksamen.

 

Samlingene skal bidra til

 • å øke deltakernes generelle vurderingskompetanse
 • å gi informasjon om gjeldende lover og forskrifter for vurdering
 • at skolene og elevene er forberedt til å gjennomføre eksamen
 • å trygge de administrative rammene for eksamensavviklingen på skole- og kommunenivå
 • å klargjøre faglærer - og sensorfunksjonene i møte med de nye eksamensformene
 • å diskutere nye underveisvurderingstekster i LK20, eksempler på nye eksamensoppgaver og reflektere rundt hva disse vil ha å si for det daglige læringsarbeidet

Organisering

Rekken av samlinger består av både digitale og fysiske økter i løpet av oktober, november og mars.  Noen samlinger gjennomføres to ganger, dere kan da velge hvilken dere vil delta på. De digitale samlingene blir organisert i Teamsmøter. Teams-invitasjon til samlingene kommer på e-post et par dager før.

Dag 1: Generelt om vurdering.

Her har vi to samlinger, en fysisk samling om formiddagen og en digital samling om ettermiddagen. Vi håper flere lærere kan få mulighet til å delta i fellesskap ved å arrangere en digital samling i mange skolers utviklingstid. Statsforvalteren i Vestland deltar på samlingene.
Tirsdag 19.09.2023.  

Tema: 

 • - Forskrift til opplæringslova kap. 3.  
 • - Vurderingsgrunnlag, kriterier, dokumentasjon av kompetanse, klagebehandling  
 • - Underveisvurdering vs. sluttvurdering 
 • - Underveisvurderingstekster i LK20  
 • - Refleksjoner, diskusjoner og spørsmål om vurderingspraksis. 

Dag 2: Skriftlig eksamen, fagvise samlinger torsdag 05.10.23. 

Fysiske samlinger kl. 09.00-15.00 på Scandic Ørnen, Lars Hilles gate 18. Her er det mulig å melde på en eller to lærere per skole i hvert av de tre fagene. 

Forarbeid: Gjør deg kjent med oppgaver fra skriftlig eksamen 2023 og eksamensveiledningen. 

Engelsk:Påmelding i KS-læring, innen 29. september. 

Norsk: Påmelding i KS-læring, innen 29. september. 

Matematikk:Påmelding i KS-læring, innen 29. september. 

 Tema: 

 • - Erfaringer fra skriftlig eksamen 2023  
 • - Drøfting og refleksjon rundt hva eksamensform og oppgaver betyr for det daglige læringsarbeidet 

Dag 3: Muntlig og muntlig-praktisk eksamen, onsdag 18.10.23.  

Fysiske samlinger i Etat for skole sine lokaler i Agnes Mowinckels gate 6, 2. etg. Her er det mulig å melde på to lærere per skole til hver av de to samlingene. 

Forarbeid: Finn og ta med oppgaver og fagrapporter fra alle fag som skolen brukte våren 2023. Les gjennom oppdatert instruks for lokalt gitt eksamen i bergensskolen som ligger på Allmenningen i Faghjelpen som heter Eksamen og i innbyggerhjelpen som heter Eksamen på Bergen kommune sine nettsider. 

 • Onsdag 18.10.2023 kl. 08.30-11.00 for fagene matematikk, fordypning i matematikk, naturfag og arbeidslivsfag. 
 • Onsdag 18.10.2023 kl. 12.00-14.30 for fagene norsk, fordypning i norsk, engelsk, fordypning i engelsk, fremmedspråk, samfunnsfag og KRLE.  

Påmelding i Forms, innen 16.10. 

Tema: 

 • - Instruks for lokalt gitt eksamen i bergensskolen  
 • - Drøfting i faggrupper; oppgaver, fagrapporter og vurdering 

Dag 4: Organisering og klagebehandling, fredag 08.03.24.  

Målgruppe er skoleledere og eksamensansvarlige. Samlingen er kl. 08.30-10.30, i forkant av Ungdomsskolemøtet samme dag. Private skoler melder seg på e-post til Liv.Torgersen@bergen.kommune.no 

Tema: 

 • - Formelle og tekniske forhold rundt eksamen   
 • - Organisering av eksamen, skriftlig og muntlig  
 • - Innlegg om klagebehandling v/Statsforvalteren i Vestland  

Se invitasjon til samlingene 
 

Skriftlige eksamensdatoer våren 2024:

 • 7. mai kl. 09.00 - opplysning om trekkfag
 • 13. mai forberedelsesdag engelsk
 • 14. mai eksamen engelsk
 • 14.mai forberedelsesdag norsk 
 • 15. mai eksamen norsk hovedmål
 • 16. mai eksamen norsk sidemål
 • 21. mai eksamen matematikk

Mer informasjon finner du i tidsplan og  informasjonsskriv om eksamen 2024.

2. mai - Skolen får resultat av trekkfag for elever og oppdrag for faglærere og sensorer til muntlig eksamen. Dette blir et digitalt møte. Eksamenslister blir sendt rektor i BK360 umiddelbart etter dette møte.

Det er satt opp ekstradag utover de to ordinære eksamensdagene. Skolene må forberede elever og foresatte på at begge dager er like aktuelle. 

Skolene i Bergen er fordelt med eksamensdager :

Gruppe 1: Fredag 7. juni med ekstradag onsdag 12. juni  

Gruppe 2: Fredag 14. juni med ekstradag fredag 7. juni  

Skoler som har tungtveiende grunner for å bytte eksamensdag, må gi melding på e-post til Liv Torgersen senest 1.11.2023. 

Her vil  du finne sensorskjema, oppmelding av elevgrupper, instruks for muntlig eksamen og annen Informasjon muntlig eksamen våren 2024.

Forslag til sjekkliste og eksempel på mal til fagrapporter finner du her.

Bergen kommune har som mål at informasjonssikkerhet og personvern skal være en naturlig del av vår virksomhet.  Les mer om hvordan kommunen håndterer personopplysninger.

Les mer om Personvernerklæring for elever