Gå tilbake til:
Du er her:

Elever kan søke om fritak fra opplæring eller for vurdering med karakter i skriftlig sidemål. Fritak fra opplæring og fritak fra vurdering er ikke det samme.

Fritak fra opplæring

Du kan søke fritak fra opplæring i skriftlig sidemål hvis du:

  • får opplæring i tegnspråk, samisk eller finsk.
  • er minoritetsspråklig og får særskilt språkopplæring. Dette inkluderer særskilt norskopplæring, morsmålsopplæring og tospråklig fagopplæring.

Fritak fra vurdering

Du kan søke om fritak for vurdering i skriftlig sidemål hvis du:

  • i løpet av tiden på ungdomsskolen har fått særskilt språkopplæring, men nå følger den ordinære opplæringen i norsk.
  • mottar spesialundervisning som omfatter skriftlig sidemål. 
  • har en diagnostisert sykdom, skade eller lignende som gir deg problemer med å klare både hovedmål og sidemål.
  • ikke har gjennomgått ungdomstrinnet i norsk grunnskole.
  • oppfylte vilkårene for å få fritak fra vurdering med karakter i skriftlig sidemål, men ikke fikk fritak på grunn av en saksbehandlingsfeil som du kan dokumentere.

Har du fått fritak fra vurdering med karakter i skriftlig sidemål, skal du likevel delta i opplæringen. Du skal også ha vurdering underveis av læreren din som sier noe om hvilket kompetansenivå du befinner deg på og hva du må gjøre for å bli bedre. Uansett type fritak så betyr ikke det at du får fritak fra å lese tekster på sidemål.

 

Søknadsprosessen

Du sender søknad om å bli fritatt fra opplæring i skriftlig sidemål til rektor ved skolen din. Det samme gjelder dersom du søker om fritak fra vurdering med karakter.

Skolen skal skaffe nødvendige opplysninger for å kunne avgjøre saken. Deretter fatter de et vedtak. Normalt får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse dersom det er grunn til å tro at du blir misfornøyd med avgjørelsen. Hvis begrunnelsen ikke følger med vedtaket kan du henvende deg til skolen før klagefristen utløper.

Skolen skal behandle henvendelsen så snart som mulig. Hvis de ikke kan avgjøre saken innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få vite når det er antatt at det blir tatt en avgjørelse.

Klagemulighet

Du kan klage dersom du er misfornøyd med skolens avgjørelse. Klagefristen er tre uker fra du mottok et vedtak. I klagen skal du forklare hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener at vedtaket bør bli endret. Skolen kan veilede deg. 

Dersom skolen opprettholder sin avgjørelse blir saken sendt til Statsforvaltaren i Vestland. Der blir saken endelig avgjort.

Lover og regler

Se forskrift til opplæringslova §§ 1-11, 3-19 og 4-13 (gjelder voksne) og kapittel om klage.

 Retningslinjer

Forskrifter

 

 

Behandling av personopplysninger

Bergen kommune har som mål at informasjonssikkerhet og personvern skal være en naturlig del av vår virksomhet.  Les mer om hvordan kommunen håndterer personopplysninger.

Les mer om behandling av personopplysninger i Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett

Kontakt

Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett
Telefon: 55 56 55 56
E-post: 
barnehage.skole.idrett@bergen.kommune.no