Opplæringsloven slår fast at alle elever har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Retten gjelder både det fysiske og det psykososiale miljøet i timer og friminutt, på skoleveien, ved leksehjelp og i skolefritidsordningen.

Det er elevenes egen opplevelse av hvordan de har det på skolen som er avgjørende. Et trygt og godt skolemiljø innebærer blant annet at elevene ikke skal bli syke eller komme til skade, og at de skal oppleve at skolen er et trygt og godt sted å være.

Skolene skal ha nulltoleranse mot mobbing, vold, diskriminering, trakassering, men også for mindre alvorlige krenkelser. Alle som jobber på skolen skal følge med på at elevene har det bra, og gripe inn dersom en elev blir utsatt for krenkende handlinger. Hvis en voksen på skolen har mistanke om at en elev blir mobbet, plaget, eller på andre måter ikke har det bra, skal hun eller han alltid gi beskjed til rektor.

Rektor har ansvar for at saken blir undersøkt. Skolen skal deretter lage en plan med tiltak de skal sette inn for at eleven får det trygt og godt på skolen igjen. Dette blir kalt for skolens aktivitetsplikt. Aktivitetsplikten gjelder også hvis elevene opplever noe på fritiden som gjør at de ikke har det trygt på skolen. 

Hvis en elev opplever å bli mobbet eller krenket av en lærer eller andre som jobber på skolen, har skolen et ekstra ansvar for å følge opp saken. Rektor skal da varsle skoleeier, som er Bergen kommune ved Byrådsavdeling for barnehage og skole.

Det fysiske miljøet

Det fysiske miljøet skal være i samsvar med de faglige normene som til enhver tid er anbefalt fra fagmyndighetene. Normene stiller blant annet krav til temperatur, luftkvalitet og lyd- og lysforhold.

Oppstår det avvik fra disse, må skolen dokumentere at det fysiske miljøet likevel er tilfredsstillende for helsen, trivselen og læringen til elevene.

Elevene har rett til en arbeidsplass som er tilpasset den enkelte elevs behov. Skolen skal være innredet slik at det blir tatt hensyn til elever med funksjonshemming.

Skolemiljøutvalget, samarbeidsutvalget, elevrådet og foreldrerådet skal være involverte i skolens systematiske arbeid med skolemiljøet, og har uttalerett og forslagsrett i alle saker som er viktige for skolemiljøet. De skal bli holdt løpende orientert om forhold som har vesentlig betydning for skolemiljøet. Reglene gjelder også for SFO. 

Skolemiljøutvalg

Alle skoler har plikt til å ha et skolemiljøutvalg. Elever og foreldre skal være i flertall i utvalget. Utvalget skal gi råd til skolen i arbeidet med skolemiljøet, men har ikke rett til å gjøre bindende vedtak. Skolemiljøutvalget kan også be skolen om å sette inn tiltak for å bedre det fysiske og det psykososiale miljøet på skolen.
 

Ber en elev eller en forelder om tiltak som gjelder det psykososiale eller fysiske skolemiljøet, skal skolen snarest undersøke saken og sette i verk nødvendige tiltak for å oppfylle elevenes rettigheter.

Det psykososiale miljøet

Hva kan du gjøre dersom ditt barn ikke opplever at det er trygt på skolen?

Det første du bør gjøre er å varsle rektor ved skolen. Skolen plikter å få på plass tiltak. Dere har krav på en skriftlig plan (aktivitetsplan). Den skal inneholde:

  • En kort beskrivelse av problemet.
  • Hvilke tiltak skolen har planlagt.
  • Når tiltakene blir gjennomført.
  • Hvem som er ansvarlig for å gjennomføre tiltakene.
  • Når tiltakene blir evaluert.  

Det fysiske miljøet

Ta kontakt med skolen dersom du eller barnet ditt opplever at det fysiske miljøet på skolen er dårlig. Skolen skal snarest undersøke saken og sette i verk tiltak for å oppfylle elevenes rettigheter. Rådsorganene ved skolen har samme rett til å be om tiltak. Skolen skal innen rimelig tid ta stilling til om tiltak er påkrevd, og eventuelt hvilke tiltak som er nødvendige. Skolens behandling av saken skal følge reglene om enkeltvedtak i forvaltningsloven.

Klagemulighet
Det psykososiale miljøet

Hvis du eller barnet ditt mener at skolen ikke har gjort nok for å stoppe krenkelser, kan du melde saken til Statsforvaltaren i Vestland.

  • Først må du ha tatt opp saken med rektor på skolen.
  • Det må ha gått minst én uke fra du tok opp saken med rektor.
  • Saken må gjelde skolemiljøet på den skolen eleven går på nå.

Ved helt spesielle tilfeller, kan du melde saken til Statsforvaltaren selv om disse tre vilkårene ikke er oppfylt.

Elever og foresatte kan melde fra til Statsforvaltaren muntlig eller skriftlig, på papir eller elektronisk. Hvis Statsforvaltaren mener at skolen ikke har gjort det de skal, kan de bestemme hva skolen må gjøre for å sørge for at eleven får et trygt og godt skolemiljø. Statsforvaltaren skal sette en frist for når tiltakene skal bli gjennomført og følge opp saken. De kan også gi bøter hvis skolene ikke følger opp saken.

Det fysiske miljøet

Dersom dere er misfornøyde med tiltakene skolen eller skoleeier har vedtatt om det fysiske miljøet, kan dere klage på vedtaket til Statsforvaltaren.

Det samme gjelder dersom skolen ikke har gjort noe vedtak. Unnlater skolen å behandle saken, eller ikke gjøre det innen rimelig tid, kan du klage som om det var gjort et enkeltvedtak.  

Klagen sender du direkte til skolen. Hvis skolen ikke imøtekommer klagen, skal de sende den videre til skoleeier. Dette er kommunen ved Byrådsavdeling for barnehage og skole. Hvis kommunen heller ikke etterkommer klagen, skal de sende den videre til Statsforvaltaren i Vestland. Der blir det fattet endelig vedtak i saken.

Bergen kommune har som mål at informasjonssikkerhet og personvern skal være en naturlig del av vår virksomhet.  Les mer om hvordan kommunen håndterer personopplysninger.

Les mer om Personvernerklæring for elever

Kontakt aktuell skole via kontaktskjema - Skoler i Bergen

 

 

Melding om at elev ikke har et trygt og godt skolemiljø