Illustrasjon, Skyfritt

Skyfritt

Skyfritt er Bergen kommunes plan for et inkluderende og godt oppvekstmiljø. Målet er at barn og unge ikke skal oppleve mobbing eller krenkende atferd, verken fra andre barn, unge eller voksne.

Planen har fått navnet Skyfritt fordi ingen barn og unge skal føle at det henger en mørk sky over dem. Vi vil at alle som vokser opp i Bergen skal trives, få muligheter til å utvikle seg og føle seg inkludert.

Gjennom Skyfritt skal kommunen styrke innsatsen for å forebygge, avdekke og håndtere mobbing i barnehagen, på skolen og på fritidsarenaer.  

De voksnes viktige rolle

Våre barn og unge skal møte voksne som evner å se og inkludere alle - enten det er i leken i barnehagen, i klasserommet eller på fritiden på SFO, i spilletimen i kulturskolen eller på fotballbanen.

Det er alltid den voksnes ansvar å skape et trygt og godt leke,- lærings- og fritidsmiljø.

Nøkkelen er et godt oppvekstmiljø 

Hvordan kan vi redusere mobbing og krenkelser? Det finnes ikke noe enkelt svar på dette, men vi vet at mye handler om å skape gode og trygge miljø for barna våre. 

Skyfritt inneholder åtte ulike strategier for å sikre gode oppvekstmiljø. Les mer om strategiene her. 

Målet med Skyfritt er at barn, ungdom og foresatte skal: 

  • oppleve å bli lyttet til, tatt på alvor og få hjelp i saker som gjelder mobbing og krenkelser
  • vite hvor de kan ta kontakt for å få hjelp og støtte
  • vite hva de kan forvente og kreve av barnehage, skole og ledere på fritidsarenaer

Ansatte i barnehagene, skolene og ledere i fritidsarenaer skal oppleve at de får støtte, veiledning og kompetanseheving for å bli best mulig rustet til å ivareta barna våre – fremtiden vår.