Gå tilbake til:
Du er her:

Ønsker du å bosette deg i Bergen, kan du selv finne en bolig og sende leiekontrakten til kommunen for godkjenning. Leiekontrakten skal ikke signeres før den er godkjent og den må sendes inn minst 14 dager før leieforholdet kan starte.

Hva er avtalt selvbosetting?

Avtalt selvbosetting går ut på at flyktninger som ikke har fått tildelt en bosettingskommune, eller står på venteliste i Bergen, finner en bolig selv. Deretter tar de kontakt med Introduksjonssenteret for flyktninger for vurdering av husleiekontrakten. 

Ordningen gjelder både for enslige, par eller familier.

Hvem kan benytte ordningen?

  • Ordningen gjelder for deg som ikke har fått tildelt en kommune gjennom IMDi.
  • Ordningen gjelder også for deg som har fått tildelt Bergen kommune gjennom IMDi, og står på venteliste for bosetting.   

Viktig informasjon før du signerer kontrakt

  • Når du avtaler med en utleier må du ikke signere forslaget til leiekontrakt før den er godkjent av Bergen kommune.
  • Du må ikke betale noe til huseier før kontrakten er godkjent, da du risikerer å tape penger.
  • Kommunen undersøker kontrakten og godkjenner blant annet i forhold til pris, standard og innholdet i kontrakten.
  • Du vil ikke motta introduksjonsstønad før det er avtalt at du starter opp i introduksjonsprogrammet. Dersom du flytter ut fra et mottak, vil du være ansvarlig for din egen økonomi til du får introduksjonsstønad fra introduksjonssenteret for flyktninger.
  • Pris som aksepteres for en leilighet vil avhenge av hvor mange som bor sammen, og om du vil ha rett til bostøtte fra Statens husbank.   
  • Bergen kommune betaler ikke ut depositum for leiligheter. Kommunen vil gi huseier garanti for depositum. Krever huseier et depositum på annen måte, må du dekke dette selv.
  • Avtalen forutsetter at du faktisk skal bo på den adressen som kontrakten lyder på.  

Hjelp til søknad og behandlingstid

Trenger du hjelp, kan du henvende deg i ekspedisjonen til Introduksjonssenteret for flyktninger, Bredalsmarken 15/17.

Alle henvendelser om godkjenning av kontrakter gjøres elektronisk og du benytter elektronisk skjema som du finner lenger nede på siden. 

I det elektroniske skjemaet vil du også finne en veiledning på engelsk, arabisk og tigrinja. 

Kontraktsforslag skal lastes opp som vedlegg til elektronisk skjema. Husk å ta bilde eller lagre kontraktforslag på din datamaskin/telefon før du begynner å fylle ut skjema.

Saksbehandlingstid for alle henvendelser er inntil to uker. 

En integreringskonsulent ved Introduksjonssenteret vil ta kontakt med deg for å gi deg informasjon om saksgangen videre.

Husleiekontrakt selvbosetting