Introduksjonssenteret bosetter flyktninger i Bergen kommune etter avtale med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi). Flyktninger som har fått vedtak om bosetting i Bergen kan enten vente på tildeling av kommunal bolig eller finne bolig selv gjennom ordningen avtalt selvbosetting. 

Utlendingsdirektoratet (UDI) har ansvar for å vurdere asylsøknader og sørge for botilbud frem til bosetting. Etter godkjent søknad, er det IMDi sin oppgave å tildele flyktninger en bosettingskommune. 

Se mer informasjon på UDI sin nettside

Dersom du er asylsøker og har familie med barn i Bergen som du kan bo hos frem til bosetting, kan du søke om å få dette godkjent som alternativ mottaksplass.

Les mer om alternativ mottaksplass i Bergen kommune 

Etter tildeling av Bergen som bosettingskommune, tar Introduksjonssenteret kontakt med flyktningen for å informere om forventet bosettingsdato og innflyttingsprosess. 

Kommunen tildeler boliger. For noen kan det også være aktuelt å flytte inn til familie som allerede er bosatt. 

Etat for boligforvaltning står som utleier av kommunale boliger og går gjennom viktige avklaringer med leietaker under kontraktsignering på innflyttingsdagen. 

Gjennom ordningen avtalt selvbosetting kan flyktninger selv finne bolig for bosetting og sende inn leiekontrakt til kommunen for godkjenning. Kontrakten må følge kommunens veiledende satser for husleie og skal ikke signeres før godkjenning. Avtalt selvbosetting gjelder ikke for flyktninger som er tildelt en annen bosettingskommune enn Bergen.

Etter godkjenning er husleieforholdet et ordinært leieforhold mellom utleier og leietaker, der leietaker selv betaler husleie og nødvendig kontakt går mellom utleier og leietaker.

Les mer om avtalt selvbosetting i Bergen kommune

Flyktninger med oppholdstillatelse kan også velge å bosette seg uten offentlig hjelp. En kan da selv finne bolig og inngå husleiekontrakt.

Det er viktig at flyktninger som velger denne løsningen kan forsørge seg selv. Dette er fordi personer som velger å bosette seg uten offentlig hjelp frasier seg rettigheter til deltakelse i introduksjonsprogram og introduksjonsstønad, og fordi de normalt sett heller ikke har rett til sosialhjelp. Det betyr at en selv må betale alle utgifter, både engangsutgifter som depositum ved leiekontrakt, og alle månedlige utgifter.

Sekundærbosetting er en ordning for flyktninger som fortsatt trenger offentlig hjelp og som har gode grunner for å be om å få flytte fra en kommune til en annen innen de første fem årene etter første bosetting. Introduksjonssenteret for flyktninger i Bergen kommune vurderer slike henvendelser individuelt etter forespørsel fra fraflyttingskommunen, ikke fra personen direkte. Henvendelser sendes til: Postmottak.Introduksjonssenter@bergen.kommune.no

Det er opp til den enkelte kommune å inngå en avtale om sekundærbosetting. Bergen kommunen er, i likhet med de fleste andre kommuner, restriktiv med å inngå slike avtaler.