Gå tilbake til:
Du er her:
Startlån

Har du lån og/eller tilskudd til bolig fra Boligetaten i Bergen kommune?

Alle henvendelser vedrørende lånet ditt skal rettes til Intrum AS (tidl. Lindorff) Avdeling for låneadministrasjon. Kontakt informasjon finner du i siste avsnitt
 

Startlån er for deg som ikke får lån i vanlig bank til kjøp av en nøktern og egnet bolig og som ikke har mulighet til å spare. Startlån kan og bli gitt til refinansiering av gjeld og til utbedring og tilpasning av bolig. Varig økonomiske vanskeligstilte kan søke tilskudd til etablering og tilpasning

Kriterier og vilkår for å søke startlån og tilskudd

Startlån og tilskudd for kjøp eller utbedring av bolig

Startlån er for deg som ikke får lån i vanlig bank til kjøp av en nøktern og egnet bolig, og som ikke har mulighet til å spare. Startlån kan óg bli gitt til refinansiering av gjeld og til utbedring og tilpasning av bolig. Varig økonomiske vanskeligstilte kan søke tilskudd til etablering og tilpasning

Kriterier og vilkår for å søke startlån

Målgruppen for startlån er de som ikke kan få lån, eller har langvarige problemer med å få lån eller tilstrekkelig lån, i vanlig bank. Dette kan være:

  • økonomisk vanskeligstilte husstander
  • barnefamilier med lav inntekt
  • enslige forsørgere
  • personer med nedsatt funksjonsevne
  • flyktninger (kan søke uten å være norsk statsborger)
  • personer med oppholdstillatelse på humanitært grunnlag

Manglende egenkapital for å kunne få lån i bank er ikke i seg selv tilstrekkelig for å få Startlån.

Innvilgelse av startlån krever at husstanden har en brutto årsinntekt som er under veiledende inntektsgrenser (se brosjyre).

Inntektsmuligheten relatert til helse og livssituasjon må være utnyttet fullt ut.

Du må benytte deg av muligheten til å spare dersom du har økonomi til det etter at alle nødvendige utgifter til livsopphold er dekket.

Husstandens inntekt må være stabil og forutsigbar over tid. Husstanden må ha betjeningsevne for lån til bolig etter at utgifter til livsopphold og øvrige utgifter er dekket.

Kommunen tilbyr hel- eller delfinansiering. Lånemulighet i bank skal benyttes.

Boligen må ligge i Bergen kommune, og være godkjent som helårsbolig. Det er en forutsetning at du selv bor i boligen. Ved utflytting må du innfri lånet.

Startlån kan bli gitt til kjøp av egnet og nøktern bolig. For veiledende maksimal låne- og kjøpesum se brosjyre som er vist i linken ovenfor.

Kjøpesum må ikke overstige takst eller prisantydning med mer enn ca 10 prosent. Har boligen behov for utbedring kan kjøpesummen ikke overstige takst eller prisantydning.

Vi forutsetter at egenkapital over 50.000 kroner blir benyttet til kjøp av bolig.

Startlån kan også bli gitt til refinansiering av gjeld hvis du står i fare for å miste boligen. Det samme gjelder til utbedring og tilpasning av bolig som er nødvendig for å bli boende i boligen. For eksempel på grunn av redusert funksjonsevne.

Startlånet kan du nedbetale over inntil 30 år. I særlige tilfeller kan lånet bli innvilget med 50 års nedbetalingstid. Du kan velge flytende eller fast rente. Renten følger Husbankens rentefot tillagt 0,25 prosent.

Etableringsgebyr er for tiden 0,5 prosent av lånebeløpet, maksimalt 2.500 kroner. Termingebyret er for tiden på 45 kroner.

Varig økonomiske vanskeligstilte husstander kan bli innvilget etableringstilskudd, slik at de sammen med startlån kan få mulighet til å kjøpe eller beholde en egnet og nøktern bolig. Se brosjyre som er vist i linken ovenfor.

Lån og tilskudd til utbedring av bolig

Tilskudd og lån kan også bli gitt til nødvendige tilpasninger i hjemmet på grunn av redusert funksjonsevne. Ordningene er strengt behovsprøvd.

Søknadsprosessen og frister

Det er ingen søknadsfrist og søknadene blir behandlet fortløpende.

Du må søke elektronisk via lenke på Husbankens sin hjemmeside. Link til elektronsik søknad finner du nederst på siden.

Har du har verge eller mangler BankID må du ta kontakt med oss på telefon.

Alle medlemmer i husstanden må fremkomme i søknaden. Ektefeller og samboere må søke sammen. Dette selv om dere ikke bor sammen på søknadstidspunktet.

Du kan ikke søke om startlån sammen med søsken, foreldre eller andre voksne som du ikke kan anses for å leve i et ekteskapslignende forhold med.

Du må oppgi og dokumentere alle inntekter, faste utgifter og formuesforhold. Det samme gjelder andre opplysninger som belyser den økonomiske og sosiale situasjonen din. Dette gjelder også fremtidige endringer.

Foreligger det særlige boligsosiale forhold må du angi dette i søknaden under særlige opplysninger. Dette må du også dokumentere.

Er søknaden mangelfull må vi innhente flere opplysninger og dokumentasjon før vi kan behandle den.

Vedtak blir fattet i henhold til gjeldende regler.

 

Saksbehandling av søknad om startlån

Når søknaden er mottatt hos Boligetaten blir det sendt ut et brev om at søknaden er mottatt, og en orientering om forventet saksbehandlingstid.

Er det behov for ytterligere opplysninger eller dokumentasjon, vil det bli sendt ut et brev om dette.

Får vi ikke inn tilstrekkelig dokumentasjon innen rimelig tid etter at brevet er sendt ut, vil søknaden bli avvist.

Når søknaden er tilstrekkelig dokumentert, blir det fattet et vedtak.

Er vilkårene for å få startlån oppfylt vil det bli fattet et vedtak med en forhåndsgodkjenning som angir hva du kan få låne. Først da kan du begynne å se etter bolig og legge inn bud. Er du usikker om budet vil bli akseptert av Boligetaten, er det viktig å kontakte Boligetaten på forhånd.

Har du en konkret bolig som du ønsker å kjøpe, overta eller det er refinansiering, vil det som regel bli fattet et vedtak som er knyttet til denne boligen.

Saksbehandlingstid

Kommunen behandler søknaden så snart tilstrekkelig dokumentasjon er mottatt.

Saksbehandlingstiden vil variere. Hvis søknaden ikke kan bli behandlet innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om dette. Du skal samtidig få opplyst når det er antatt at søknaden blir behandlet.

Bergen kommune benytter Intrum AS (tidl. Lindorff),  avdeling for Låneadministrasjon til å administrere lånene våre. 

Når du har kjøpt bolig, er det derfor Intrum As som vil ta seg av utarbeiding av lånedokumenter, utbetaling av lån fra kommunen, fakturering, purring og besvarer spørsmål om lånet og betaling av lån.

Forlengelse av forhåndsgodkjenning / finansieringsbevis

Har du allerde fått vedtak om forhåndsgodkjenning eller finansieringsbevis og ønsker å forlenge dette vedtaket kan du søke elektronisk om forlengelse ved å bruke linken under.

Elektronisk skjema forlengelse forhandsgodkjenning

Husk å legge med dokumentasjon!

Har du tidligere søkt om startlån på papirsøknad, må du  søke på nytt ved å bruke elektronisk søknadsskjema. Lenke finner du nederst på siden. Du kan angi i søknaden at du søker om forlengelse.

Årsaken til dette er at vi går over til et nytt elektronisk saksbehandlersystem hvor man må ha søkt elektronisk for å få behandle søknaden.

Hvis du har behov for hjelp til å søke elektronisk, ta kontakt med Innbyggerservice tlf: 55 56 55 56.

Er du verge eller mangler Bank id kan du ta kontakt med oss for å få hjelp på telefon 55 56 65 76.

Klage på vedtak

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det.

Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres.

Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen.

Klagen må være skriftlig og signert.

Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til kommunens klagenemnd for behandling.

For verge og søkere uten BankID

​Mangler du BankID kan du få noen til å søke på vegne av deg, en medhjelper.

Som medhjelper eller verge kontakter du Boligetaten på telefon 5556 6576.  Boligetaten kan ved henvendelse gi tilgang til å søke på vegne av andre elektronisk.

For å søke startlån og tilskudd må du ha en sikker elektronisk ID, en BankID.

Har du spørsmål om pålogging eller BankID, finner du mer informasjon på Norge.no. Du kan også kontakte brukerstøtte på tlf. 800 30 300 (Norge.no).

Hvis du ikke har mulighet til å skaffe en BankID, kan du gi fullmakt til en "medhjelper" som kan logge seg på for å søke for deg. 

https://www.husbanken.no/kommune/startlaan/verge-eller-en-person-uten-bankid-soke-startlan/

 

 

For deg som har boliglån hos Bergen kommune

Bergen kommune bruker Intrum AS (tidl. Lindorff AS), avdeling Låneadministrasjon i Trondheim til å administrere lånene våre. 

Det betyr at det er Intrum As som utarbeider lånedokumenter og utbetaler lån på vegne av Bergen kommune. 

De sender betalingsvarsel, og innbetaling skjer til Intrum AS. Innfrielse skjer til Intrum As 

Giro sendes ut minimum tre uker før forfall, og inneholder følgende opplysninger:

- lånenummer og kontonummer for innbetaling

- terminbeløp spesifisert i renter, avdrag og omkostninger.

Ved manglende betaling sender Intrum AS ut purring og inkassovarsel.

Vi benytter ikke Intrum sine inkassotjenester, men bruker kommunens Lønns- og regnskapssenter (LRS) - Innfordring av kommunale krav, til disse oppgavene.

Alle henvendelser vedrørende lånet rettes til Intrum AS, Avdeling låneadministrasjon.

Du kan kontakte Intrum via:

MIN SIDE: Pålogging skjer via www.intrum.no / MinSide ved hjelp av BankID.  Her du kan se opplysninger om lånet ditt og stille spørsmål direkte til Intrum AS.

TELEFON: 73 54 23 20

EPOST: laaneadm@intrum.com

POST:  Intrum AS, Låneadministrasjon, 7485 Trondheim

FOR BANKER OG MEGLERE

Saldoforespørsler og melding om innfrielse, benytt epost:

saldolaan@intrum.com

Elektronisk skjema startlån