Bål med ved og gule flammer

15. april-15. september er faren for å forårsake gress- og skogbranner normalt større enn ellers i året. Derfor er det i denne perioden ikke lov å gjøre opp bål ute i naturen, med mindre det åpenbart ikke kan føre til brann. Dette inkluderer også grilling og annen bruk av åpen ild.

Bergen kommune har flere tilrettelagte bål- og grillplasser i friluftsområder, parker og på enkelte lekeplasser. Plassene er til fri benyttelse for barnehager, skoleklasser og andre som ønsker å benytte seg av tilbudet. Ta med deg grillkull, og forlat plassen i den stand du ønsker å finne den. Vær alltid forsiktig med ild i skog og mark, og følg retningslinjene for bruk av bål- og grillplasser. 

Kart som viser sentrale bål- og grillplasser i Bergen kommune. De samme plassene er listet opp under overskriften "Griller og bålplasser i Bergen kommune".
Bymiljøetaten har tilrettelagt for en rekke grill- og bålplasser i og utenfor sentrum.

Last ned kart med oversikt over offentlige griller og bålplasser i hele Bergen kommune:

Griller og bålplasser i Bergenhus

Griller i Fyllingsdalen 

Griller i Arna

Griller i Laksevåg

Griller i Årstad

Griller og bålplasser i Fana

Griller og bålplasser i Åsane 

 • Grillplass Liavatnet 
 • Grillplass Rollandsparken 

Bål- og grillplasser i Bergen og Omland Friluftsråd sine friluftsområder


Bergen og Omland Friluftsråd har også bål- og grillplasser i sine friluftsområder. Se oversikt over Bergen og Omland Friluftsråd sine bål- og grillplasser. 

Regler for bruk av bål- og grillplassene


Åpen ild representerer alltid brannfare. Det skal vises særlig varsomhet ved bålbrenning og bruk av grill, slik at det ikke oppstår brannfare eller skade på vegetasjon. Her er noen retningslinjer:

 • Det skal være en ansvarlig person for bålet. Ansvarlig bør ha tilgang til mobiltelefon.
 • Den som bruker grill eller bål kan stilles ansvarlig for den skade det måtte medføre.
 • Slukkeutstyr (vannbøtter) skal være klargjort før bålet tennes.
 • Bål eller grill skal slokkes før du forlater plassen.
 • Forlat plassen i den stand du ønsker å finne den.

NB: Under forhold med spesiell fare for brann i skog og mark, der brannvesenet gir restriksjoner - vil forbudet også gjelde for bruk av bål- og grillplass.

Fra 15. april til 15. september er det generelt bålforbud i Norge. Du kan du fremdeles grille, bruke bålpanne eller brenne hageavfall i din egen hage. Det er dessuten lov å gjøre opp ild der det åpenbart ikke kan føre til brann, for eksempel at det ligger snø på bakken eller at det har vært nedbør over tid.

Bergen kommune har en rekke tilrettelagte bål- og grillplasser som kan benyttes hele året (se eget avsnitt over).

Er du i tvil om det er trygt å gjøre opp ild er det bedre å droppe det. All bålbrenning utføres på eget ansvar.

 

Du behøver ikke søke brannvesenet om lov til til å tenne sankthansbål i Bergen kommune. Hovedregelen her er at det tillatt å gjøre opp bål så lenge det er i god avstand til bygninger, skogsområde, vegetasjon og annet brennbart materiale.  Husk likevel at bålbrenning skjer på eget ansvar, og det viktigste er at du sørger for at det er trygt. 

Følg disse rådene for trygg bålbrenning på sankthans:

 • Ta hensyn til brannfare og vindforhold
 • Dersom du ikke eier grunnen selv, husk å skaffe tillatelse fra grunneier til å brenne bål
 • Det er alltid den som brenner bål som har ansvar for brannsikkerheten
 • Bålet må være i god avstand fra bygninger og vegetasjon
 • Ikke tenn ild på svaberg eller bart fjell, da dette gir varige skader på berget
 • Bålet skal bygges av rene treprodukter. Det er forbudt å brenne plast, bygningsmateriale og boss
 • Bålet må ikke være større enn at du har kontroll på det, og kan slokke det ved behov
 • Sørg for at barn holder god avstand til bålet
 • Ikke bruk bensin eller lignende til opptenning
 • Ha rikelig med slokkevann lett tilgjengelig
 • En edru, ansvarlig voksen skal sørge for at bålet slokkes helt før dere forlater stedet

Spørsmål om sikkerhet og brenning rettes til:
Bergen brannvesen, tlf: 53030000 
E-post: bergen.brannvesen@bergen.kommune.no

Spørsmål om forurensning, forsøpling og helseeffekter ved brenning rettes til: Etat for helsetjenester, tlf: 55565200
E-post: etatforhelsetjenester@bergen.kommune.no

Meld inn klage på forurensning og forsøpling til Bergen kommune. 

Bergen brannvesen kan gi pålegg om å stanse brenning, jf. brann- og eksplosjonsvernloven § 37 første ledd. Politiet kan anmelde forholdet og eventuelt gi forelegg etter forurensingslovens § 7 og 28.

Ved overhengende fare kan Bergen brannvesen slukke bålet/ild, jf. brann- og eksplosjonsvernloven § 37 tredje ledd.

Bergen brannvesen melder fra om forurensning/forsøpling ved brenning til Etat for helsetjenester. I alvorlige tilfeller, ved gjentakelser og mistanke om lovbrudd, kan saken bli meldt til politiet, jf. forurensningsloven §§ 78-79.
Når brenningen etterlater seg bålrester og forsøpling, kan saken følges opp av Etat for helsetjenester som kan gi pålegg etter forurensningslovens § 7, ilegge forurensningsgebyr (§73), iverksette tiltak og kreve refusjon etter forurensningsloven § 74.

Vær svært varsom med bruk av engangsgrill. Slike er ofte årsak til gress- og skogbranner, samt branner i bosspann og bosscontainere. Plasser aldri engangsgriller på brennbart underlag. Engangsgriller slokkes helt med vann og legges i egen metallbeholder etter bruk.

Det er lov å brenne hageavfall på egen eiendom hele året, men kun små mengder tørt hageavfall, som kvister, gress og gammelt løv og planterester. Det er ikke tillatt å brenne søppel i noen form, heller ikke bygningsrester, materialer eller trevirke som er behandlet med maling, lakk, impregnering eller lignende.

 

Ved bruk av bålpanner gjelder samme regler som ved brenning av hageavfall på egen eiendom. I bålpanner skal man kun brenne tørr og ren ved eller bruke grillkull.

Ta hensyn til naboer og miljø. Røyken fra et bål med hageavfall er ikke ufarlig, særlig dersom bålet er vått. Røyk virker irriterende på slimhinner i øyne og luftveier, og er særlig til plage for dem som har astma og andre luftveisproblemer.

Den som vurderer å brenne utendørs, må først forsikre seg om at røyk og bålrester ikke er til fare eller plage for andre mennesker eller dyr i omgivelsene rundt. En må være ekstra forsiktig i nærheten av barnehager, skoler, institusjoner og bolighus.

Ved all brenning må man vise aktsomhet. Dette gjelder særlig i tørkeperioder og perioder med sterk vind. Følg disse bålvettreglene:

• Sørg for god avstand til bygninger, vegetasjon og annet brennbart materiale.

• Hold bålet under oppsyn og kontroll.

• Sørg for at barn holder god avstand til bålet og at de ikke er kledd i lettantennelig tøy.

• Slokk alltid bålet forsvarlig med rikelige mengder vann. Finnes det ikke vann på stedet, må dette tas med.

• Husk at all bålbrenning skjer på eget ansvar.

Ved brenning av hageavfall går verdifullt materiale tapt. Planteavfall kan heller bli til kompost og komme til nytte som gjødsel og god jord. En enkel hagekompost er lett å lage. Legg alt avfallet i en haug. Du kan også lage en karm rundt, for å holde komposthaugen på plass.

Man kan også enkelt levere inn hageavfall på miljøparker. Alle miljøparker i bergensområdet tar i mot hageavfall, bortsett fra Møllendalsveien. Renovasjonsselskapet sender hageavfallet til et komposteringsanalegg.

Flatebrenning eller brenning av hogstavfall, samt gress- og lyngsviing må meldes til brannvesenet. Det skal være en ansvarlig leder for brenningen, det må utarbeides planer og sørges for at brenningen gjennomføres på en forsvarlig måte. Denne type brenning er tillatt også i tidsrommet fra 15. april til 15. september.