Gå tilbake til:
Du er her:

Du kan klage på forurensning og forsøpling.  Her ser du hvor du skal rette klagen.

Dette kan du klage på

Ulike saker skal meldes ulike steder:

 • Akutt forurensning: Kontakt Bergen Brannvesen.
 • Forurensning fra virksomheter som har tillatelse: Kontakt tilsynsavdelingene myndigheten som har gitt tillatelsen, for eksempel Fylkesmannen i Hordaland eller Plan- og bygningsetaten i Bergen kommune. 
 • Arbeid med asbest som har tillatelse fra Arbeidstilsynet: Kontakt Arbeidstilsynet.
 • Overfylte søppelspann: Kontakt BIR.
 • Avfall langs europaveier og fylkesveier: Kontakt Statens Vegvesen. 
 • Avfall langs kommunale veier, parker og byrom: Kontakt Bymiljøetaten.
 • Avfall ved idrettsanlegg: Kontakt Etat for idrett.
 • Avfall ved andre kommunale eiendommer: Kontakt Etat for bygg og eiendom

Disse sakene kan du melde på skjemaet under:

 • Lagring av gjenstander som medfører høy sannsynlighet for forurensning, for eksempel bildeler, gamle bilvrak eller anleggskjøretøy.
 • Ulovlige søppelfyllinger, for eksempel at noen lagrer søppel på sin egen eiendom, eller at noen har dumpet søppel i naturen. 
 • Avfall som med stor sannsynlighet kan føre til ulykker.
 • Asbestsanering som utføres av privatpersoner, og som kan spre asbestfibre til naboer. Dersom asbestsaneringen utføres av et firma, kontakt Arbeidstilsynet.
 • Lokal luftforurensning, fra for eksempel bygg-, anlegg- eller industrivirksomhet.

Sakene som meldes på skjema sendes til avdelingen Miljørettet helsevern i Bergen kommune. På grunn av begrenset kapasitet kan ikke Miljørettet helsevern behandle alle klagene som kommer inn. Dette gjelder for eksempel hageavfall, lagring av gamle materialer som ikke forårsaker forurensning, eller at naboen setter søppelposer utenfor døren i noen timer/dager. 

Dersom saken gjelder avfall på offentlig eiendom, forsøk først å kontakte avdelingen som drifter eiendommen, og kontakt oss dersom saken ikke løser seg innen rimelig tid.

 

Slik klager du

Klage sendes via elektronisk skjema, eventuelt  på e-post til mhv@bergen.kommune.no, eller som brevpost til Miljørettet helsevern
Solheimsgaten 9, 5058 Bergen. 

Ikke bruk e-post dersom klagen inneholder sensitive personopplysninger. Som klager har du  i utgangspunktet ikke rett til å være anonym, med mindre du har saklig grunn for å være det.

Kontakt oss dersom du har spørsmål rundt dette.

Dersom du er usikker på hvilken avdeling du skal søke til, kan du klage via kommunens feilmeldingstjeneste. Da vil saken sendes videre til riktig instans i kommunen. 

Etter at vi har mottatt klagen, innkaller vi grunneier eller den som forurenser/forsøpler til befaring. Dersom det er grunnlag for det, pålegger vi den som er ansvarlig for forurensningen/forsøplingen å rydde opp innen en frist.

Dersom det er ukjent hvem som har etterlatt forurensende avfall, pålegger vi grunneier å rydde opp.  

Klage på forurensning og forsøpling