Når en brann oppstår i et bygg må det være lagt til rette for at brannvesenet skal kunne utføre effektiv innsats uten unødvendig risiko for skader på personell og utstyr. Her er veiledning for tilrettelegging for innsats for rednings- og slokkemannskaper i Bergen, Osterøy, Vaksdal og Samnanger.

Bergen brannvesen har utarbeidet en egen veiledning om temaet:

Denne veiledningen er utarbeidet for å utfylle kravene og løsningene i veiledningen til forskrift om tekniske krav til byggverk, VTEK17. Den er tilpasset forhold i Bergen brannvesens beredskap og
Bergen brannvesens samarbeidskommuner.

Prosjekterende må i tillegg til denne veiledningen sjekke eventuelle krav i den enkelte kommunes VA-norm.

Viktige funksjonskrav:
 
- Byggverk skal plasseres og utformes slik at rednings- og slokkemannskap, med nødvendig utstyr, har brukbar tilgjengelighet til og i byggverket for rednings- og slokkeinnsats.

- Byggverk skal tilrettelegges slik at en brann lett kan lokaliseres og bekjempes.

- Branntekniske installasjoner som har betydning for rednings- og slokkeinnsats skal være tydelig merket.