Bergen kommune ønsker å bidra til at personer med utviklingshemming skal kunne reise på ferie. Vi tilbyr ferieopphold til personer som er fylt 18 år før 1. juni.

Byrådsavdeling for helse og omsorg tilrettelegger og organiserer ferietilbud for voksne utviklingshemmede bosatt i Bergen. Diagnosen utviklingshemmet må være registrert i kommunens helsesystem.

Tilbudene er for utviklingshemmede som kan reise uten våken nattevakt, familie, kjente eller fagutdannede ledsagere. Klarer du deg uten daglig oppfølging av helsepersonell, kan du delta.

Det er en forutsetning at en ledsager ikke trenger opplæring for å kunne gi deltakerne bistand.

Oppfyller du disse kriteriene, får du tilsendt brev med informasjon hvis du har samtykket til dette. I brevet er det også søknadsskjema med søknadsfrist. 

Søknadsfrist: Mandag 13. mars 2023

Egenandel

Skal du delta, betaler du en egenandel. Den dekker din reise, opphold, aktiviteter, transport og mat. Bergen kommune skaffer ledsagere, og betaler for disse.

Om ferien

  • Aktiviteter og innhold er tilpasset deltakerne.
  • Kommunen forsøker å legge til rette for at alle kan reise i en gruppe der den enkelte kan få best mulig utbytte av sin ferie, både sosialt og opplevelsesmessig. Dette ivaretas blant annet ved at venner og kjærester reiser sammen.
  • Vi tar hensyn til gruppens alderssammensetting så godt det lar seg gjøre.
  • Flest mulig skal få en best mulig ferie. Alle vil derfor ikke kunne få oppfylt sitt førstevalg.
  • Deltakerne deler rom med andre deltakere.

Tilbudene er delt inn etter deltakernes bistandsbehov

1. Voksne som kan dele leder med flere andre

I denne gruppen er det flest kandidater. De kan derfor tilbys forskjellige reisemål. Beboere i bofellesskap må kunne dele leder med minst tre andre for å kvalifisere til denne gruppen.

2. Voksne som ikke kan dele leder med noen, eller bare med én annen deltager

Denne gruppen gjelder voksne som bor i foreldrehjem.  Ettersom gruppen har få kandidater, kan vi bare tilby ett reisemål.

3. Voksne som kan dele leder med én eller to andre deltagere

Disse personene gis tilbud om egne reisemål. 

Etat for tjenester til utviklingshemmede vurderer årlig hvem som fyller kriteriene for å delta, og hvilket av de tre tilbudene de kan delta på. Ved spørsmål om dette, kontakt din botjeneste eller din tjenestekoordinator.

Ferietilbudene i regi av Bergen kommune er ikke en lovpålagt rettighet, men et ekstra gode Bergen kommune ønsker å tilby.

Bystyret kan årlig vurdere om kommunen skal gjennomføre tilbudene eller ikke i påfølgende år.