Dyrehold skal ikke gi vesentlige helseulemper for naboer i form av støy, lukt, smitte eller skadedyr.

Miljørettet helsevern behandler klager som medfører vesentlige helse- eller skadedyrproblemer. Du må først forsøke å finne løsninger på problemet sammen med dyreeieren før du henvender deg til kommunen. I en del saker vil vi anbefale naboer å megle frem løsninger via Konfliktrådet

Bekymringsmeldinger om dyrevelferd må sendes til Mattilsynet.

Du kan ringe oss for å drøfte forholdet først, men dersom du vil klage må du klage skriftlig. Bruk det elektroniske skjemaet under, send e-post til mhv@bergen.kommune.no eller brev til Etat for helsetjenester, Solheimsgaten 9, 5058 Bergen. Ikke send personsensitive opplysninger per e-post. 

Når vi mottar klagen vurderer vi først om saken faller inn under vårt ansvarsområde. Vi mottar mange klager og har begrenset kapasitet. Sakene prioriteres etter alvorlighetsgrad. Du som klager vil få et svar innen tre uker om hva vi gjør med saken.

Det er ikke alltid vi kan ta saken. Dersom vi behandler saken tar vi først kontakt med dyreeier for å komme og se på dyreholdet. De fleste saker løser seg med dialog, men vi kan stille krav til at forhold som medfører helse- eller forurensningsproblemer rettes opp i. Da fatter vi enkeltvedtak i tråd med forvaltningsloven.

Du som klager har i utgangspunktet ikke rett til å være anonym, med mindre du har saklig grunn for å være det. Kontakt oss dersom du har spørsmål rundt dette.

Forskrift om miljørettet helsevern

Forskrift om skadedyrsbekjempelse

Reglene om at det ikke er lov å påføre andre helseproblemer står i forskrift om miljørettet helsevern, og det er § 7 og § 9 som er mest aktuelle. Dersom dyreholdet medfører problemer med skadedyr står det om dette i forskrift om skadedyrbekjempelse, og det er kapittel 2 som er mest aktuelt. Dersom dyreholdet medfører forurensning eller forsøpling som er til ulempe for miljøet står det om dette i forurensningsloven, og det er §§ 6, 7 og 28 som er mest aktuelle. Bergen kommune har ikke noen lokale forbud eller regler mot å holde dyr. 

Klage på dyrehold