Gå tilbake til:
Du er her:

Dyrehold skal ikke være plagsomt for naboer eller miljøet. Dersom dyreholdet medfører ulemper, enten i form av helseproblemer eller forurensningsproblemer, kan du klage til Miljørettet helsevern.

Når kan jeg klage?

Du kan klage dersom dyreholdet medfører ulemper for omgivelsene som nevnt ovenfor. Vi anbefaler at du først forsøker å ta opp saken med dyreeieren og prøver å finne en løsning. Dersom du vil klage må du sende en skriftlig klage til oss, per e-post eller post. Bruk post dersom klagen inneholder personlige opplysninger. Du kan også ringe oss for å drøfte forholdet først.

Hva kan jeg klage på?

Dette er eksempler på hva du kan klage på:

  • Støy, for eksempel fra høns, duer eller hunder.
  • Avføring, for eksempel fra ekstremt mange utekatter.
  • Lukt, både fra dyr som holdes utendørs i bur eller innhegninger, og dyr innendørs i leilighet eller flermannsboliger.
  • Skadedyr, for eksempel at rotter får tak i dyrenes mat, eller insekter tiltrekkes av dyrenes avføring.
  • Avfall, for eksempel at dyrenes strø eller annet avfall oppbevares utendørs.

Disse klagene behandler vi ikke

Bekymringsmeldinger om dyrevelferd, rettes til Mattilsynet.Miljørettet helsevern behandler klager som medfører vesentlige helse- eller forurensningsproblemer. Vi behandler vanligvis ikke klager på vegne av andre, eller brudd på ordensregler i borettslag. Dette reguleres av borettslagsloven.

Hvordan kan jeg klage?

Vi ønsker skriftlige klager, enten brev eller epost, men du kan også ringe oss. Send en klage til Miljørettet helsevern ved å fylle ut det elektroniske skjemaet. Du kan også sende på post eller e-post, men ikke bruk e-post dersom klagen din inneholder sensitive personopplysninger. Du som klager har i utgangspunktet ikke rett til å være anonym, med mindre du har saklig grunn for å være det. Kontakt oss dersom du har spørsmål rundt dette.

Hva skjer med klagen min?

Når vi mottar klagen vurderer vi først om saken faller inn under vårt ansvarsområde. Vi mottar mange klager og har begrenset kapasitet. Sakene prioriteres etter alvorlighetsgrad.

Det er ikke alltid vi kan ta saken. Dersom vi behandler saken tar vi først kontakt med dyreeier for å komme og se på dyreholdet. De fleste saker løser seg med dialog, men vi kan stille krav til at forhold som medfører helse- eller forurensningsproblemer rettes opp i. Da fatter vi enkeltvedtak i tråd med forvaltningsloven.

Du som klager vil få et svar innen tre uker om hva vi gjør med saken.

Forskrifter og regler

Forskrift om miljørettet helsevern

Forskrift om skadedyrsbekjempelse

Reglene om at det ikke er lov å påføre andre helseproblemer står i forskrift om miljørettet helsevern, og det er § 7 og § 9 som er mest aktuelle. Dersom dyreholdet medfører problemer med skadedyr står det om dette i forskrift om skadedyrbekjempelse, og det er kapittel 2 som er mest aktuelt. Dersom dyreholdet medfører forurensning eller forsøpling som er til ulempe for miljøet står det om dette i forurensningsloven, og det er §§ 6, 7 og 28 som er mest aktuelle. Bergen kommune har ikke noen lokale forbud eller regler mot å holde dyr. 

Klage på dyrehold