Kommunen skal ha oversikt over helsetilstanden til befolkningen, og faktorene som kan virke inn på folkehelsen. Som befolkning blir vi stadig friskere og lever lenger, men ulikhetene øker også. Det er først og fremst de med lang utdanning og god inntekt som får bedre helse.


Bergen kommune jobber i all hovedsak med folkehelse gjennom kartlegging og utarbeiding av rapporter:

  • Etat for helsetjenester har utarbeidet rapporter om levekår og helse i Bergen Rapportene gir oversikt over helseforhold, samt en rekke faktorer som påvirker befolkningens helse.
  • Helsevernenheten kartlegger og holder oversikt over risikoområder for blant annet legionella, og gjennomfører kontinuerlig luftovervåkning for å kunne oppdage luftforurensing.
  • Smittevernkontoret får meldinger fra fastleger og sykehus i kommunen ved ulike infeksjonssykdommer, og får på denne måten lokal oversikt over forekomst av disse sykdommene.
  • Helsestasjons- og skolehelsetjenesten, som ligger under Etat for barn og familie, gjennomfører helsekontroller av alle barn før skolestart og i 8. klasse. Det er et omfattende og viktig kartleggingsarbeid som gir verdifull informasjon om kommunens barn og ungdom.
  • Utekontakten foretar ulike sosiale kartlegginger av grupper som har vanskelige levekår.
  • Bergensklinikkene utarbeider på oppdrag fra Bergen kommune en undersøkelse om 8. og 10. klassingers forhold til rusmidler.
  • Kommunen samarbeider med Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RVTS Vest) om undersøkelsen Barn i Bergen. Dette er en undersøkelse av psykisk helse og utvikling hvor tre årskull med barn i Bergen følges med regelmessige undersøkelser frem til voksen alder. I tillegg deltar i kommunen i Ungdata-undersøkelsene, sist gang i 2018. I 2018 gjennomførte Folkehelseinstituttet en befolkningsundersøkelse, og har laget en rapport for bydelene i Bergen.

Kommunen skal ifølge Kommunehelseloven ha oversikt over helsetilstanden i kommunen og de faktorer som kan virke inn på denne.

Lover