Har du eller ditt barn behov for langvarige og koordinerte velferdstjenester, har du rett på individuell plan, koordinator/barnekoordinator. 

Individuell plan beskriver hvordan tjenestene du trenger skal virke sammen slik at du får en helhetlig oppfølging. Planen skal ta utgangspunkt i dine behov, ønsker og mål. Du er selv med på å utarbeide planen. Du får tildelt en koordinator som skal sikre fremdrift i arbeidet med din individuelle plan. 

Sentrale spørsmål:

  • Hva er viktig for deg?
  • Hva skal til for at du når dine mål?
  • Hvem skal bistå deg, når skal det gjøres og hvordan?

Koordinator skal sørge for nødvendig oppfølging, samordning av tjenestetilbudet ditt og framdrift i planarbeidet. Hvis du ikke ønsker å få utarbeidet en individuell plan, kan du likevel få utnevnt en koordinator, dersom du mottar helse- og omsorgstjenester.

Hvis du har ønske om hvem som kan være koordinator, vil vi forsøke å imøtekomme dette. Koordinator skal sammen med deg beskrive dine ønsker, behov og mål og prioritere disse. 

Barnekoordinator kan tildeles familier som har eller venter barn med alvorlig sykdom, skade eller funksjonsnedsettelse og som har behov for langvarige og sammensatte eller koordinerte helse- og omsorgstjenester og andre velferdstjenester. En barnekoordinator skal sørge for at tjenestetilbudet blir helhetlig og koordinert. Rett til barnekoordinator gjelder fram til 18 år.

En barnekoordinators oppgaver kan være:

  • Å sørge for at du og ditt barn får nødvendig informasjon og veiledning om helse- og omsorgstilbud og andre velferdstjenester.
  • Å bidra til at hjelpeinstansene rundt deg og ditt barn samarbeider og sikrer god framdrift i samarbeidet.
  • Å sikre god informasjonsflyt mellom deg/ditt barn og hjelpeinstanser.
  • Å lede en samarbeidsgruppe og arbeid med individuell plan.

Hvis du har ønske om hvem som kan være familiens barnekoordinator, vil vi forsøke å imøtekomme dette.

Dersom du allerede har tjenester i kommunen, kan du be en av dem som gir deg tjenester om å få en individuell plan/koordinator/ barnekoordinator. 

Du kan også kontakte Koordinerende enhet dersom du har spørsmål om individuell plan, koordinator/ barnekoordinator og habilitering og rehabilitering.

Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering:
Koordinerende.enhet@bergen.kommune.no
Besøksadresse: Sandbrogaten 5 
Sentralbord: 55 56 51 20

Arna/ Åsane byområde:                   Tlf. 408 19 046

Bergenhus/ Årstad byområde:          Tlf. 408 13 570

 Fana/ Ytrebygda byområde:            Tlf. 408 13 568

Fyllingsdalen/ Laksevåg byområde: Tlf. 409 18 658
 
 

Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering skal bidra til å sikre helhetlige og koordinerte tjenester til brukere som har behov for tjenester fra flere områder. 

Koordinerende enhet har overordnet ansvar for arbeid med individuell plan og  utnevning, opplæring og veiledning av koordinator/ barnekoordinator. 

Koordinerende enhet har god oversikt over tjenestetilbudene i kommunen. De vil kunne gi informasjon og veiledning og vise vei videre ved behov for habilitering og rehabilitering.

Kontaktinformsjon for Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering:
Koordinerende.enhet@bergen.kommune.no
Besøksadresse: Sandbrogaten 5 
Sentralbord: 55 56 51 20

Arna/ Åsane byområde:                   Tlf. 408 19 046

Bergenhus/ Årstad byområde:          Tlf. 408 13 570

 Fana/ Ytrebygda byområde:            Tlf. 408 13 568

Fyllingsdalen/ Laksevåg byområde: Tlf. 409 18 658

Brosjyrer om individuell plan og koordinator/ 
Information about individual care plan and coordinator in:

 

 

Tjenesten er gratis

Bergen Kommune ivaretar informasjonssikkerhet og personvern i henhold til reglene i personvernforordningen.

Les mer om hvordan kommunen håndterer personopplysninger.