En fastlege er en allmennpraktiserende lege med avtale med kommunen om å inngå i fastlegeordningen. Alle har rett til en fastlege. Denne skal være tilgjengelig og prioritere sine pasienter foran personer som ikke står på legens liste.

Du kan selv velge hvem du vil ha som fastlege, men legen må ha ledig kapasitet og være med i fastlegeordningen.

Du kan velge en fastlege i en annen kommune enn der du bor. Du kan også fritt velge å bruke en lege som ikke er med i fastlegeordningen, men da betaler du en høyere egenandel.

Hvis du har foreldreansvar for barn under 16 år, velger du også fastlege for barnet ditt.

Mange fastleger er tilgjengelige på helsenorge.no. Her kan du blant annet fornye resepter, se kjernejournal, bytte fastlege og sjekke ventelistene til legene.

Ved opphold på sykehjem har du krav på å beholde fastlegen din, men du må bruke sykehjemslegen så lenge du bor der.

Etat for helsetjenester i Bergen kommune har ansvar for fastlegeordningen i Bergen kommune.

helsenorge.no finner du en oversikt over alle fastlegene i Bergen.

Les også under fanen: “Bytte fastlege”

Det er problemer med å skaffe nok fastleger i Bergen og i mange andre kommuner i Norge. Alle personer som i folkeregisteret har status som bosatt i en norsk kommune, har rett til fastlege.  Dessverre er det per i dag ikke ledig kapasitet hos fastlegene i Bergen. Flere leger har begrenset kapasitet og må vurdere pasientene utfra alvorlighetsgrad. Det innebærer at det i noen tilfeller kan være lang ventetid for å få time. 

Du kan be om å få fornyet resept på dine faste legemidler på helsenorge.no. De fleste fastlegene  tilbyr digitale tjenester der. Trenger du øyeblikkelig hjelp, ring legevakten på telefon 116117. Er det akutt og står om liv, ring 113. 

I sommerferien har fastlegene ordnet vikarer for hverandre så langt som mulig. Oversikt publiseres på kommunens nettsider før sommerferien. 

Dersom du ikke har fastlege, kan du kontakte Etat for helsetjenester 55565200. Da vil vi ordne med en legetime på et kommunalt legekontor til deg. 

Det er dessverre for tiden utfordringer med fastlegekapasiteten i Bergen, og det kan være uforholdsmessig lang ventetid for å få fastlege. Innbyggere oppfordres å sjekke fastlegelistene ofte. I tillegg kan det være ledig kapasitet hos fastleger i nabokommunene til Bergen. 

Internt i Bergen kommune

Hvis du ikke er fornøyd med fastlegen din, kan du bruke bytteretten. Du har rett til å bytte fastlege inntil to ganger per kalenderår.

Bytte ved flytting

Flytter du fra en kommune til en annen, må du melde flytting til Folkeregisteret. Du vil få brev fra Nav/HELFO om hvilke fastleger som har ledig plass på listen i den nye kommunen. Du kan velge en av dem, eller beholde den fastlegen du allerede har.

Slik finner du ny fastlege

helsenorge.no finner du oversikt over alle fastlegene i Bergen kommune. 

Du kan  sette deg på venteliste dersom fastlegen du ønsker ikke er ledig.

Personer som ikke har internett kan ringe 23 32 70 00. Man må ha fødselsnummeret (11 sifre) klart før man ringer. 

Bytte av fastlege gjelder fra den første dagen i måneden etter at byttet er registrert. Du får et brev som bekrefter at du har fått ny fastlege.

Du betaler egenandel. Dersom du blir tilbudt timebestilling per sms eller via Internett, skal du ikke betale noe ekstra for det.

Her kan du se hva du må betale:

Kommunen plikter å sørge for denne tjenesten. Se blant annet Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 og § 3-2, og Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1c og kapittel 7.

Lover

Retningslinjer

Forskrifter