Bergen kommune har leger tilknyttet alle sine sykehjem. Legens oppgave er å følge systematisk opp medisinsk behandling og beslutte utredning og behandling av sykehjemmets beboere. Legen skal også vurdere pasientens samtykkekompetanse, evne til å disponere egne penger og eventuelt behov for verge.

Legene på sykehjemmet skriver ut hvilke medisiner pasientene skal ha. Sykepleierne har ansvar for å hente ut medisinene og dosere disse. 

Ansatte som deler ut medisinene skal ha fått opplæring i legemiddelhåndtering, og dette er noe som vektlegges ved sykehjemmene i Bergen. Helsefagarbeidere og ufaglærte som skal dele ut medisin blir godkjent til dette etter undervisning, teoretisk prøve og en praktisk vurdering av deres egnethet.

Leger kan ha ansvar for flere institusjoner eller de kan ha en mindre stillingsbrøk som lege på sykehjem ved siden av annen legepraksis.

Legene er til stede på de ulike institusjonene til faste tidspunkter. Nye pasienter skal ha legetilsyn den første dag legen er til stede ved institusjonen etter at pasienten ankom. Deretter følger legen pasienten opp etter behov.

Rundt halvparten av sykehjemslegene er spesialister på fagfelt som er spesielt relevante for eldre.

Tjenesten er gratis.Legedekningen ved sykehjemmene er differensiert etter forventede forskjeller i behovet for pasienter på korttidsavdelinger, langtidsavdelinger, rehabiliteringsavdelinger og palliative avdelinger.