Gå tilbake til:
Du er her:

Du har rett til å klage dersom du er misfornøyd med oppfølgingen fra kommunehelsetjenesten. 

I avsnittene under finner du informasjon om hvordan du går frem dersom du ønsker å klage på helsetjenester eller oppfølging fra barnevernet.

Helsetjenester

Rettighetsklage

Hvis du har fått avslag på en helsetjeneste, eller fått mindre eller noe annet enn det du mener du trenger, har du rett til å klage på vedtaket. Denne klagen sender du til avdelingen i Bergen kommune som har gitt deg avslag. De skal vurdere grunnene du oppgir for å klage, og kan gi deg medhold eller holde fast på avslaget. Da går klagen videre til Fylkesmannen. Hos Fylkesmannen vil klagen bli behandlet på ny, Fylkesmannen kan oppheve vedtaket så kommunen må behandle saken på nytt, eller treffe endelig vedtak i saken.

I henvendelsen må du gi en begrunnelse for klagen. Beskriv hva du er misfornøyd med, og forklar hva du mener er feil.  Avdelingen som har truffet avgjørelsen plikter å gi deg veiledning i hvordan du skal gå frem når du klager. Klagen skal være skriftlig. Men avdelingen du klager til, kan skrive ned klagen din dersom du fremlegger den muntlig. Klagen må signeres av deg.  Andre kan klage på dine vegne, men da må de ha fullmakt fra deg.

Se også informasjon om rettighetsklager på fylkesmannen.no.

Tilsynssak: Dersom du er misfornøyd med helsetjenester du har fått i kommunehelsetjenesten, kan du be om en tilsynssak. Dette er klager som gjelder kvaliteten på helse- og omsorgstjenester du har mottatt, eller helsepersonells oppførsel. Noen eksempler:

  • faglig uforsvarlig behandling
  • dårlig kommunikasjon
  • blitt avvist fra øyeblikkelig hjelp
  • saksbehandlingsfeil ved vedtaket

En slik klage kan du også sende til den instans i kommunen som du klager på, slik at saken får mulighet til å bli løst uten videre saksgang. Dersom kommunen er uenig i din vurdering, sendes klagen videre til Fylkesmannen.

Dersom du vil be om tilsyn direkte til Fylkesmannen, bruk gjerne meldingsfunksjonen på Fylkesmannen.no. Dette er en sikker løsning med innlogging via ID-porten, slik at dine personopplysninger er ivaretatt. Unngå å sende personlige opplysninger i e-post. Fylkesmannen tar også imot klager som brevpost.

Klagen skal inneholde informasjon om behandlingsstedet du klager på, med så detaljert informasjon om personer og avdelinger som mulig. På Fylkesmannen.no finner du nyttig informasjon om tilsynssaker og hva en slik klage skal inneholde. 

Til alle typer helseklager kan du søke råd hos Pasient- og brukerombudet i Hordaland, eller Bergen kommunes eget byombud.

Sivilombudsmannen undersøker klager fra innbyggere som mener at et vedtak eller en avgjørelse er feil, eller om saken har vært behandlet på en uriktig eller uforsvarlig måte. Ombudsmannen foretar en rettslig og objektiv vurdering av klagen din. Det er gratis å klage.

Erstatning for skader eller behandlingssvikt i helsetjenestene, kan du kreve via Norsk pasientskadeerstatning.

Barneverntjenester

Dersom du er misfornøyd med et vedtak du har fått om barneverntjenester, har du rett til å klage.

Det er Fylkesmannen som behandler klager på barnevernets saksbehandling, og tar stilling til om barnevernet har utført sitt arbeid etter barnevernloven og forvaltningsloven.  Fylkesmannen er klageinstans for enkeltvedtak som barnevernet gjør etter barnevernloven.

Dette vil i de fleste tilfeller være saker der barn eller foreldre klager over at de ikke får det hjelpetiltaket de ønsker.

Vedtak fra Fylkesnemnda for sosiale saker kan du klage videre til tingretten.

Du har rett til innsyn i dokumentene i saken din. Du kan fremsette innsynskravet til samme sted som du framsetter klagen, både før, etter og samtidig med at du klager.

Slik klager du:

Når du klager til Fylkesmannen, skal klagen sendes til Bergen kommune. Denne klagen sender du til avdelingen i kommunen som har gitt deg det vedtaket du klager på. De skal vurdere grunnene du oppgir for å klage, og kan gi deg medhold eller holde fast på avslaget.

Hvis de holder fast på avslaget går klagen videre til Fylkesmannen, hvor klagen vil bli behandlet på ny. Fylkesmannen kan treffe endelig vedtak  i saken, eller oppheve vedtaket så kommunen må behandle saken på nytt.

I henvendelsen må du gi en begrunnelse for klagen. Beskriv hva du er misfornøyd med, og forklar hva du mener er feil. 

Avdelingen som har truffet avgjørelsen plikter å gi deg veiledning i hvordan du skal gå frem når du klager. Klagen skal være skriftlig. Avdelingen du klager til, kan skrive ned klagen din dersom du fremlegger den muntlig, og få din signatur.

Andre kan klage på dine vegne, men da må de ha fullmakt fra deg.

Se også informasjon på fylkesmannen.no.

Tilsynssak - forvaltningstilsyn

Dersom du er misfornøyd med måten barneverntjenesten har behandlet saken på kan du melde fra til Fylkesmannen, som er tilsynsmyndighet. Fylkesmannen vil vurdere om det er grunn til å undersøke om det har vært brudd på barnevernloven eller forvaltningsloven.

Noen eksempler:

  • faglig uforsvarlig behandling
  • mangelfull kommunikasjon som fører til uforsvarlig resultat
  • systematiske saksbehandlingsfeil
  • barnet har ikke blitt hørt
  • manglende informasjon

En slik klage kan du også sende til den instans i kommunen som du klager på, slik at saken får mulighet til å bli løst uten videre saksgang. Dersom kommunen er uenig i din vurdering, kan klagen sendes videre til Fylkesmannen hvis du ønsker det.

Dersom du vil be om tilsynssak direkte til Fylkesmannen, bruk gjerne meldingsfunksjonen på Fylkesmannen.no. Dette er en sikker løsning med innlogging via ID-porten, slik at dine personopplysninger er ivaretatt. Unngå å sende personlige opplysninger i e-post. Fylkesmannen tar også imot klager som brevpost.

Klagen skal inneholde informasjon om tjenesten du klager på, med så detaljert informasjon om personer og avdelinger som mulig. På Fylkesmannen.no finner du nyttig informasjon om tilsynssaker og hva en slik klage skal inneholde. 

Du kan søke råd hos Bergen kommunes byombud. Byombudet kan også hjelpe deg med å skrive klage.

Sivilombudsmannen undersøker klager fra innbyggere som mener det er gjort en feil i saksbehandlingen. Dette kan være feil lovforståelse, eller at saken har vært behandlet på en uriktig eller uforsvarlig måte. Ombudsmannen foretar en rettslig og objektiv vurdering av klagen din. Det er gratis å klage.

Tilsynssak – institusjoner

Fylkesmannen fører også tilsyn med at barn på barneverninstitusjoner får forsvarlig omsorg og god behandling for å se til at barna blir behandlet hensynsfullt og med respekt for den enkeltes integritet. Dette innebærer blant annet at barn og unge som blir utsatt for tvang på en barneverninstitusjon, kan klage til Fylkesmannen.

Send klage via meldingsfunksjonen på Fylkesmannen.no, eller i brevpost. Unngå å sende e-post med personopplysninger, ettersom dette medfører en viss risiko for at sensitiv informasjon kan komme på avveie. 

Postadresse til Fylkesmannen:
Fylkesmannen i Vestland

Statens hus, Njøsavegen 2, 6863 Leikanger

Lover og retningslinjer

Helsetjenester

Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 7, jfr. forvaltningsloven kapittel IV (klage)

Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 5 jamfør forvaltningsloven §§ 16 – 19 (innsyn og kontradiksjon)

Barneverntjenester

Barnevernloven §§ 6-5 og 6-6 jamfør § 6-1 jamfør forvaltningsloven kapittel IV (klage på barneverntjenestens vedtak)

Forvaltningsloven §§ 16 – 19 (innsyn og kontradiksjon)

Barnevernloven § 7-24 jamfør tvisteloven kapittel 36 (rettslig overprøving av fylkesnemndas vedtak)