IPS – individuell jobbstøtte er et tilbud til mennesker med alvorlige rus- og eller psykiske helseutfordringer som ønsker bistand til å komme ut i ordinært, lønnet arbeid.

IPS er bygget på en grunnleggende tro på at deltakelse i ordinært arbeid er  helsefremmende. 

Målgruppen for IPS er tjenestemottakere i kommunale rus- og psykiske helsetjenester som ønsker bistand til å komme ut i ordinært, lønnet arbeid.

Det er en forutsetning at du har et ønske og mål om å komme i ordinært arbeid samt at du ønsker å samarbeide med en jobbspesialist for å nå dette målet.

 

I IPS får kandidatene oppfølging av en jobbspesialist.

Tilbudet gis uten andre forutsetninger enn at brukeren har et ønske om å være i ordinær jobb og ønsker å samarbeide med en jobbspesialist for å nå dette målet.

Tett oppfølging av kandidaten øker sjansen for å lykkes. Hver jobbspesialist har derfor ikke oppfølging av mer enn maks 20 brukere om gangen. IPS er en integrert del av det tverrfaglige tilbudet i de kommunale oppfølgingsteamene.

Jobbspesialistene jobber tett mot arbeidsmarkedet og bruker mye av sin tid på å oppsøke arbeidsgivere og skape gode relasjoner med lokalt næringsliv.

 

IPS - individuell jobbstøtte er basert på en systematisk og kunnskapsbasert metodikk der man jobber for å oppnå ordinært, lønnet arbeid for mennesker med psykiske helseutfordringer og/eller rusutfordringer.

Den overordnede filosofien i IPS er troen på at alle mennesker med alvorlige psykiske helseutfordringer og/eller rusutfordringer kan få og beholde arbeid.

En forutsetning er at man finner riktig type jobb og arbeidsmiljø, og at kandidaten får individuelt tilpasset støtte før, under og etter jobbstart.

Tanken er at deltagelse i ordinært arbeid, hvor man får bruke sine ressurser og kompetanse, er helsefremmende.

Formålet er å økt deltakelse i yrkeslivet samt økt tilfredshet i målgruppen. 

Det er utvalgte avdelinger i Etat for sosiale tjenester og Etat for psykisk helse og rustjenester som har tilgang til IPS jobbspesialist. Disse avdelingene er:

I Nav sosialtjeneste:

Nav Årstad, Nav Bergenhus, Nav Bergen Nord og Nav Bergen Vest 

Housing First

Forvaltningsenhet psykisk helse og rus:

Oppfølgingstjenesten psykisk helse, Bergen Nord

Oppfølgingstjenesten psykisk helse, Bergen sør

Mestringsteam

Botreningssenteret, avdeling Gyldenpris

Har du tilhørighet til en av disse avdelingene kan din kontaktperson hjelpe deg med å kontakt en  jobbspesialist for en informasjonssamtale.

Har du spørsmål om tjenesten, ta kontakt med avdelingsleder Marit Hegland. e-post: marit.hegland@bergen.kommune.no