Tidlig Ute er et rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak i samarbeid med Vest politidistrikt, Bergen kommune og Helse Bergen.  Deltakerne får tilbud om et alternativ til en vanlig straffereaksjon, gjennom individuelt tilpasset oppfølging. 

Mer info:  https://sway.office.com/3koX3s9PW5FKvjAV?ref=Link

Etter kartlegging får hver deltaker en egen kontaktperson, og en oppfølgingsplan utarbeides i samråd med deltaker. Samtlige deltakere gjennomfører strukturerte samtaler om egen bruk av cannabis.
 
I Tidlig Ute kan deltakere blant annet få:

 • Veiledning til å slutte med rusmidler
 • Veiledning i forbindelse med skole, praksis og arbeid
 • Bistand i kontakt med øvrig hjelpeapparat, eksempelvis NAV, barnevern, fastlege, Oppfølgingstjenesten (OT) og Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)
 • Samtale hos behandler ved Helse Bergen, avdeling for rusmedisin, og vurdering av behov for videre behandling
 • Bistand i oppstart av annen aktuell behandling

 • Ungdom fra 15 til 25 år som blir pågrepet av politiet for narkotikarelatert kriminalitet.
 • Ungdom  erkjenner de straffbare forholdene, og må ønske et alternativ fremfor vanlig straffereaksjon.
 • Dersom deltaker er under 18 år, vil politiet innhente samtykke fra foresatte eller verge.
 • Deltakeren forplikter seg til å avstå fra ny kriminalitet i en prøvetid med varighet bestemt av politiet.
 • Deltakeren forplikter seg til å være aktiv og samarbeide om tiltak/behandling i minimum seks måneder.
 • Dersom vilkårene for alternativ til straff brytes, går saken tilbake til påtalemyndighet for ny vurdering.
 • Det kan tilbys tilsvarende oppfølging for unge under den kriminelle lavalder (15 år)

Når ungdommen har samtykket til vilkårene for deltakelse i Tidlig Ute og politiet har truffet et påtalevedtak, sender politiet saken over til Utekontakten i Bergen kommune.

Utekontakten kaller inn til informasjons- og kartleggingssamtale.. 

Dersom du ønsker mer informasjon om tiltaket, kontakt:
Utekontakten - Tidlig Ute
Tlf. 55 56 86 00
E-post: utekontakten@bergen.kommune.no