Gå tilbake til:
Du er her:
Et barn som maler.

Barnefamiliepanelet er en undersøkelse om hvilke fritidsaktiviteter familiene i Bergen deltar i. To av ti barnefamilier i Bergen deltar i panelet. Målet er å finne ut hvordan fritidstilbudene til de unge fungerer. Du kan se resultatene i en interaktiv kartløsning og i rapporter.

Legg inn svar til undersøkelsen

Er du med i Barnefamiliepanel-undersøkelsen? For å svare på undersøkelsen: klikk på lenken under, og legg inn koden du har fått i brevet. 

Klikk her for å komme til å undersøkelsen

Om Barnefamiliepanelet

Barnefamiliepanelet er en spørreundersøkelse som gjentas fire ganger med de samme personene. Det gjør at vi kan se endringer over tid og utdype spørsmål basert på det vi finner i første omgang.

Barnefamiliepanelet skal gi kunnskap om hele fritidslivet til barn og unge. Målet er at enda flere skal med og tilbudet bli enda bedre.

Formålet med panelet er å beskrive barnefamilienes kultur-, fritids- og idrettsbruk, og undersøke geografiske og økonomiske sammenhenger. Vi vil bruke svarene til å forstå effekten av tiltak og tilskudd fra Bergen kommune og andre. 

Det er helt frivillig å delta. Alle svar behandles konfidensielt og blir anonymisert.

Bergen kommune, ved Byrådsavdeling for kultur, mangfold og likestilling, er ansvarlig for panelet. Analysefirmaet ideas2evidence gjennomfører undersøkelsen for kommunen.

LAST NED PDF: 

 

Hvordan kan dataene fra panelet brukes?

Et godt fritidsliv øker de unges livskvalitet, skaper kunnskap og opplevelser, gir vennskap og styrker helsen. Over 500 flotte organisasjoner, og Bergen kommune, lager i dag tilbud til barn og unge. Men, ikke alle barn og unge finner noe de trives med og ikke alle bydeler har et bredt nok tilbud.

De som lager tilbud vet for lite om det er avstand, pris, informasjon eller interesse som er utfordringen. Bergen kommune trenger også å vite hvor mange som savner et tilbud lokalt.

Barnefamiliepanelet skal gi praktisk kunnskap som skal legge til rette for bedre tilbud.

Statistikk, rapporter og forskning

Vi kommer til å formidle resultater fra spørreundersøkelsen på disse sidene. Kommunen ønsker å gjøre kunnskapen tilgjengelig for alle som arbeider med barn og unge.

Kommunen ønsker også å samarbeide med forskningsmiljøer, slik at det kan komme selvstendige vurderinger og analyser av tingenes tilstand.

LAST NED PDF:

Kartløsning som viser dataene

Du finner data fra Barnefamiliepanelet tilgjengelig i en egen kartløsning. Her kan du gjøre egne sammenstillinger og se dem fordelt på ulike geografiske nivåer i Bergen. Kartet viser hvordan barn og unge bruker kultur-, idretts-, og fritidstilbud basert på resultatene fra undersøkelsen.

Slik bruker du kartet

 • Det er en meny til høyre der du velger hva du vil ha svar på. Du må alltid trykke oppdater for at svarene skal komme frem.

 • Du kan også velge å vise resultatene som tabeller og figurer: Du skifter i fanene øverst mellom kart, tabeller og figurer. I tabellene og figurene vises også usikkerheten i svarene.
 • Alle kartene viser relative forskjeller mellom ulike områder – fargene sier ikke noe om ting er bra eller dårlig.
 • Fargene betyr ulike prosentandeler fra kart til kart, se nøkkel nede til venstre.

Tolking av dataene

Barnefamiliepanelet er en grundig undersøkelse, men, all datainnsamling har begrensninger:

 • Det er viktig at du ser hvor mange respondenter som står bak de ulike svarfordelingene og sjekker usikkerhetsmarginene. Det er for eksempel betydelig sikrere data fra store bydeler enn fra små levekårsområder.
 • Spørreundersøkelsen gir informasjon om deltakernes bruk og oppfatning av ulike tilbud, men sier ikke umiddelbart noe om årsakssammenhenger.

Lenke til kartløsningen

Deltakere i panelet

Alle som er foreldre til barn som er mellom 3 og 15 år gamle, og som har folkeregistrert adresse i Bergen er blitt inviterte til å delta. Dataene vi benytter stammer fra Det Sentrale Folkeregister (Folkeregisteret). Dataene vi benytter for å kontakte innbyggerne i Bergen elektronisk, er hentet fra Kontakt- og reservasjonsregisteret.

Deltakerne i panelet bidrar gjennom å fylle ut et spørreskjema på nett. Spørsmålene handler om ett av barna i husholdningens bruk av tilbud innen kultur, idrett eller andre fritidsaktiviteter.

Vi undersøker også de voksnes kultur- og idrettsvaner, og hvordan de opplevde kvaliteten sist de deltok på et arrangement. Vi stiller også spørsmål om hva som hindrer eller inviterer til deltagelse. Det blir også spurt om bakgrunnsinformasjon.

De som er med har fått invitasjon. Det er ikke mulig å melde seg direkte på undersøkelsen.

Avmelding

Deltar du i Bergen kommunes Barnefamiliepanel, men ønsker å melde deg av? Da kan du sende en e-post til William.Hazell@bergen.kommune.no.

Du trenger ikke å oppgi noen grunn for å melde deg av.

Behandling av personopplysninger

Vi bruker dataene kun til det formålet vi har oppgitt. Vi bearbeider informasjonen konfidensielt og følger regelverket i Personvernforordningen (GDPR):

 • Dataene er kun tilgjengelige for dem som arbeider med prosjektet.
 • Respondentenes navn og kontaktinformasjon blir erstattet med en kode som er lagret på en liste, som er adskilt fra de andre dataene. Datamaterialet blir lagret i kryptert format på egen server med tilgangskontroll.
 • Ideas2evidence er prosjektets databehandler med ansvar for innsamling, bearbeiding og lagring av dataene.
 • Underveis i datainnsamlingen blir persondataene lagret på servere utenfor EU/EØS (Australia og USA). Dataoverføringene er garantert gjennom EUs standard personvernregelverk (Standard Contractual Clauses), ref. Artikkel 46(2)(c) og Privacy Shield sertifisering.
 • Resultater fra undersøkelsen kan ikke bli koblet til noen av respondentene personlig.

Deltagernes rettigheter

En deltaker i panelet som er identifiserbar i datamaterialet har rett til:

 • Tilgang til sine persondata
 • Få rettet persondata om seg selv
 • Få persondata om seg selv slettet
 • Få kopi av persondata om seg selv 
 • Sende klage til personvernombud eller Datatilsynet om behandling av data.

Har du konkrete spørsmål om personvern kan du kontakte:

Kontaktinformasjon

Spørsmål om panelet, utformingen av spørsmålene og forslag til analyser og rapporter eller forskningsprosjekt, kontakt:

Kart med data fra Barnefamiliepanelet