Gå tilbake til:
Du er her:
Barnehender holder trestykker formet som blader/løv, der det er svidd inn tekst som beskriver ulike ønsker.

Prosjektet og eksperimentet Ta initiativet har som mål å øke deltakelsen i kultur- og samfunnsaktiviteter i befolkningen og bidra til å skape blomstrende lokalsamfunn. Prosjektet ønsker å fremme lokal samskaping og kreativt engasjement. 

Ta initiativet (Taking the Initiative) er et vågalt eksperiment som har til hensikt å se med nye øyne på hvilke verdier som kreativitet kan skape hos innbyggerne og lokalsamfunn. 

Prosjektet startet opp i 2019, og er et samarbeid mellom Byrådsavdeling for kultur, frivillighet og inkludering, Områdesatsing i Bergen kommune, og Lisa Baxter fra The Experience Business i Storbritannia.

Blomstrende lokalsamfunn og et kulturliv for alle

I Bergen deltar mange med enten lav inntekt eller lav utdanning ikke i kultur- og samfunnsaktiviteter, noe som er gjeldende for flere steder. Dette kan bidra til lavere livskvalitet og samfunnsborgerskap. Ta initiativet ble etablert for å utforske hvordan kultur kunne spille en viktigere rolle i å skape blomstrende samfunn på et hyperlokalt nivå.

Prosjektet har som mål å oppmuntre til nye, alternative former for deltakelse og engasjement på måter som kan bidra til å gi mennesker identitet og tilhørighet i et lokalsamfunn. 

Prosjektet ønsker å koble seg direkte til grasrota, og støtte initiativ fra lokalbefolkningen og lokalt entreprenørskap. Prosjektet ønsker å utvikle forbindelser og samarbeid som gjør kulturlivet mer relevant for alle innbyggerne.

Prosjektet er en åpen prosess som søker å oppmuntre til en dypere, mer empatisk forståelse av mennesker og steder.

Dette sammenfaller også med strategien og målene for Bergen kommune som er nedfelt i Plan for deltakelse og mangfold i kunst og kultur 2021-2030. Planen understreker at alle innbyggere skal få mulighet til å skape, produsere, utvikle, delta i og oppleve kunst og kultur i et fritt og selvstendig kulturliv. 

Loddefjord og Olsvik er første område ut i eksperimentet. Dette området var i rask utvikling og vekst på tidlig 1970-tallet, og har en sterk musikkidentitet sammen med et stort utvalg av sportsaktiviteter for barn og unge – med kjøpesenteret som hovedknutepunkt og sosiale arena med kafeer, bibliotek, badeanlegg og skøytebane. Området er rik på natur med store uteområder, men er også preget av trafikk og mangel på gang- og sykkelstier. Beboerne har antydet at de ønsker seg flere sosiale møteplasser og lavterskeltilbud.

Oversiktsbilde som viser et vann, noen trær, et kjøpesenter, en bensinstasjon, noen høyblokker og noen rekkehus.
Fra Loddefjord ved Vestkanten storsenter.
Bilde: Andrew M.S. Buller

Dette har skjedd: 

Åtte virtuelle verksteder

Vi begynte med å invitere innbyggerrepresentanter fra Loddefjord og Olsvik til å komme sammen, for å finne ut hva som var viktig å priroritere i prosjektet. Lisa Baxter la til rette for åtte virtuelle verksteder der deltakerne:

 • betraktet deres umiddelbare omgivelser med friske øyne
 • utforsket dypere hva det betydde å leve, jobbe og leke i området
 • sporet noen av behovene og utfordringene som eksisterer i området og som svar utviklet et sett med kjerneverdier fra grunnen av
 • forestilte seg hvilke prioriteringer, atferd og handlinger som kunne strømme fra disse verdiene, og hvilken positiv forskjell dette ville utgjøre.

Prosessen gav prosjektet oss en dypere, mer empatisk forståelse av Loddefjord og Olsvik, med basis i fem elementer:

 1. Substans: Et anker for programmet er basert på en kollektiv identitet og felles forståelse av mennesker, sted og formål. 
 2. Empati: Forbindelse med de menneskelige opplevelsene og behovene til dem som lever utenfor vår radius og fellesskaper.
 3. Fokus: Enighet om hvem prioritetsgruppene er og hvorfor.
 4. Bane: En klar forståelse av hva blomstrende kan bety innenfor den unike konteksten til Loddefjord og Olsvik.
 5. Delte verdier: Fem kjerneverdier som vil informere om hvordan og hva i hele programmet.
To smilende mennesker står ute i solskinnet, like ved en graffitivegg
Bilde: Lill Ann Lund

Bergenssalongene

Neste sted i prosessen var Bergenssalongene  -  tre virtuelle arrangementer med deltakere fra ni ulike land. Kunnskapen fra Bergenssalongen endret vår tenkning og tilnærming vesentlig, og formet veien videre. Les mer om Bergenssalongene i neste  fane. 

Dette skjer nå:

Loddefjord og Olsvik får egne kunstnere

Våren 2022 ble det lyst ut to stillinger som “forandringsagenter” i Loddefjord og Olsvik, og 30. august 2022 startet to profesjonelle kunstnere sitt oppdrag.

 I seks måneder skal Simen Langeland og Trine Sejrup brukes som verktøy for å skape blomstrende og inkluderende lokalsamfunn. De skal være katalysatorer for å realisere initiativ fra innbyggerne i området. På denne måten skal flere få muligheten til å delta i kreative prosesser som bidrar til sosiale fellesskap og inkluderende nærmiljø.  Les mer om kunstnerne og prosjektet her. 

 

Etter de tre virtuelle verkstedene i Loddefjord og Olsvik, skulle neste steg i prosessen etter planen ha vært at kommunen deltok i borgerdialog for direkte å støtte samskapning, basert på innbyggernes samfunnsengasjement og initiativer. Programmet stoppet imidlertid opp på grunn av pandemien. I tillegg dukket det opp noen nye spørsmål og problemstillinger som vi ønsket å undersøke: 

 • Er vår forståelse av hva et fellesskap er, og hvordan det fungerer, egnet til formålet?
 • Hva er kunstnerens rolle i å støtte et blomstrende samfunn? Er det å tilrettelegge for et engasjement for kunstnerne egentlig nok?
 • Hvordan adresserer vi de iboende spenningene mellom offentlige penger og makten, som kan bidra til en mer demokratisk tilnærming til et blomstrende samfunn?

Som svar inviterte vi til Bergenssalongene, som igjen vesentlig endret vår tekning og tilnærming.  

Tre virtuelle arrangementer med deltakere fra ni land

Bergenssalongene bestod av tre virtuelle arrangementer. Salongene involverte førti deltakere fra ni forskjellige land: kunstnere, strateger, kunstneriske ledere, tankeledere, forskere, administrerende direktører, samt representanter for Bergen kommune. Alle ble invitert til å utforske tre grunnleggende temaer:

 • Den flytende menneskelige dynamikken i et sted
 • Den ukjente rollen til en kunstner i en sosial setting
 • Offentlige penger, beslutningstaking og makt

Hva lærte vi?

Ideene og konseptene som dukket opp, er blitt selve grunnfjellet i hvordan vi planlegger å ta dette eksperimentet fremover:

 • Ved å flytte fokus fra «sted» til «menneskelige økosystemer».
 • En forpliktelse til desentralisering og drift på et hyperlokalt nivå.
 • Skifte den byråkratiske tankegangen fra ‘grunnlegger’ og ‘leverandører’ til ‘investorer’ og ‘katalysatorer’.
 • Se hvordan midler kan flyte som et verktøy til å rebalansere en maktdynamikk.
 • Adoptere et risikotakende tankesett, skape rom for fremvekst og lære mens du er i farten.

Ingenting av dette kan oppnås uten kunstnerne, og vi bestemte oss for å lære av salongene og eksperimentere med en ny og dristig tilnærming:

 • Å utvikle en kohort av ‘artister i tjeneste’
 • Jobbe med og være ansvarlig overfor et fellesskap
 • Støttes av alternative finansieringsmodeller
 • Støtte og omsorg som anerkjenner de unike kravene til sosialt engasjert praksis.

Last ned rapporten

Alt vi lærte fra Bergenssalongene er blitt destillert ned til en oppsummering, som du kan laste ned her: 

Arna ligger nordøst for Bergen, og utgjør noen av de mest landlige delene av Bergen kommune. Adskilt fra byen ved Ulriken og Rundemanen og flankert av Sørfjorden, består Arna av mindre tettsteder som til sammen utgjør rundt 13.000 mennesker.

Familier har bodd og jobbet her i generasjoner. På grunn av gunstige boligpriser har området også tiltrukket seg blant annet innvandrere og unge familier, noe som bidrar til å skape et flerkulturelt og mangfoldig samfunn. Alle som bor i Arna er tett på storslått landskap – åser, fjell, fjord og elv.

Prosjektets intensjon i Arna, med bakgrunn i informasjonen og kunnskapen vi fikk fra Bergenssalongene (se forrige fane), var å utforske hvordan vi kunne: 

 • ta i bruk kunstnere som kan bidra i arbeidet med å bygge fellesskaper,
 • støtte samfunnsgenererte og samfunnsdrevne initiativer,
 • plassere makten mer inn i innbyggernes hender gjennom et kommunalt budsjett som baserer seg på økt lokal deltakelse. 
Oversiktsbilde med en hvit kirke i forgrunnen og fjorden bak.

Taking the pulse

Vår prosess begynte med å skaffe oss innsikt om stedet. Dette gjorde vi ved hjelp av «Taking the pulse» - tre verksteder der vi «tok pulsen på Arna». Verkstedene ble arrangert på tre ulike steder: Indre Arna, Trengereid og Espeland. Verkstedene bestod av nøye planlagte lytteøvelser som tok utgangspunkt i følgende spørsmål:

 • Hva elsker og setter de pris på med området de bor i?
 • Hva legger de merke til om livet der, på godt og vondt?
 • Hvordan vil de beskrive lokalsamfunnets liv?
 • Hvilken erfaring har de av samfunnsomsorg, vennlighet og altruisme?
 • Hvilke sosiale / samfunnsmessige problemer vil de løse?
 • Hva er deres ønsker for lokalsamfunnet?

Hva oppnådde vi? 

De tre verkstedene var godt besøkt. Her høstet vi inn førstehåndserfaringer fra folk som lever sine liv i Arna. Innsikten fra disse verkstedene gav oss en mye rikere forståelse av områdenes særtrekk, fellestrekk, og forskjeller. Og vi utviklet et begynnende interesse-felleskap som vi håper vil fortsette å spille en rolle i det som følger.

Innsikten fra Taking the Pulse har gitt oss et utgangspunkt og en intensjon. Deretter må vi lage et rammeverk som gir den mest mulige fulle frihet og kreative breddegrad for kunstnerne og de lokalsamfunnene som kunstnerne skal jobbe sammen med, samtidig som vi opererer så fleksibelt som mulig innenfor bymyndighetenes protokoller og byråkrati.

Et ønske henger på et tre.
Drømmetrær i Arna

Drømmetrær i Arna

Prosjektet i Arna er bare i startfasen, men har allerede fått ett resultat i form av prosjektet Drømmetrær. 

Bakgrunn

På workshopen i Ådnall i Arna i 2021 spurte Lisa Baxter deltakerne: “Hva er dine drømmer for Arna?” En av gruppene tegnet et juletre på arbeidsarket med teksten: “Vi drømmer om en ny tradisjon: en førjulssamling for folk som bor i Arna.”

Vi ønsket umiddelbart å svare på engasjementet fra deltakerne etter de tre workshopene og bestemte oss for å starte med denne  drømmen om en førjulssamling. 

En av deltakerne på verkstedet var kunstner og komponist Alwynne Pritchard. Hun bor i Arna og kjenner området fra innsiden, hun har også tidligere stått bak kunstprosjekter som involverte lokalbefolkningen i Arna. Basert på en veldig kort tidsramme og med stor vilje til å ta risiko, bestemte Alwynne seg for å inngå i et prosjekt som kreativ tilrettelegger. Hun hadde tre uker på seg til å gjøre et førjulsprosjekt som skulle koble både ulike grupper og bringe folk sammen i et sosialt kreativt arrangement i Arna.

Idéen og prosessen

I stedet for å transportere et tre fra utsiden, stilte Alwynne spørsmålet: Det er allerede så mange fantastiske trær i Arna, hvorfor ikke feire dem og dekorere trærne med drømmer fra lokalbefolkningen?

Alwynne startet med å sette opp en Facebook-gruppen «Trær vi elsker i Arna», der folk kunne nominere og dele historier om trær de elsker og dele sine drømmer for fremtiden. Deretter kontaktet Alwynne folk som bodde i området, folk som deltok på workshops, lokale bedrifter, skoler etc. 

Alwynne begynte deretter å samle inn folks drømmer for fremtiden og kutte dem i fargerike, bladformede tredekorasjoner som ble laserskjært i Arna Makerspace. Deretter ble folk invitert til en feiring av nominerte trær i forskjellige lokale omgivelser og fikk bli med å dekorere dem med drømmer, med arrangementer på blant annet Lone skule, Øyrane Torg, Oleana Fabrikk og Ådnamarka skole.

Hensikt

Hensikten var å få et kreativt sosialt fellesskap til å skje og bringe mennesker i området sammen gjennom en kjærlighet til trær sammen med et ønske om å uttrykke sine håp og drømmer for fremtiden; både for sitt eget liv, for Arna, Bergen og verden. Prosjektene ønsket å bidra til å øke bevisstheten hos beboerne om betydningen av miljømessig bærekraftige og samfunnsnyttige strategier for lokal byutvikling.

De som deltok hadde en mulighet enten til å vurdere trær som kunne være viktige for dem, eller å dele et tre de allerede verdsetter med andre mennesker. De som organiserte arrangementene hadde en sjanse til å bringe folk sammen for å feire noe de elsker, noe som var viktig for dem. For barna var det å dele sine drømmer for fremtiden en verdifull opplevelse – spesielt ettersom de hadde gleden av å se disse drømmene bli kuttet inn i dekorasjonene og hengt fra trær.

 

Da kan du ta kontakt med rådgiver Siri Breistein på e-post siri.breistein@bergen.kommune.no