Gå tilbake til:
Du er her:

Hva er områdesatsing?

Områdesatsing innebærer en helhetlig og sammenhengende innsats i et nærmere definert geografisk område for å styrke områdets fysiske og sosiale standard.

Levekårsdata er viktig bakgrunnsdata for utvelgelse og prioritering av områder for områdesatsing.

illustrasjonsbilde, områdesatsing
 
Bilde: Bergen kommune

Per i dag er følgende områder definert under områdesatsing:

  • Årstad bydel - Solheim nord (Damsgårdssundet)
  • Ytre Arna
  • Indre Laksevåg
  • Olsvik 
  • Loddefjord 
Hva er områdesatsing? bilde
Mary Alice Økland er programleder for områdesatsingen i Bergen kommune.
Bilde: Kari Ingvaldsen

Samarbeid

Områdesatsing tilligger Byrådsavdeling for  arbeid, sosial og bolig og er finansiert i et samarbeid mellom Husbanken og Bergen kommune. I tillegg er det inngått et samarbeid med Kommunal og moderniseringsdepartementet. Dette samarbeidet har en tidshorisont frem til 2026. 

Områdesatsing er et tett og forpliktende samarbeid mellom byrådsavdelingene og etatene i kommunen for å sikre en helhetlig og sammenhengende innsats. Lokalt engasjement og forankring er viktig for å lykkes. Det jobbes derfor tett med innbyggere, næringsliv, lag og organisasjoner i programperioden.

Områdekoordinator

I områdene er det en områdekoordinator. Koordinatorene rapporterer til Byrådsavdeling for  arbeid, sosial og bolig.

Tilskuddsordning

Det er mulig å søke om tilskudd til lokale prosjekter i de områdene kommunen har områdesatsing. Oversikt over tilskuddsordningen finner du på Bergen kommunes Tilskuddsportal.

Kontakt:

Byrådsavdeling for arbeid, sosial og bolig.

Programleder:

Mary Alice Økland
mobil 990 36 710
Epost: Mary.Okland@bergen.kommune.no