Oversiktskart som viser levekårssoner med områdesatsing i Bergen
Kart som viser levekårssoner med områdesatsing i Bergen
Bilde: Bergen kommune

Hva er områdesatsing?

Områdesatsing er et av flere virkemidler i arbeidet med å bidra til mer velferd og utjevne levekårsforskjeller i Bergen.

Områdesatsing er en målrettet innsats i levekårsutsatte områder. Bergen kommune har områdesatsing i levekårssonene Solheim (nord/sør), Slettebakken, Loddefjord og Olsvik.

Bystyret i Bergen definerer områdesatsing som en helhetlig og sammenhengende innsats i et avgrenset geografisk område. De geografiske områdene blir prioritert etter kunnskapsgrunnlag fra blant annet Folkehelserapporter som blir gitt ut jevnlig. 

Folkehelseoversikten viser et overordet bilde over faktorer som påvirker befolkningens helse, og fordelingen av den. I rapportene blir Bergen delt inn i 51 levekårssoner. Oversikten viser at det er tydelige forskjeller mellom de ulike områdene. Det er bystyret som vedtar hvilke levekårssoner som skal ha en ekstraordinær innsats fra det offentlige.  

Organisering og samarbeid 
Områdesatsing tilligger Byrådsavdeling for byutvikling og er et samarbeid med staten ved Husbanken og Kommunal- og distriktsdepartementet, og nærmiljøene i satsingsområdene. Satsingen er forankret politisk både i bystyret og byrådet, og kommunaldirektørgruppen er interne styringsgruppen for arbeidet. 

Områdesatsingen koordinerer planlegging og gjennomføring av satsingene, og de ulike byrådsavdelinger og etater i kommunen bidrar med tiltak og prosjekter innenfor sine ansvarsområder. Det tverrfaglige samarbeidet på tvers av byrådsavdelinger og etater sikrer en helhetlig og sammenhengende innsats i de prioriterte satsingsområdene. 

Koordinatorrollen og medvirkning
Lokale koordinatorer har ansvar for å koordinere innsatsen i områdene, både internt i kommunen og utenfor. De skal lære å kjenne området, tilrettelegge for utvikling og samarbeid, være en pådriver, veilede og hjelpe. Medvirkning og samarbeid med lokalbefolkningen, lokale ildsjeler, private aktører, næringsliv, lokale frivillige organisasjoner, andre offentlige instanser skal prege arbeidet og det er et stort fokus på medvirkning.
Medvirkning kan gjøres på forskjellige måter.