Gå tilbake til:
Du er her:
Veteranbrannbil. Foto Anita Solbakken

Tilskotsordningane dekker felta:

  • profesjonelle museum
  • frivillig kulturvern
  • gjennomgang av museumssamlinger
  • kritikk og debatt om museas innhald
  • sikring og istandsetjing av freda og verna fartøy
  • folkeverkstader (makerspaces)
  • vedlikehald av ikkje-kommunale kulturbygg og museumsbygg
  • spelemidlar (spillemidler)

Slik søker du

Du søker via Bergen kommunes tilskotsportal. Retningsliner for den enkelte ordninga finn du i portalen. 

For tilskotsordninga sikring og istandsetjing av freda og verna fartøy er midlane lyste ut under føresetnad av at Riksantikvaren tildeler Bergen kommune midlar over fartøyvern/SAVOS-ordninga. 

Spelemiddelordninga til lokale kulturbygg

I tillegg til dei kommunale tilskotsordningane kjem den nasjonale spelemiddelordninga til lokale kulturbygg. Ordninga skal vere med på å etablere eigna bygningar, lokale og utearenaer som gir rom for ulik kulturell verksemd. Les meir om ordninga og korleis søknadsprosessen skjer her: www.anleggsregisteret.no/kulturanlegg/ Ordninga er forvalta av Vestland fylkeskommune og søknader blir sende via Bergen kommune for fagleg vurdering og prioritering.

Søknadsfristar

1. februar

Tilskotsordninga Profesjonelle kunst- og kulturtiltak - Kritikk/teoriutvikling (kritikk og debatt om museas innhald) har søknadsfrist 1. februar.

15. mars

Alle dei andre tilskotsordningane har søknadsfrist 15. mars, inkludert søknad om midlar over spelemiddelordninga til tiltak i Bergen kommune.  

1. september

Tilskotsordningane profesjonelle museum, frivillig kulturvern og kritikk/teoriutvikling har i tillegg 1. september som søknadsfrist.

Lover og retningsliner

Reglane for saksbehandling i forvaltningslova ligg til grunn. I tillegg har Bergen bystyre vedteke ytterlegare saksbehandlingsreglar og reglar om meiroffentlegheit. Alle søknader er offentlege så lenge det ikkje er gjort særskilte unntak.

Søknadene blir behandla i samsvar med gjeldande kulturpolitikk for Bergen kommune. 

Handsaming av personopplysningar

Bergen kommune har som mål at tryggleik og personvern skal vere ein naturleg del av verksemda vår.  Les meir om korleis kommunen handterer personopplysningar.

Kontakt

Seksjon for kunst og kulturutvikling

Besøksadresse:
Neumannsgate 1, Bergen

Send oss ein e-post 

 

Søk via tilskotsportalen til Bergen kommune