Frivilligsentralene er lokale møteplasser som knytter enkeltmennesker og organisasjoner sammen for å skape et godt frivillig miljø, gode aktivitetstilbud og et godt samarbeid med lokal offentlighet. Organisasjoner som søker om driftstøtte, må være forhåndsgodkjent av kommunen.

Bergen kommune gir driftsstøtte til private frivilligsentraler som er forhåndsgodkjent av kommunen. For å bli godkjent av kommunen må sentralene oppfylle kriteriene i  Forskrift om tilskudd til frivilligsentraler.

Frivilligsentraler som er godkjent, vil automatisk motta statlig driftstilskudd. 

Søknadsfristen er 1. april og det søkes for året etter. 

Kriteriene for å motta driftstilskudd følger statlig forskrift om tilskudd til frivilligsentraler. Frivilligsentralene skal derfor:

 • drive virksomhet i samsvar med formålet i forskriftens, tilpasset lokale forutsetninger og behov
 • være eid og driftet av enten en kommune, en virksomhet i Frivillighetsregisteret, et samvirkeforetak der samtlige medlemmer er kommuner og/eller virksomheter i Frivillighetsregisteret, eller en kombinasjon av de nevnte
 • ha et rådgivende organ som kan påvirke driften av frivilligsentralen, der frivilligheten er representert
 • ha eget regnskap og årsrapport
 • ha tilgang på fysiske lokaler
 • ha minst ett årsverk, som hovedregel én person i 100 prosent stilling
 • ha lokal finansiering tilsvarende minst 40 % av frivilligsentralens totale driftsinntekter
 • benytte ordet «frivilligsentral» eller likelydende i frivilligsentralens navn

Frivilligsentralen skal ha helårlig drift tilpasset tilskuddets størrelse.  Et eventuelt årsunderskudd må dekkes gjennom overføringer fra fri egenkapital eller over driftsbudsjettet i påfølgende budsjettår. I særskilte tilfeller kan det gis anledning til å dekke inn underskudd over en lengre tidsperiode enn ett år. Bergen kommune kan i slike tilfeller skjerpe kravene til organisasjonens økonomistyring og kontroll.

Det er ønskelig at frivilligsentralen skal:

 • Bistå andre organisasjoner med å rekruttere frivillige til egen organisasjon 
 • Drive informasjonsarbeid om kultur og fritidstilbud i sitt nærområde 
 • Informere lag og organisasjoner om tilskuddsmuligheter 
 • Bistå til å etablere nye frivillige initiativ/organisasjoner 
 • Legge til rette for at eldre og personer med særlige behov kan drive med frivillig aktivitet 
 • Gjøre sine lokaler tilgjengelig for gratis utlån til frivillige organisasjoner når frivilligsentralens behov for lokalene er dekket, så langt det er praktisk mulig.

Krav til søknaden 

 • Beskrivelse av sentralens formål, målgruppe og aktiviteter (innhold, hyppighet, omfang og deltakelse) 
 • Beskrivelse av sentralens aktiviteter foregående år
 • Beskrivelse av planlagte aktiviteter det søkes tilskudd til i inneværende år 
 • Beskrivelse av nye aktiviteter/prosjekter
 • Budsjett for søknadsåret 
 • Midlertidig regnskap fra foregående år 

Innen 1. mai skal det sendes inn årsmelding og regnskap for foregående år. Alle offentlige tilskudd skal spesifiseres i regnskapet med beløp og tilskuddsyterens navn. Vesentlige avvik mellom budsjett og regnskap skal kommenteres. Regnskapet trenger ikke være godkjent av statsautorisert revisor dersom kommunalt driftstilskudd er mindre enn 500 000 kr, men skal være godkjent av frivilligsentralens styre/ledelse. Ulike lover og forskrifter som gjelder den enkelte selskapsform må følges. 

Kommunalt driftstilskudd betales ut etter at søkeren har mottatt tilsagnsbrev. Statlig tilskudd betales ut på rundt samme tidspunkt. 

Søknad sendes inn elektronisk via Tilskuddsportalen på kommunens nettside. Her finner du også retningslinjer for den enkelte ordning.

Søknadskjemaer er tilgjengelig i portalen fra rundt 1. mars. 

Som hovedregel gis det ikke mer enn 30 % i kommunal støtte av det totale budsjettet til organisasjonen. Statstilskudd regnes som egenfinansiering. Tilskuddet gis ut ifra en samlet skjønnsmessig vurdering basert på tilskuddsordningens formål og kriterier.

Det er Bergen kommune som godkjenner nye frivilligsentraler. Godkjenning av nye sentraler foregår ved å sende inn søknad fra denne ordningen. For å bli godkjent som frivilligsentral, må man oppfylle kriteriene i Forskrift om tilskudd til frivilligsentraler

Godkjenning foregår ved å sende inn søknad om tilskudd i Tilskuddsportalen. 

Søknader om tilskudd er offentlige dokumenter. Dette gjelder også vedlegg til søknaden. Ikke skriv personsensitiv informasjon i søknaden. Eventuelle sensitive opplysninger kan bes unntatt offentligheten. Dette må begrunnes av søker.  

Informasjon om personopplysninger som behandles ved søknaden finner du her:  Personvernopplysninger. Se også  Personvernerklæring for Bergen kommune

Frivillighetsrådgiver Stine Emilie Konradsen.
E-post: stine.konradsen@bergen.kommune.no

Søk om tilskudd i Tilskuddsportalen